Обяви и съобщения

Съобщение на местната комисия по жилищноспестовни влогове относно включване в проектосписък на правоимащите

Местната комисия по жилищноспестовни влогове обявява, че съгласно измененията на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, притежателите на такива могат да ги прехвърлят на роднини по права и съребрена линия до трета степен, както и да подадат документи в Местната комисия за включване в последния проектосписък на правоимащите в срок до 31 декември 2009 г.       …

прочетете повече

Местната комисия по жилищноспестовните влогове обявява проектосписък на правоимащите вложители

Местната комисия по жилищноспестовните влогове обявява проектосписък на правоимащите вложители І-ва класация за 2009 г. Списъкът е на разположение в Банка ДСК - филиал 6 и в сградата на Общинска администрация  и подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на публикуване в “Държавен вестник” пред кмета на общината.     Председател на Местната комисия:                                                                                           …

прочетете повече

Лятно разписание на автобусите на "Бургасбус" по линиите Бургас - Слънчев бряг и Бургас - Несебър

Във връзка с настъпването на летния сезон "Бургасбус" ЕООД  уведомява всички граждани и гости на гр. Бургас, че преминава на лятно  разписание за движението на автобусите по линиите Бургас - Слънчев бряг и Бургас - Несебър, считано от 16.06.2009 г., както следва:   БУРГАС - НЕСЕБЪР   6,20: 7,00: 9,00: 9,40: 11,40: 12,20: 14,20: 15,00: 17,00: 17,40: 19,40:  20,20 - Несебър - Слънчев бряг   НЕСЕБЪР - БУРГАС   7,40: 8,20: 10,20: 11,00: 13,00: 13,40: 15,40: 16,20: 18,20:…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 „Морска звезда", в ж.к. „Меден Рудник", гр. Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с "Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 "Морска звезда", в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 19.06.2009 г. (петък), от 09,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Велика Атанасова Дохнева

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в п.им. 014076, местност "Манаф хенде", землище на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Велика Атанасова Дохнева. Местоположение…

прочетете повече

Откриване на процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, за срок от 5 години...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти - публична общенска собственост, за срок от 5 години, както следва:             1. На обособена част от  имот - публична  общинска  собственост, находяща се в Спортна зала "Бойчо Брънзов", в УПИ…

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови" на паркинга на бл.65, пред вх.1, показват, че същото е собственост на Ботьо Белчев Ботев, с последен известен адрес гр. Бургас к-с "Бр. Миладинови"…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинската администрация на Община Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинската администрация на Община Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 19.06.2009 г. (петък), от 11,00 часа, в административната сграда на Община Бургас,…

прочетете повече