Обяви и съобщения

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище на Станка Стефанова

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява СТАНКА МАРИНОВА СТЕФАНОВА, че на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № 2445/09.09.2010г. на Кмета на Община Бургас за изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови" бл.17, ет.8, ап.33, от държащата го без правно основание…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище на Атанас Стефанов

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява АТАНАС ЕВГЕНИЕВ СТЕФАНОВ, че на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост, е издадена Заповед № 2444/09.09.2010г. на Кмета на Община Бургас за изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови" бл.17, ет.9, ап.38, от държащия го без правно основание…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотнощение за общинско жилище на Татяна и Здравко Богданови

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява ТАТЯНА ЕВГЕНИЕВА БОГДАНОВА и ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ, че на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост, е издадена Заповед № 2443/09.09.2010г. на Кмета на Община Бургас за изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Лазур" бл.88, вх.Г, ет.1, ап.59, от държащите…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на свързващ електропровод Въздушна линия

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник бр.71 от 10.09.2010г. е обнародвано съобщение за изготвен проект :   ПУП - Парцеларен план за трасе на свързващ електропровод Въздушна линия 110кV от подстанция 400кV "Бургас" до нова повишаваща подстанция "Енерджи 5" 20/110кV в имот с №000236, землище с.Дрянковец", преминаващо през землищата на с.Банево, гр.Българово, с.Миролюбово от община Бургас и землищата на с.Съдиево, с.Дрянковец…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПР

ТД"Възраждане" Изх. №94-Д-156/05.07.10 г. ДО: Христо Борисов Атанасов / насл. на Борис Янев Атанасов/ ж.к."Чайка",бл.66,ет.7,ап.28 гр. Варна   Уведомяваме Ви, че за УПИ Х-139 в кв.158 по плана на зона "Д", ж.р. "М. Рудник"- гр. Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст. 1 на ТД "Възраждане", всеки ден от 8.30 до 12.30 ч, тел. 85-23-45.На основание чл.128, ал. З и ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

ТД"Възраждане" Изх. №94-С-249/18.06.10 г. ДО:Стоянка Илиева Трендафилова к/с"Възраждане" бл.36,вх.А,ет.3 гр. Бургас Христо Щилянов Дараданов ж.к."М.Рудник" бл.420,вх.7,ет. гр. Бургас Уведомяваме Ви, че за УПИ ІХ-62 в кв.180 по плана на зона "Д", ж.р. "М. Рудник"- гр. Бургас, собственост на Спаско и Владимир Дотови е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст. 1 на ТД "Възраждане", всеки ден от 8.30 до 12.30 ч. / тел. 85-23-45 /На основание…

прочетете повече

Съобщение за одобрение на плана на новообразуваните имоти в селищно образование "Каптажа"

СЪС ЗАПОВЕД №РД-09-69/06.08.2010г. на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС е одобрен плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, за селищно образувание "Каптажа", землище на с.Изворище, община Бургас, област Бургас. ПНИ е изложен в Техническата служба - гр.Българово. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на «АТИНА ИНВЕСТМЪНТС» ЕАД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране (рязане, сортиране) на неопасни отпадъци от черни и цветни метали,…

прочетете повече