Обяви и съобщения

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище на Атанас Стефанов

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява АТАНАС ЕВГЕНИЕВ СТЕФАНОВ, че на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост, е издадена Заповед № 2444/09.09.2010г. на Кмета на Община Бургас за изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови" бл.17, ет.9, ап.38, от държащия го без правно основание…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотнощение за общинско жилище на Татяна и Здравко Богданови

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява ТАТЯНА ЕВГЕНИЕВА БОГДАНОВА и ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ, че на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост, е издадена Заповед № 2443/09.09.2010г. на Кмета на Община Бургас за изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Лазур" бл.88, вх.Г, ет.1, ап.59, от държащите…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на свързващ електропровод Въздушна линия

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник бр.71 от 10.09.2010г. е обнародвано съобщение за изготвен проект :   ПУП - Парцеларен план за трасе на свързващ електропровод Въздушна линия 110кV от подстанция 400кV "Бургас" до нова повишаваща подстанция "Енерджи 5" 20/110кV в имот с №000236, землище с.Дрянковец", преминаващо през землищата на с.Банево, гр.Българово, с.Миролюбово от община Бургас и землищата на с.Съдиево, с.Дрянковец…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПР

ТД"Възраждане" Изх. №94-Д-156/05.07.10 г. ДО: Христо Борисов Атанасов / насл. на Борис Янев Атанасов/ ж.к."Чайка",бл.66,ет.7,ап.28 гр. Варна   Уведомяваме Ви, че за УПИ Х-139 в кв.158 по плана на зона "Д", ж.р. "М. Рудник"- гр. Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст. 1 на ТД "Възраждане", всеки ден от 8.30 до 12.30 ч, тел. 85-23-45.На основание чл.128, ал. З и ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

ТД"Възраждане" Изх. №94-С-249/18.06.10 г. ДО:Стоянка Илиева Трендафилова к/с"Възраждане" бл.36,вх.А,ет.3 гр. Бургас Христо Щилянов Дараданов ж.к."М.Рудник" бл.420,вх.7,ет. гр. Бургас Уведомяваме Ви, че за УПИ ІХ-62 в кв.180 по плана на зона "Д", ж.р. "М. Рудник"- гр. Бургас, собственост на Спаско и Владимир Дотови е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст. 1 на ТД "Възраждане", всеки ден от 8.30 до 12.30 ч. / тел. 85-23-45 /На основание…

прочетете повече

Съобщение за одобрение на плана на новообразуваните имоти в селищно образование "Каптажа"

СЪС ЗАПОВЕД №РД-09-69/06.08.2010г. на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС е одобрен плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, за селищно образувание "Каптажа", землище на с.Изворище, община Бургас, област Бургас. ПНИ е изложен в Техническата служба - гр.Българово. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на «АТИНА ИНВЕСТМЪНТС» ЕАД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране (рязане, сортиране) на неопасни отпадъци от черни и цветни метали,…

прочетете повече

Съобщение от техническа служба с.Рудник,Община Бургас

ДоАнна Илиева Петковаж.к."Люлин"39, вх.АСофия ДоМилан Илчев Ангеловул."Ленин" бл.20София Уведомяваме Ви, че със Заповед №2202/09.08.2010г.на Зам.кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13, масив 27, местност "До село"- землище с.Драганово, състоящо се в урегулиране на имота и обособяване на 14бр. УПИ от ІІІ до ХVІ-отредени за вилно строителство.Заповедта е изложена в техническа служба с.Рудник, Община Бургас, приемен…

прочетете повече