Обяви и съобщения

Съобщение до Янчо Чучулев за одобрен ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС - ТД"ОСВОБОЖДЕНИЕ"   До Янчо Полихронов ЧучулевУл."Патриарх Евтимий" № 91Гр.Бургас   Уведомяваме Ви,че със Заповед № 1898/06.07.2010 год. на Зам.-кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20, масив 143 по плана на местност "Мадика", землище на гр.Бургас, състоящ се в преотреждането му от: "За складова база за промишлени стоки и офиси" в:"За складова база за промишлени стоки ,офиси и мобилна станция".…

прочетете повече

Съобщение до Георги Филчев за одобрен ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС - ТД"ОСВОБОЖДЕНИЕ" До Георги Николов ФилчевЖ.к."Бр.Миладинови" бл.90, вх.1Гр.Бургас Уведомяваме Ви,че със Заповед № 1898/06.07.2010 год. на Зам.-кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20, масив 143 по плана на местност "Мадика", землище на гр.Бургас, състоящ се в преотреждането му от: "За складова база за промишлени стоки и офиси" в:"За складова база за промишлени стоки ,офиси и мобилна станция". Заповедта…

прочетете повече

Връщат спирката на ул. "Христо Ботев" на старото й място

"БУРГАСБУС" ЕООД уведомява жителите и гостите на гр. Бургас, че от 31.08.2010 г.  се закрива временната автобусна спирка на ул. "Хр. Ботев" /до РДВР/ и се възстановява старата спирка на ул. "Христо Ботев".

прочетете повече

Съобщение до Калинка Маркова за издадено разрешение за строеж

Изх. №94-П-215/27.08.2010г. ТД "Зора" До Калинка Атанасова Марковагр.Бургасул."Карлово",№24, ет.1 Уведомяваме Ви на основание чл.149 , ал.1 ,ЗУТ ,че е издадено разрешение за строеж №10-"З"/20.05.2010г. за "Гараж - допълващо застрояване" в кв.17, УПИ VІІ-198, па плана на кс."Лазур" на името на Петър Атанасов Попов съгласно одобрени проекти.На основание чл.149,ал.3 от ЗУТ,разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален…

прочетете повече

Съобщение до Атанас Марков за издадено разрешение за строеж

Изх. №94-П-215/27.08.2010г. ТД "Зора" До Атанас Павлов Марковгр.Бургасул."Карлово",№24, ет.1 Уведомяваме Ви на основание чл.149 , ал.1 ,ЗУТ ,че е издадено разрешение за строеж №10-"З"/20.05.2010г. за "Гараж - допълващо застрояване" в кв.17, УПИ VІІ-198, па плана на кс."Лазур" на името на Петър Атанасов Попов съгласно одобрени проекти.На основание чл.149,ал.3 от ЗУТ,разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен…

прочетете повече

Съобщение за обнародван в Държавен вестник проект

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник, бр. 66 от 24.08.2010 г., е обнародвано съобщение за изготвен проект:   - ПУП - Парцеларен план за поетапно изграждане на открит и покрит канал за отводняване от повърхностни води в територията южно от кв. Лозово, главен път Бургас - Долно Езерово и ПЗ "Север" - кв. 28, 29, 30 и 40, който е изложен за разглеждане на 4 ет. в сградата на Община Бургас.    

прочетете повече

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник решения на Общински съвет - Бургас

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник, бр. 65 от 20.08.2010 г., са обнародвани следните решения на Общински съвет - Бургас:   - Решение № 35-34/24.06.10 г. за одобряване изменението на Подробен устройствен план - План за регулация за кв. 121 по плана на зона "В", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, което се състои в отпадане на предвидения с действащия план подземен гараж за 20 автомобила, свързване на двата тупика и провеждане…

прочетете повече

Съобщение до г-н Неделчо Абаджиев и г-н Кузман Абаджиев за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№14 в масив 19, местност „Оникилика", з-ще гр.Бургас

Община БургасТД"Изгрев" До Неделчо Борисов Абаджиевул."Войнишка"№22 ет.1гр.Бургас До Кузман Борисов Абаджиевк-с"М.Рудник" бл.69 вх.2 ет.7гр.Бургас Уведомяваме Ви, че за масив №19, имот №14, местност "Оникилика", з-ще гр.Бургас е изготвен ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в стая №3 на ТД"Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30 ч.На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта,…

прочетете повече