Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Реконструкция на ул. "Св. Климент Охридски" с крайулично паркиране от о.т. 327-326-324-323-322-461-463-434-464-466б-466а до о.т. 430а по плана на ЦГЧ Запад в ПИ с идентификатори 07079.614.125 , 07079.613.141 и 07079.613.1 по КК на…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.БУРГАС, Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.126.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.БУРГАС, Ж.К. "ЛАЗУР", БЛ.126. ДО Етажните собственици в жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Лазур", бл.126, ПИ с идентификатор 47202.607.126.1  по КК на гр. Бургас.На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено Разрешение за строеж  №12-"З"/26.02.2020г. за строеж: "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.126.1.35,…

прочетете повече

Съобщение за изготвени планове ведно със списъци и регистри към тях за м.“Сухото дере“, землище кв. Банево, гр. Бургас, ПП и ПНИ, ведно със списъци и регистри към тях за м.“Шилото“, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас и ПП и ПНИ и за с.о.“Бадемите“,

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че в Държавен вестник бр.36 от 14.04.2020г. е обнародвано съобщение относно приети с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 12.02.2020г. помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ), ведно със списъци и регистри към тях за м."Сухото дере", землище кв. Банево, гр. Бургас, ПП и ПНИ, ведно със списъци и…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ за издадени заповеди

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ V-8 в кв.69 по плана на ПЗ"Север", ПИ с идентификатор 07079.3.925 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №913/15.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-8 в кв.69 по плана на ПЗ"Север", ПИ с идентификатор…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас за издадени заповеди с разрешения за изработване на проекти за изменение на ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №913/15.04.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-8 в кв.69 по плана на ПЗ"Север",…

прочетете повече

Съобщение до Павлина Василева и Динко Димитров за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ЦГЧ

ОБЩИНА БУРГАС  ИЗХ. №94-01-11770/15.03.2020Г                                           ДОПАВЛИНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВАУЛ."КОНСТАНТИН ФОТИНОВ"№26   ДОДИНКО ТОНЧЕВ ДИМИТРОВУЛ."АЛЕКО БОГОРИДИ"№20, ВХ.1, ЕТ.2   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №525/25.02.2020г. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1827, VІ-1828,…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод от о.т.819-о.т.420-о.т.419-о.т.418-о.т.417-о.т.416- до ПИ с идентификатор 07079.605.730 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас".          

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж за обект "ПЛЪТНА ОГРАДА" в кв.Долно Езерово

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСУВАНИ ЛИЦА     Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж  №О-36/09.04.2020г. за обект: "ПЛЪТНА ОГРАДА" с височина до 2.20м. по регулационната граница между УПИ VI-1444 и УПИ VII-1484, местност "Черна Яна"/бивша "Караянос"/, землище на кв. Долно Езерово, разположена по равно в УПИ VI-1444 и УПИ VII-1484, с местонахождение УПИ  VI-1444 и УПИ VII-1484,  местност "Черна Яна"/бивша "Караянос"/,…

прочетете повече