Обяви и съобщения

Проект на годишен списък за настаняване под наем в общински жилища през 2010 година

ОТДЕЛ "ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА" ПРИ ОБЩИНА БУРГАС С Ъ О Б Щ А В А  На всички картотекирани лица, че е в сила Н О В А Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНГННПОЖ/, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, протокол № 29/17 и 18. 12. 2009 г., която отменя Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища…

прочетете повече

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник са обнародвани долуизброените решения на местния парламент

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник бр.14 от 19.02.2010г. са обнародвани следните решения на Общински съвет - Бургас :     - Решение № 29-26/18.12.09г. за одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на водопровод и канализация за захранване на УПИ VІІІ-173 и V-159, местност Нанелика - землище Банево ; - Решение № 29-27/18.12.09г. за одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на кабел 20 кV за ел.захранване на трафопост тип БКТП…

прочетете повече

Съобщение до Ивелин Овчаров за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за масив 105 имот пл.№30 м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 94-Д-652/ 18.02.2010г. ДОИвелин Дончев Овчаров Б-с ул."Съединение"№8 ет.1 ап.1/за имот 24, мас.105/   Уведомяваме Ви, че за масив 105 имот пл.№30 м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За търговски и складови дейности " свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя.  Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8,30часа до 12.30часа.…

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадената заповед за принудително преместване на ИУМПС, собственост на Ташо Рачев Михайлов, последен известен адрес: гр. Казанлък, ул. "Илинден" 43 вх.Д ет.5.

прочетете повече

Съобщение за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект – частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ул.”Александровска” № 83, представляващ обект №3 с  полезна  площ  8.60 кв.м., предназначен за услуги,…

прочетете повече

Съобщение за изземване на имот частна общинска собственост

Съгласно чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам, че започвам административно производство за издаване на заповед по чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост за изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ 312/512 кв.м. ид.ч от Урегулиран поземлен имот ХLIV-97 в кв.1 по плана на кв. Победа - ул. "Чаталджа" № 13, който държите без основание.            …

прочетете повече

Разрешение за отсичане на дървета 93-00-1870/17.02.10г

Във връзка с реализацията на инвестиционен проект за обект: ”Проект за велоалея по ул. "Д. Димов” от парк "Езеро” до кръстовище с път I-9, гр. Бургас e издадено разрешение 93-00-1870/17.02.10 г. за отсичането на 12 броя / дванадесет / едроразмерни дълготрайни декоративни дървесни видове, попадащи в трасето или в непосредствена близост до велоалеята, от които: 8 /осем/ броя - Fraxinus ornus (мъждрян), 1 /един/ брой - Fraxinus Americana (американски…

прочетете повече

Съобщение до Виолета Димитрова Костадинова за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№119 масив 33, землище с.Рудник

Техническа службас.РудникОбщина Бургас ДоВиолета Димитрова Костадиновак/с"Славейков" бл.55, вх.4гр.Бургас Уведомяваме Ви ,че с протокол-решение на ЕСУТ №34 от 07.10.2009г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№119 масив 33, землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ II-119 отреден за вилно строителство свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски земя.Същият е изложен в техническа…

прочетете повече