Обяви и съобщения

Съобщение до Домоуправителя и Всички собственици на ул."Цар Асен" 12

До Домоуправителя и Всички собственициНа ул. "Цар Асен"№12 , Гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №1478/01.06.2009 год. и Заповед №1486/01.06.2009 год. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на кв.180 по плана на ЦГЧ-Бургас относно имоти пл.№№481 и 482, състоящо се в обособяване на имотите на самостоятелни УПИ І-482 - отреден "За сграда със смесено застрояване" и УПИ ІІ-481 - отреден "За жилищно строителство",…

прочетете повече

Община Бургас обявява обществена поръчка за ветеринарномедицинско обслужване на Приют за безстопанствени кучета

ДО ВСИЧКИ ПРАВОСПОСОБНИ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ ЧРЕЗ Д-Р С. СТОЙНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БВС - БУРГАС К-С "ЛАЗУР" БЛ. 113А ГР. БУРГАС   ПОКАНА              Във връзка с изискванията за дейността на Приюта за скитащи кучета на Община Бургас в съответствие с разпоредбата на чл.43, ал.1, т.2 от Закона за защита на животните, за осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животните,…

прочетете повече

„БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД БУРГАС гр.Бургас обявява процедура за избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Бургаски пазари" ЕООД за 2009 г

"БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД БУРГАС със седалище гр.Бургас и адрес на управление ул."Цариградска"№ 57 тел.: 89 43 80                                                                З А П О В Е Д                                                …

прочетете повече

В Държавен вестник №68/25.08.2009г. са обнародвани съобщения за изготвени проекти за :

В Държавен вестник №68/25.08.2009г. са обнародвани съобщения за изготвени проекти за :- ПУП - ПУР за връзка на обслужваща улица с път Бургас-Средец, за обслужване на поземлени имоти с пл. №№723, 747, 776, 777 и 740 в Промишлена зона "Меден Рудник", който е изложен за разглеждане в ТД "Възраждане" ;- ПУП - ПУР за трасе на пътна връзка за обслужване на новообразувани УПИ ІV-49 и V-50 в масив 52 в местността "Султан тарла" в землището на с.Рудник,…

прочетете повече

Съобщение до Цаньо Червенаков за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 9 в масив 54, местността "Бургаски път" -землище

До Цаньо Панайотов Червенаковгр.Бургас, к/с"Възраждане" бл.16,вх.4,ет.3 Господин Червенаков,уведомяваме Ви , че е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 9 в масив 54, местността"Бургаски път "-землище с.Рудник.Проектът е изложен в техническа служба с.Рудник, Община Бургас.Телефон за връзка : 05518/23-70- Иванка Костова.  

прочетете повече

Съобщение до "Ре.Ми.Пропътис" ЕООД относно приет ПУП-ПРЗ за имоти пл.№ 49 и 50 в масив 52-отредени за "Слънчеви фотоволтаични инсталации, складова база за промишлени стоки и административна сграда"

До "Ре.Ми.Пропътис" ЕООДБулстат 147145943 Уведомяваме Ви, че в съседство на Ваш имот пл.№ 51019 в местността "Султан тарла"-землище с.Рудник с протокол-решение на ЕСУТ № 17/20.05.2009г. е приет ПУП-ПРЗ за имоти пл.№ 49 и 50 в масив 52-отредени за "Слънчеви фотоволтаични инсталации, складова база за промишлени стоки и административна сграда".Проектът е изложен в техническа служба с.Рудник , Община Бургас .Телефон за връзка : 05518/ 23-70-…

прочетете повече

"Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар-Бургас"ЕООД отправя покана за участие за Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "МДОСЗ-Бургас" ЕООД за 2009 г

"Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар-Бургас"ЕООД, гр. Бургас  Адрес за кореспонденция: гр.Бургас бул."Стефан Стамболов" № 73, Хирургичен корпус МБАЛ - Бургас, АД, гр. Бургас, 7 етаж, тел.056/866402, лице за контакт Д-р Радостин Дичев       П О К А Н А       МДОЗС-Бургас"ЕООД,гр.Бургас,ЕИК 000053191, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул."Демокрация" № 86, представлявано от…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е                   Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:      1. Поземлен имот с идентификатор 07079.621.227 по КК, с площ 2 650 кв.м., идентичен с  урегулиран поземлен имот III в кв. 1"а" по плана на ПЗ"Север", гр. Бургас, отреден…

прочетете повече