Обяви и съобщения

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ул."Александровска" № 83, представляващ обект №3 с  полезна  площ …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ЕТ "Татяна - Димитър Костадинов"

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за производство на варов разтвор, хоросан, бетон и магазин за строителни материали"  с инвеститор ЕТ "Татяна - Димитър Костадинов". Местоположение…

прочетете повече

Съобщение до Георги Гюров за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на кв.1, УПИ ІІ45, ІІІ44 и ІV44, Районен център, к-с "М.Рудник"

ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" ДО Георги Йорданов Гюровк-с "М.Рудник" бл.38 вх.3 ет.3гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед № 99/ 18.01.2010 год. на Зам. кмета на Община Бургас е допълнена заповед № 328/ 22.03.2004 г. с която е одобрено изменението на ПУП-ПРЗ на кв. 1, УПИ ІІ45, ІІІ44 и ІV44, Районен център, к-с "М.Рудник".Заповедта е изложена в ст. № 2 на ТД "Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.00 часа.На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ можете да обжалвате…

прочетете повече

Съобщение до Зорка Каракашева за одобрен проект ПУП-ПРЗ им.№48 масив 41 местност "Светлията" землище кв.Банево гр.Бургас.

Община БургасТД"Освобождение"кв.Банево   ДоЗорка Георгиева Карашеваул."Свобода"№10кв.БаневоГр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед№ 269/02.02.2010г на Заместник кмета на Община Бургас е одобрен проект ПУП -ПРЗ им.№ 48 масив 41 местност "Светлията" землище кв.Банево гр.Бургас. Същия е изложен в техническа служва кв.Банево всеки понеделник, вторник,сряда и четвъртък .На основание чл.215 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта…

прочетете повече

Съобщение до наследниците на Стоян Желев Златев, относно одобрена оценка на имот, находящ с е в с.о."Черниците-Училищното", землището на с.Маринка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            Със Заповед № 796/26.03.2010 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 72/572 кв.м. ид.ч. от поземлен имот пл. № 50, целият с площ от 572 кв.м., находящ се в кадастрален район № 501 по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Черниците Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас.         По помощния план към одобрения план на новообразуваните имоти…

прочетете повече

Решение на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадено Решение БС-49-ПР/15.04.2010 г. на Директора на РИОСВ Бургас за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение " Изграждане и експлоатация на Медицински център и СХБАЛ в УПИ VI, кв. 3 по плана на гр. Бургас". За инвестиционното предложение е преценено да не се извършва оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/.

прочетете повече

Решение на РИОСВ Бургас по преценка за необходимостта от ОВОС на Проект "Интегриран обществен транспорт на гр. Бургас" по Програма JASPERS

Община Бургас обявява издаденото решение на компетентния орган за преценка необходимостта от ОВОС по проекта за Интегриран обществен транспорт на гр. Бургас.

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:  "Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец" с път ІІ-99 при км.4+433 - дясно, Община Бургас"    Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите…

прочетете повече