Обяви и съобщения

Съобщение във връзка с ремонтни дейности на ул. „Цар Симеон I"

Община Бургас Съобщение   От 07.00 часа сутринта на 22.08.2009 г. /събота/ до 07.00 часа сутринта на 25.08.2009 г. /вторник/, ще бъде затворено кръстовище ул. "Св.Св. Кирил и Методий" - ул. "Цар Симеон I", поради ремонтни дейности на ул. "Цар Симеон I". Умоляват се гражданите да не паркират автомобилите си по ул. "Цар Симеон I", в участъка от ул. "Св.Св. Кирил и Методий" до ул. "Ген. Гурко".

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс „Изгрев” в парк „Изгрев”, УПИ II, кв. 19, ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс "Изгрев" в парк "Изгрев", УПИ II, кв. 19, ж.к. "Изгрев", гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 18.08.2009 г. (вторник) от 9,30 часа, в административната…

прочетете повече

Съобщение за изготвен ПУП-ПРЗ на УПИ VI-22 землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас, местност "Герен-бунар"

Община Бургас ТД "Долно Езерово" ДоЦветанка Христова ПанайотоваУл. Цар Симеон I № 111, вх.З ет.2 Гр. Бургас Уведомяваме Ви . че със заповед № 1429 от 27.05.09 год на зам кмета на Община Бургас е одобрен ПУП - ПРЗ за имот 22 масив 57 .местност "Герен-бунар" земл. Долно Езерово , състоящо се в обособяване на УПИ УГ-22 -отреден за фурна за хляб, тестени закуски и обект за производство на сладкарски изделия .На основание чл.215 ал.1 и 4…

прочетете повече

Съобщение до Иван Маврудиев - гр.Бургас

До Иван Киров Маврудиевгр.Бургас,ул."Цар Самуил" № 38аУведомяваме Ви, че в съседство на Ваш имот пл.№ 22003 с протокол-решение на ЕСУТ № 17/20.05.2009г. е приет ПУП-ПРЗ за имот пл.№1 в масив 22, местността "Яката"-землището на с.Брястовец, Община Бургас, който е отреден за "Вилни сгради".Проекта е изложен в техническа служба с.Рудник.Телефон за връзка : 05518/23-70- Иванка Костова.Съобщението важи 1/един / месец от излизането му в сайта…

прочетете повече

Съобщение до Димка Данкова - гр.Сливен

До Димка Ташева Данковагр.Сливен,ул."П.Хитов" 20, вх.В, ет.6, ап.18Уведомяваме Ви, че в съседство на Ваш имот пл.№ 22005 с протокол-решение на ЕСУТ №17/20.05.2009г. е приет ПУП-ПРЗ за имот пл.№1 в масив 22, местността "Яката"-землището на с.Брястовец, Община Бургас, който е отреден "За вилни сгради".Проекта е изложен в техническа служба с.Рудник.Телефон за справка 05518/23-70-Иванка Костова.Съобщението важи 1/един/месец от излизането…

прочетете повече

Инвестиционни предложения на Община Бургас във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:    "Подробен  устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот 000333, местност "Вая кайряк" в землището…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици - к-с "М.Рудник", кв.8, зона А, гр.Бургас

изх.№ 70-Б-75/ 06.08.09 г.ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" ДО Всички собственицик-с."М.Рудник", кв.8, зона "А"гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед № 2084/ 30.07.09 год. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрено Частично изменение на ПУП на кв. 8, УПИ I и IV, к-с "М.Рудник".Заповедта е изложена в ст. № 2 на ТД "Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.00 часа.На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 -дневен срок от получаване…

прочетете повече

Съобщение за предстоящо затваряне на участъка от ул. „Г.Гурко” до ул. „Пиротска”

Във връзка с продължението на ремонтните работи по ул. "Цар Симеон I" в участъка от ул. "Г. Гурко" до ул. "Пиротска" ще се извърши резитба за премахване на дълготрайната декоративна растителност. В горепосочения участък от улицата предстои затваряне на трасето от 17.08.09 г.

прочетете повече