Обяви и съобщения

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:  

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Желязко Василев Вълчев с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.412, вх.1, ет.6, ап. десен, че е издадена Заповед № 326/09.02.2010г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т.1 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Желязко Василев…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище

Съгласно чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви поканвам да изпълните доброволно Заповед № 327/09.02.2010г. на Кмета на Община Бургас за  прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище, в 1(едно)-месечен срок от получаване на настоящото съобщение, като доброволно освободите и предадете общинско резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови" бл.57, вх.7, ет.5ж, ап.17.…

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадените Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

прочетете повече

Съобщение до животновъдите, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Бургас, относно отдаване под наем на общински имоти - пасища и мери

Започва приемане на заявления за отдаване под наем на общински пасища и мери за 2010г. на животновъди, отглеждащи пасищни животни на територията на  Община Бургас          В заявлението всеки животновъд, желаещ да наеме общински пасища и мери, следва да посочи землище и № на имота, площта на целия имот или частта от него, която  желае да ползва; срока, за който желае да бъде сключен договора…

прочетете повече

Изменение в плана на новообразуваните имоти в "Острица 1" в кв. Банево

       Уведомяваме Ви, че със Заповед №3277/29.10.2009 г. на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.13, т.1 предложение първо и т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрено изменението на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание  "Острица 1" в землището на кв.Банево, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005 г. на Областен управител на Област Бургас.        Със Заповедта можете да…

прочетете повече

Съобщение

На 9 февруари 2010 г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на Комисията по реклама на което ще бъдет рагледани инвестиционни предложения по чл.42 от НПОРИДТОБ.

прочетете повече

На 9 февруари 2010 г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на Комисията по реклама на което ще бъдет рагледани инвестиционни предложения по чл.42 от НПОРИДТОБ.

прочетете повече