Обяви и съобщения

Съобщение - До Христос Папагеоргиу Гр.Поморие, ул.България" № 5

До Христос Папагеоргиу Гр.Поморие, ул.България" № 5 Уведомяваме Ви , че в съседство на Ваш имот пл.№ 38016 масив 38 в местността "Кабата" - землище с.Рудник е изготвен ПУП-ПРЗ за имот пл.23 , с който са обособени 6 броя УПИ отредени за вилно строителство. Проекта е изложен в техническа служба с.Рудник-вторник, четвъртък и петък от 9-12 часа.Телефон за справка 05518/23-70 и 22-23.

прочетете повече

Одобрена пазарна оценка на 152/652 кв.м. от новообразуван поземлен имот пл.№786, целият с площ 652кв.м., находящ се в кадастрален район №501 по ПНИ на с.о."Острица 2, землище кв. Банево, гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Със Заповед № 929/03.04.2009 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 152/652 кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот пл. №786, целият с площ от 652 кв.м., находящ се в кадастрален район № 501 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас,  Община Бургас. По помощния план към одобрения план на новообразуваните имоти, 124/652 кв.м идеална…

прочетете повече

Одобрена пазарна оценка на 40/540 кв.м. от новообразуван поземлен имот пл.№551, целият с площ 540 кв.м., находящ се в кадастрален район №501 по ПНИ на с.о."Острица 2, землище кв. Банево, гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Със Заповед № 932/03.04.2009 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 40/540 кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот пл. № 551, целият с площ от 540 кв.м., находящ се в кадастрален район № 501 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас,  Община Бургас. По помощния план към одобрения план на новообразуваните имоти, 40/540 кв.м идеална…

прочетете повече

Младежки конкурс за авторска песен

Народно Читалище "Фар" - гр. Бургас и Клуб за авторска песен  "КРЪГЪТ НА БАРДА" със съдействието на ОБЩИНА БУРГАС   О Б Я В Я В А Т   МЛАДЕЖКИ КАНКУРС ЗА АВТОРСКА ПЕСЕН   РЕГЛАМЕНТ В периода м. Април - м. Юни 2009 година в Бургас ще бъде проведен Младежки регионален конкурс за написване и изпълнение на авторска песен. Цел на конкурса е поощряване на младежкото творчество в областта на изпятата поезия, разширяване…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на "ВАЯ-96” ООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Изграждане на два броя утаителни басейни на площадката на кариера за пясък "Вая-Юг”, гр. Бургас за механично пречистване на отпадъчните води, формирани…

прочетете повече

Обява на Община Бургас във връзка с насрочените на 7 юни 2009 г. избори за членове на ЕП

Във връзка с насрочените на 07.06.2009 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Община Бургас  ОБЯВЯВА:  1. Справки за границите и обхвата на избирателните секции могат да се правят в Центъра за административно обслужване на Община Бургас в гр. Бургас, ул. Александровска № 26, в териториалните дирекции на Община Бургас, в кметствата и кметските наместничества в съставните селища на…

прочетете повече

Съобщение за изменение и допълнение на плана на новообразуваните имоти в землищата на с.Банево, с.Димчево, кв.Меден Рудник, гр.Бургас и гр.Българово

ОБЩИНА БУРГАС   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ  В ЗЕМЛИЩАТА НА с.БАНЕВО, с.ДИМЧЕВО, кв.МЕДЕН РУДНИК, гр.БУРГАС и гр.БЪЛГАРОВО     На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 16.01.2009г. е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ…

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/: Резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Лазур”, до бл.3 на тротоара показват, че същото е собственост на Станислав Евтимов Евтимов, с последен обявен адрес гр. Бургас к-с "Изгрев” бл.69 вх.1…

прочетете повече