Обяви и съобщения

Инвестиционни предложения на Община Бургас във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:    "Подробен  устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот 000333, местност "Вая кайряк" в землището…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици - к-с "М.Рудник", кв.8, зона А, гр.Бургас

изх.№ 70-Б-75/ 06.08.09 г.ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" ДО Всички собственицик-с."М.Рудник", кв.8, зона "А"гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед № 2084/ 30.07.09 год. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрено Частично изменение на ПУП на кв. 8, УПИ I и IV, к-с "М.Рудник".Заповедта е изложена в ст. № 2 на ТД "Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.00 часа.На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 -дневен срок от получаване…

прочетете повече

Съобщение за предстоящо затваряне на участъка от ул. „Г.Гурко” до ул. „Пиротска”

Във връзка с продължението на ремонтните работи по ул. "Цар Симеон I" в участъка от ул. "Г. Гурко" до ул. "Пиротска" ще се извърши резитба за премахване на дълготрайната декоративна растителност. В горепосочения участък от улицата предстои затваряне на трасето от 17.08.09 г.

прочетете повече

На 12 август ще бъдат извършени специални взривни работи в района на Пристанище Бургас

На 12 август /сряда/ от 11.00 часа ще бъдат извършени специални взривни работи за определяне на сеизмичното въздействие на ударната вълна в района на Пристанище Бургас, в канала, свързващ морето и езерото "Вая". За ръководител на взривните работи и отговорно по разрешителното за извършване на специалните взривни работи лице е определен Георги Петров Стоянов. За извършване на взривните работи са уведомени писмено:…

прочетете повече

Съобщение до собствениците на въздушни кабелни мрежи на територията на к-с "Изгрев" и к-с "Зорница"

ОБЩИНА БУРГАС СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изпълнение изискванията на чл.286 от Закона за електронни съобщения и Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Бургас, следва в срок до 10.08.2009 г. всички собственици на въздушни кабелни мрежи и съоръженията към тях на територията на к-с "Изгрев" и к-с "Зорница" да премахнат същите за собствена сметка. В противен случай след изтичане на указания…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПЗ на УПИ Х-299,300,301,302,309,310 в кв.22 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас

Община Бургас ТД"Изгрев"   ДоНикола Димитров Таневс.Михалич,общ. Вълчи долобласт Варна   Уведомяваме Ви, че със заповед №1698/24.06.2009г.на Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за кв.22 УПИ Х-299,300,301,302,309,310 по плана на кв.Сарафово, гр Бургас. Същия е изложен в стая №3 на ТД"'Изгрев" всеки лен от 8.30 до 12.30ч. На основание чл.125, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ може да обжалвате заповедта в 14 дневен срок от получаване на настоящото…

прочетете повече

Съобщение до собствениците на имоти в "Сухото дере" и "Пирамидата"

О Б Щ И Н А     Б У Р Г А С Съобщение   Във връзка с изготвяне  на план на новообразуваните имоти и помощен план на селищно образувание "Сухото дере" и местността "Пирамидата", землище на с. Изворище, е необходимо собствениците на имоти в "Сухото дере" и "Пирамидата" да представят копия от нотариалните си актове за зоните по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в кметство с. Изворище, техническа служба гр. Българово…

прочетете повече

Съобщение до "Търговска лига- НАЦ " АД - София

Изх.№ 70-Т-245/ 20.07.09г. ТД"Приморие   ДО "Търгавска лига- НАЦ " АД Гр. София Уведомяваме ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ ,че е издадено стр. разрешение № П-72/17.07.09г. за Преустройство и промяна предназначението на съществуващо помщение в партерен етаж / магазин / в МЕДИЦИНСКИ СКЛАД И ЦЕНТЪР в УПИ І-за компл. жил. с-во и КОО в кв. 38 по плана на к/с Възраждане " ,гр. Бургас на ул. М. Луиза " № 27. На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ , разрешението…

прочетете повече