Обяви и съобщения

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Разширение ОДЗ N 1, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" "ОДЗ N 6 в УПИ I, кв.7 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" "ЦДГ N 13, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" "Разширение на ОДЗ N 17 "Раковина"…

прочетете повече

Изменение в Заповеди № 3315 и 3316 от 02.12.2008 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти

ОБЩИНА БУРГАСЗ А П О В Е Д№18.06.2009 г.   По повод на мои заповеди с №№ 3315 и 3316 от 02.12.2008 г., с които са назначени публични търгове с тайно наддаване заучредяване право на строеж в недвижими имоти - частна общинска собственост във връзка с настъпила обективна техническа невъзможност за издаване на удостоверения за липса на задължения по чл. 87, ал.6 от ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС /ДОПК/, от страна на ТД…

прочетете повече

Изменение в Заповеди с № 3284, 3286, 3288,3291, 3292,3294, 3295, 3296, 3297, 3299, 3301 и 3304 от 01.12.2008 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти

ОБЩИНА БУРГАСЗ А П О В Е Д№19/06.01.2009 г.   По повод на мои заповеди с № 3284, 3286, 3288,3291, 3292,3294, 3295, 3296, 3297, 3299, 3301 и 3304 от 01.12.2008 г., с които са назначени публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост във връзка с настъпила обективна техническа невъзможност за издаване на удостоверения за липса на задължения по чл. 87, ал.6 от ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС /ДОПК/, от…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПО СКАТА ЗАД ЛЕТЕН ТЕАТЪР В ПРИМОРСКИ ПАРК - БУРГАС ".   Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен…

прочетете повече

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за изграждане на Спортна зала с търговски център и подземен гараж, със застроена площ около 4100 кв.м.

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№3531/22.12.2008 Г.   На основание чл.37, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост и чл.68 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 35 от дневния ред на проведеното на 20.11.2008 г. заседание /Протокол № О Т К Р И В А М: Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс,…

прочетете повече

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, със застроена площ около 1400 кв.м.

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№3532/22.12.2008 Г.   На основание чл.37, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 34 от дневния ред на проведеното на 20.11.2008 г. заседание /Протокол № О Т К Р И В А М: Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс,…

прочетете повече

Заради авариен ремонт се променя маршрутът на автобус №15

Във връзка с авариен ремонт на уличен водопровод, за периода от 06.01.2009 г. до 30.01.2009 г. автобусна линия №15 в кв. Сарафово  ще се движи по следния маршрут:  ул. "Брацигово" - ул. "Ангел Димитров" - ул. "Ради Николов" - ул. "Ангел Димитров" - ул. "Брацигово". За цитирания период автобус №15 няма да обслужва съществуващата  автобусна спирка на ул. "Ангел Димитров", срещу № 21-23. 

прочетете повече