Обяви и съобщения

Съобщение до бургаските пчелари

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, ви уведомяваме, че на 27 март от 08.00 до 17.00 часа ще се проведе третиране на посевите в землището на град Бургас. Ще се използва препарат против плевели - Скорпио и Тера сорб. Пръскането ще се извърши с авиационна техника. Подлежащи на…

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на ИУМПС

прочетете повече

Започва пролетно почистване на Парк "Езеро"

Съобщение   Община Бургас уведомява гражданите на град Бургас, че от 29.03.2010 г. започва действия по пролетно почистване на територията на Парк "Езеро".      

прочетете повече

Предстои обществено обсъждане на ОУП на гр. Бургас

На основание чл.127, ал.1, по реда на чл.121, ал.1 от ЗУТ  Община Бургас обявява Обществено обсъждане на ОУП на гр. Бургас - предварителен проект, както и доклад за екологична оценка към него.   Общественото обсъждане ще се проведе в следния график:   31.03.2010г. - 10.00 часа - залата на Община Бургас откриване на Общественото обсъждане в присъствие на представители на медии, експлоатационни дружества, НПО, Граждански…

прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот-частна общинска собственост...

ЗАПОВЕД №669/22.03.2010 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 11.02.2010 г.  заседание /Протокол №31/                                                                                                                                              …

прочетете повече

Съобщение за временна реорганизация на движението

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява гражданите и гостите на град Бургас, както и превозвачите,  изпълняващи превози от Автогара "Запад", че започва изпълнение на Обект: "Реконструкция на колектор от ж.к. "Възраждане" към главния градски колектор в участъка от ул. "Цар Калоян" до ул. "Дебелт". По предварително  съгласуван график от 24.03. 2010 г. до 15.04.2010 г. ще бъде затворена за движение на МПС ул. "Пирин". За посочения…

прочетете повече

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник проекти

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник, бр. 22 от 19.03.2010 г., са обнародвани следните съобщения за изработени проекти :   На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изготвен проект за ЧИ ПУП - ПРЗ на УПИ ІV, кв.121 по плана на зона "В", ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас, касаещ свързване на два тупика и провеждане на нова улица с предвиден крайуличен паркинг,…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за актуализация на ПУП-ПРЗ на с. Маринка

Община Бургас На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изготвен проект за Актуализация на ПУП - ПРЗ на с. Маринка - Фаза : окончателен проект, който, считано от датата на съобщението в ДВ, бр. 22 от 19.03.2010 г., до 31.03.2010 г. ще бъде изложен в сградата на кметство с .Маринка, а от 01.04.2010 г. - в ТД "Зора". Справки по плана ще бъдат извършвани след представяне на документ…

прочетете повече