Обяви и съобщения

Съобщение за изменение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в с. Банево

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 28.08.2008г. е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землище с.Банево, общ.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-75/ 28.02.2005г. на областния Управител на област Бургас, за следните поземлени имоти: ПИ 503.918, ПИ 503.865, ПИ 503.866 и ПИ 503.839 в с.о."Острица…

прочетете повече

Одобрен е Комплесният проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ съдържащ следните самостоятелни съставни части…

Община Бургас уведомява всички заинтерисовани за одобрен Комплексният проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ съдържащ следните самостоятелни съставни части: Проект за ПУП - ПУР за улица от о.т.В1 до о.т. В9 - обслужваща улица между масив 80 и масив 81 - землище Бургас до ул. Транспортна - одобрен със Заповед №3405/10.12.2008г. на Зам.кмета на Община Бургас; Инвестиционен проект - издадено Разрешение за строеж №657/10.12.2008…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, за срок от 5 години, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, за срок от 5 години, както следва: 1. Нежилищен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 57, до вх. 8, партер, с полезна площ 40.91 кв.м., предназначен за складова дейност, с начална тръжна цена…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ, гараж № 1, на партерния етаж в сграда, находяща се в УПИ VIII, в кв. 10, по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр. Бургас, застроен на 18.34 кв.м., 3.19 кв.м. идеални части от общите части на сградата,…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Подземен паркинг на две нива за общо 280 броя автомобили, със застроена площ 3 500 кв.м. /разгъната застроена площ - 7 000 кв.м./, в недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I, в кв. 44 по плана на ж.к."Лазур",…

прочетете повече

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за изграждане на общежитие за преподаватели и студенти...

  О Б Щ И Н А Б У Р Г А С З А П О В Е Д № 3328/02.12.2008 г. На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 14 от О Т К Р И В А М: Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за изграждане на общежитие…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на "Хелиос – Метал Център” ООД, гр. Пловдив

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Складова дейност за метали и изработка на арматурни заготовки” с инвеститор “Хелиос – Метал Център” ООД, гр. Пловдив. Местоположение на инвестиционното…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на "Бурстрой" ООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Изграждане на административна сграда, складова база и фотоволтаична електроценрала” с инвеститор “БУРСТРОЙ” ООД. Местоположение на инвестиционното…

прочетете повече