Обяви и съобщения

Съобщение за изработени планове на новообразувани имоти

Община Бургас, на основание чл.28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че са изработени планове на новообразуваните имоти за земите, предоставени на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за селищно образувание "Сухото дере" и местност "Пирамидата"  в землището на село Изворище, община Бургас, които са изложени в техническата служба в гр.Българово. На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ заинтересованите лица…

прочетете повече

Съобщениe до „Военно Строителство Инженеринг"ЕООД за изготвен проект за ПУП-ПРЗ

Изх. № 70-В-283 /19.01.10 г. ДО: "Военно Строителство Инженеринг"ЕООДЦентрална поща - п.к. 41гр. Бургас Уведомяваме Ви, че за имот пл.№ 244, местност "Капчето" - землище "Меден Рудник" е изготвен проект за ПУП-ПРЗ.Същият е изложен в ст. 1 на ТД "Възраждане", всеки ден от 8.30 до 12.30 ч. / тел. 85 23 45 /На основание чл.128, ал. З и ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД "Възраждане" до Община…

прочетете повече

Съобщение до Червенакови, Тона Подчийска, Ана Горанова за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот пл. №244, местност „Капчето", землище „Меден Рудник", гр. Бургас

ДО:Трифон Панайотов Червенаков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови", бл.29,вх.1,ет.4,ап.8Цаньо Панайотов Червенаков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Възраждане", бл.16, вх.Г, ет.3Тона Христова Подчийска, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Лазур", бл.50,вх.Б,ет.6,ап.8Ана Щерева Горанова, с постоянен и настоящ адрес: гр. София, ул. "Криволак"№33, вх.А,ет.4, ап.8 Уведомяваме Ви, че за имот…

прочетете повече

Съобщение до Николинка Андронова за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№46 , местност „Сулу дере" ,з-ще"Меден Рудник"

ДО: Николинка Кирова Андроноваул."Крали Марко"№82,вх."Г",ет.4гр.Ямбол   Уведомяваме Ви, че със Заповед №265 /02.02.2010г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№46 , местност "Сулу дере" ,з-ще"Меден Рудник",гр.Бургас състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ I-46 - отреден за автосервиз и офиси. Заповедта е изложена в ст. 1 на ТД " Възраждане" всеки ден от 8.30 до 12.30 часа; тел.85 -23 -45 .На основание чл.…

прочетете повече

Съобщение до Атанас Танев за изготвен проект за ЧИ на ПР в с.Маринка

Изх. № 94-Е-207/19.03.2010г. ТД "Зора" ДоАтанас Петров Таневж.к."Изгрев" бл.37,вх.5,ет.5гр. Бургас Уведомяваме Ви, че за ПИ 184, местност "Черниците- Училищното", с.Маринка е изготвен проект за ЧИ на ПР. Същият е изложен в ст. №217 на ТД"Зора", всеки ден от 8,30 ч. до 12,30ч. На основание чл. 128, ал. 3 и ал.5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД"Зора" до Община Бургас, в 30 дневен срок от връчването…

прочетете повече

Съобщение до Киро Георгиев Мавродиев

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Киро Георгиев Мавродиев, в качеството му на представляващ ЕТ "КИРО МАВРОДИЕВ-69", със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Патриарх Евтимий" № 33, че е издадена Заповед № 636/16.03.2010г. на Кмета на Община Бургас, на основание чл. 65 от Закона за общинската собственост, за изземване на общински недвижим имот, представляващ…

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадена заповед за принудително преместване на ИУМПС.

прочетете повече

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане във връзка с изискванията на чл. 121, ал.1 от ЗУТ на обекти

Община Бургас съобщава, че на 08.04.2010г. от 13,30 часа в залата на Общината ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изискванията на чл. 121, ал.1 от ЗУТ на обекти:- ПУП - Парцеларен план на Пътно кръстовище вилна зона "Росенец" с път ІІ-99 - ПУП-ПУР на ПЗ "Юг", гр. Бургас в участъка от кръстовището на ул."Захари Стоянов" до ПИ с пл.№ 99- ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за селата Маринка, Твърдица и Димчево-…

прочетете повече