Обяви и съобщения

Утвърден е списък на отпадналите от декларационните списъци паметници на културата и единични НКЦ в гр.Бургас

Община Бургас, съобщава на заинтересованите собственици, че на основание чл.62 ал.1 от Закона за културното наследство, от Директора на НИОНКЦ е утвърден списък на отпадналите от декларационните списъци паметници на културата и единични НКЦ в гр.Бургас.Собствениците на отписаните ПК и ЕНКЦ ще бъдат уведомени писмено на основание чл.62 ал.3 от ЗКН.

прочетете повече

Община Бургас уведомява собствениците на въздушни мрежи на територията на к-с”Зорница” и к-с”Изгрев”, в срок до 10 август 2009г. да предприемат действия за тяхното премахване.

СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с изискванията на чл.286 от Закона за електронни съобщения, пет предприятия предоставящи електронни съобщителни услуги изградиха подземна мрежа на територията на к-с”Зорница” и к-с”Изгрев” и премахнаха въздушните си мрежи. Все още по стълбовете за улично осветление, дървесна растителност и междублоковите пространства има въздушни кабели, чиито собственици са неизвестни.…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

                                                                                                                                                                                                              …

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за: - ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, бул. "Иван Вазов" бл.41 на паркинга, показват, че същото е собственост на Петър Николов Панчов, с последен известен адрес гр. Бургас, ул. "Ивайло" 5, ет.4 ап.7. - паркирано в гр. Бургас,…

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:   "Актуализация - изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ж.к. "Зорница", гр.Бургас"  "Актуализация - изменение на Подробен…

прочетете повече

ТД"Възраждане" уведомява за издадена заповед№ 1872/10.07.09 год. за кв.28 УПИІ-1141,1144 по плана на кв.Акациите, Бургас

ТД"Възраждане" уведомява за издадена заповед№ 1872/10.07.09 год. за кв.28 УПИІ-1141,1144 по плана на кв.Акациите, Бургас   Изх. № 94-М-39/21.07.09 г.До Цонка Тодорова Дражева Таня Андонова Андоноваадрес ул."Марин Дринов" №29Димитър Георг.Янакиевул."Марин Дринов" № 25Стоян Кирязов СтояновХристо Диков ВасилевДимитър Христов ДиковАдам Стоянов Кирязовул."Индустриална" № 74Катя Стоянова Апостоловаул."Индустриална" № 78кв. "Акациите",…

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:  "Подробен  устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и паркоустройствен план на парк "Езеро" - гр.Бургас"  "Крайбрежен парк - кв."Сарафово", УПИ II, кв.63…

прочетете повече