Обяви и съобщения

Съобщение до "Булгариан Венчърс"ООД гр.Свети Влас за одобрен проект ПУП -ПРЗ Имот № 3и № 4 масив 24 м."Шосе бою" землище кв.Ветрен гр.Бургас

Община БургасТД"Освобождение"кв.Ветрен До "Булгариан Венчърс"ООДгр.Свети ВласБулстат 147043600 Уведомяваме Ви, че със Заповед №2626/07.09.2009г. на Заместник кмета на Община Бургас е одобрен проект ПУП -ПРЗ им.№ 3 и № 4 масив 21 местност "Шосе бою" землище кв.Ветрен гр.Бургас. Същия е изложен в техническа служба кв.Ветрен.На основание чл.130 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта в…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на „Арт Проект БГ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Линия за рециклиране на пластмасови бутилки от РЕТ /смилане и измиване с вода/ в Производствено хале в двора на "Метални изделия" АД" с инвеститор "Арт Проект…

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадена заповед за принудително преместване на ИУ МПС.

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадени Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС.

прочетете повече

Съобщение до всички собственици в к-с "Меден рудник" кв.39 УПИ ХІІІ7гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" До Всички собственицик-с "М.Рудник" кв.39 УПИ ХІІІ7гр. Бургас Уведомяваме Ви на основание чл. 149, ал. 1, ЗУТ , че е допълнено на 01.12.09 г. разрешение за строеж № В-37/ 21.04.07 г. за преработка на одобрен проект по време на строителство състояща се в обединяване на магазини 1,2, 3 и офис в магазин за хранителни стоки в кв. 39, УПИ ХІІІ7 съгласно одобрени проекти.На основание чл. 149, ал. 3. ЗУТ , разрешението…

прочетете повече

Обществено обсъждане на проект на Заповед за обявяване на ЗЗ "Бакарлъка" по НАТУРА 2000

Министерство на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици "Бакърлъка", с идентификационен код BG0002077. Защитената зона е разположена в землищата на кв. Крайморие, община Бургас, с. Равадиново, с. Росен, гр. Созопол и с. Черноморец, община Созопол, област Бургас,…

прочетете повече

Съобщение до наследниците на Никола Костадинов Ганчев за одобрена пазарна оценка на 23/693 кв. метра ид. части от ПИ №501.176 по ПНИ с.о. "Острица 2" землище кв. Банево, гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед № 3465/10.11.2009 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 23/693 кв.м. ид.ч. от поземлен имот пл. № 176, целият с площ от 693 кв.м., находящ се в кадастрален район № 501 по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас.По помощния план към одобрения план на новообразуваните имоти, 23/693 кв.метра идеални части попадат върху бивш имот №…

прочетете повече

Съобщение до Христо Христов и Марийка Станкова за одобрено изменение на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Черниците и училищното" в землището на с.Маринка, Община Бургас

ДОХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВК-с "Лазур" бл.78 вх.2 ет.8 ап.31Гр.Бургас ДО МАРИЙКА ИВАНОВА СТАНКОВАК-с "Славейков" бл.76 вх.2 ет.3 ап.31Гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2292/25.08.2009 г. на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.13, т.1 предложение първо и т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрено изменението на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Черниците и училищното" в землището на с.Маринка, Община Бургас,…

прочетете повече