Обяви и съобщения

Съобщение до Димитър Нейков

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява ДИМИТЪР НАТАНАИЛОВ НЕЙКОВ, че на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № 3481/08.12.2010 г. на Кмета на Община Бургас, за изземване на имот - общинска собственост, представляващ апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.29, вх.1, ет.4, ап. 3 /среден/ от държащия го без основание Димитър…

прочетете повече

Списък на длъжници по Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас във връзка с чл. 61 ал.3 от АПК

Уведомяваме Кристиян Грозев - представляващ "Емпресариос груп" ЕООД, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви  в дирекция МПДТР, отдел "ОПОД", Община Бургас,ул "Александровска" № 83 /Приморие/ зала № 3 , за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане № 2734/04.10.2010 г.                В случай, че не се яви представител в посочения срок, на…

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадена Заповед за принудително преместване на ИУМПС.

прочетете повече

Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване на имоти и части от имоти -собственост на физически и юридически лица частна собственост, както следва ...

ОБЩИНА БУРГАСОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в силаПУП-ПРЗ Районен център "Меден рудник" с оглед задоволяване на важни и значимиобществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, ОбщинаБургас открива процедура за принудително отчуждаване на имоти и частиот имоти -собственост на физически и юридически лица частна собственост, както следва:

прочетете повече

Съобщение за предстоящо провеждане на обществено обсъждане

ОБЩИНА БУРГАС   СЪОБЩЕНИЕ                 Съгласно изискванията на чл.66, ал.1 от АПК е открито производство по издаване на разрешение за премахване и подмяна на едроразмерна дълготрайна декоративна растителност във връзка с реализацията на обекти:   1.      ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ ДО ДКЦ 2, кв. 135, ЦГЧ, гр.Бургас"   2.      "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ЦАР КАЛОЯН"…

прочетете повече

Съобщение до София Попова за одобрение поправката на Заповед № 522/ 04.03.2009г.на Зам. Кмета на Община Б-с

До София Крумова Поповаул. "Цар Асен №41 гр. Бургас Уведомяваме Ви , че със Заповед №2892 /18.10. 2010г. на Зам. Кмет на Община Бургас се одобрява поправката на Заповед № 522/ 04.03.2009г.на Зам. Кмета на Община Б-сПри което в ред първи вместо за имот пл. № 136 В МАСИВ 27 СЕ ЧЕТЕ ЗА ИМОТ ПЛ. № 000136 масив 27 местност Пиринч тарла- землище Ветрен Заповедта е изложена в стая №6 техническа служба кв. Ветрен и може да се запознаете с нея всеки…

прочетете повече

Съобщение до Стефка Димова за одобрение на поправката на на заповед № 522/ 04.03.2009г. на Зам. Кмета на Община Б-с

До Стефка Тодорова Димоваул. "Цар Симеон І" №111,вх. 3. ет 5гр. Бургас Уведомяваме Ви , че със Заповед №2892 /18.10. 2010г. на Зам. Кмет на Община Бургас е одобрява поправката на заповед № 522/ 04.03.2009г. на Зам. Кмета на Община Б-с при което в ред първи вместо за имот пл. № 136 в масив 27 се чете " за имот пл. № 000136 в масив 27 местност" Пиринч тарла" -землище Ветрен Заповедта е изложена в стая №6 техническа служба кв. Ветрен и може да се запознаете…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС”, Община Бургас,ул "Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4 , от 09,00 до 12,00  часа, за връчване Покана по чл. 182, ал. 1 от ДОПК.               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт…

прочетете повече