Обяви и съобщения

ТД "Възраждане" - Уведомява за отмяна на разрешение за строеж №0-8/19.01.2009 г.

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"   Изх.№26-00-1707/27.05.2009г                                    До: Георги Тодоров Мутафов                                                                      …

прочетете повече

ТД "Възраждане" - Уведомява за одобрено изменение на ПУП за УПИ VII-33, масив 143, местност "Мадика", землище на гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"   Изх.№70-И-11/27.05.2009 г.                                   До: Георги Николов Филчев                                                                   …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на НК "Железопътна инфраструктура"-гр.София по проект...

Община Бургас съобщава, че с писмо вх.№70-Ж-61/18.05.09г. НК "Железопътна инфраструктура" гр.София е заявила инвестиционно предложение по проект: "Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ж.п.линията Пловдив-Бургас". Инвестиционното предложението обхваща 188 км. от съществуващото трасе, като в отделни участъци ще се извърши подновяване на железопътната инфраструктура, в други…

прочетете повече

ТД "Възраждане" - Уведомява за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за кв.365, ПИ 1141, по плана на кв."Акации", гр.Бургас

Изх. № 94-М-39/26.05.09 г. До Цонка Тодорова Дражева Таня Андонова Андонова Адрес: ул. "Марин Дринов" №29 Димитър Георгиев Янакиев Ул. "Марин Дринов" №25 Стоян Кирязов Стоянов Христо Диков Василев Димитър Христов Диков Адам Стоянов Кирязов ул. "Индустриална" №74 Катя Стоянова Апостолов ул. "Индустриална" №78 кв. "Акации", гр. Бургас Уведомяваме Ви, че за кв. 365, ПИ 1141, 1144 по плана на кв. "Акации", гр. Бургас е изготвен проект за…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас”,

СЪОБЩЕНИЕОбщина Бургас, на основание чл.38 ал.4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с предмет "Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 30.05.2009 г. (събота), от 9,30 часа, в административната сграда на Община…

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: “Канализация на с. Миролюбово и площадка за локална ПСОВ – с. Миролюбово, Община Бургас”; “Канализация на с. Братово и проучване за плащадка на ПСОВ – с.Братово,…

прочетете повече

Уведомление до членовете на СИК за предстоящото им обучение

 Община Бургас уведомява членовете на секционните избирателни комисии /СИК/, че обучението за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България ще се проведе както следва: За СИК от ТД "Приморие" и ТД "Зора" - на 01.06.2009 г. от 17:30 часа във Военен клуб /ДНА/; За СИК от ТД "Освобождение", ТД "Изгрев", ТД "Долно Езерово" и съставните селища на Община Бургас - на 02.06.2009 г. от 17:30 часа в Спортна зала…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: Проект “Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ж.п. линията Пловдив - Бургас” с инвеститор НК “Железопътна…

прочетете повече