Обяви и съобщения

В сила е нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища

  ОП "ОБЩИНСКИ  ИМОТИ"-Б У Р Г А С     С Ъ О Б Щ А В А   на всички наематели на общински жилища, че е в сила Н О В А   Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.6, протокол № 29/17 и 18. 12. 2009 г.   Съгласно  Преходни и заключителни разпоредби от наредбата: "§ 8. (1) Наемните…

прочетете повече

Съобщение от Местната комисия по жилищноспестовните влогове

Местната комисия по жилищноспестовните влогове обявява проектосписък на правоимащите вложители в класацията за 2010 г. за Община Бургас и Община Созопол. Списъкът е на разположение в Банка ДСК - филиал 6 и в сградата на Общинска администрация  и подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на публикуване в "Държавен вестник" пред кмета на общината.  

прочетете повече

Съобщение за предстоящо провеждане на обществено обсъждане

Община Бургас съобщава, че На основание чл.121, ал.1 във връзка с чл.128, ал.5 от ЗУТ  на 18.03.2010г. от 14 часа в залата на общината ще се проведе общeствено обсъждане на следните обекти :   - Актуализация и изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. "Славейков" , гр.Бургас ; - Актуализация на ПУП-ПРЗ на ж.к."Зорница", гр.Бургас - ПУП-ПРЗ за част от имот пл.№40 /проектен имот пл.№59/ в землище с.Рудник. Вижте проектите    

прочетете повече

Съобщение до собственици на им.57, зона „В" ж.р. „М.Рудник" за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 37, УПИ І, зона „В", к-с "М.Рудник".

изх.№ 70-И-17/ 08.12.2009 г. ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" ДО Петър Георгиев Петров Живка Георгиева Иванова собственици на им.57, зона "В" ж.р. "М.Рудник" гр. Бургас     Уведомяваме Ви, че със заповед № 3803/ 03.12.2009 год. на Зам. кмета на Община Бургас е допълнена заповед № 1930/ 28.09.2007 г. с която е одобрено изменението на ПУП-ПРЗ на кв. 37, УПИ І, зона "В", к-с "М.Рудник". Заповедта е изложена в ст. № 2 на ТД "Възраждане" всеки ден от 08.30 до…

прочетете повече

Съобщение за издаването на разрешения за преместваеми обекти

Община Бургас Съобщение   Заявленията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1, се подават от 01.12 до 31.12 на предходната година. Изключение се допуска за освободени позиции. Срокът за подаване на заявление за издаване на разрешение за поставяне на сезонни обекти е до 01.04 на текущата година, а минималният срок, за който териториалният директор издава разрешението, е от 01.05…

прочетете повече

Съобщение до Киро Георгиев Мавродиев

ДО ЕТ "КИРО МАВРОДИЕВ - 69" КИРО ГЕОРГИЕВ МАВРОДИЕВ УЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" № 33 БУРГАС       Съгласно чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам, че започвам административно производство за издаване на заповед по чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост за изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ 312/512 кв.м. ид.ч от Урегулиран поземлен имот ХLIV-97 в кв.1 по плана на…

прочетете повече

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник уведомления за изработени проекти

Община Бургас съобщава, че В Държавен вестник бр.16 от 26.02.2010г. са обнародвани следните съобщения за изработени проекти :   - ПУП-ПРЗ за ПИ №113, местност "Кара Баир - Д", землище Меден рудник, с нов идентификатор 07079.8.651 по КК на гр.Бургас ; - ПУП-ПУР за обслужваща улица с о.т. от 1 до о.т.25 в с.о. "Черниците - Училищното" - землище Маринка ; - ПУП-Парцеларен план за трасе на пътна връзка за обслужване на УПИ І-31 в масив 121, местност…

прочетете повече

До всички заинтересовани собственици на УПИ ІІІ-1882,1883 и УПИ V-1886,1887 в кв. 41, к-с "Бр. Миладинови" Община Бургас

До всички заинтересовани собственици на УПИ ІІІ-1882,1883 и УПИ V-1886,1887 в кв. 41, к-с "Бр. Миладинови" Община Бургас       Уведомяваме Ви, че с протокол на ЕСУТ 28/12.08.2009г. е приета разработка : проект за изменението на ПУП-ПР за УПИ ІV-1884,1885, кв.41, к-с "Бр. Миладинови", ул. "Места" 46, състоящо се в преотреждане на УПИ ІV-1884,1885 от "За хотел" в "За административна сграда".     Разработката е изложена в стая 201 на ТД "Зора"…

прочетете повече