Обяви и съобщения

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, със застроена площ около 1400 кв.м.

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№3532/22.12.2008 Г.   На основание чл.37, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 34 от дневния ред на проведеното на 20.11.2008 г. заседание /Протокол № О Т К Р И В А М: Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс,…

прочетете повече

Заради авариен ремонт се променя маршрутът на автобус №15

Във връзка с авариен ремонт на уличен водопровод, за периода от 06.01.2009 г. до 30.01.2009 г. автобусна линия №15 в кв. Сарафово  ще се движи по следния маршрут:  ул. "Брацигово" - ул. "Ангел Димитров" - ул. "Ради Николов" - ул. "Ангел Димитров" - ул. "Брацигово". За цитирания период автобус №15 няма да обслужва съществуващата  автобусна спирка на ул. "Ангел Димитров", срещу № 21-23. 

прочетете повече

Съобщение до Михни Петров Пейков за издадена Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Възраждане” бл.38, пред вх.Б показват, че същото е собственост на Михни Петров Пейков, с последен обявен адрес гр. Бургас ул. "Гурко” N 12. Във връзка…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Здравко Цолов Цолов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Автоцентър с охраняем паркинг и обществено обслужване” с инвеститор Здравко Цолов. Местоположение на инвестиционното предложение – гр. Бургас,…

прочетете повече

Съобщение до Стоянка Петрова Панайотова

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДОСТОЯНКА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВАКС "СЛАВЕЙКОВ" БЛ.86,ВХ.1,ЕТ.1ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че със заповед № 3013/05.11.2008 г.и заповед № 3014/05.11.2008 г.на заместник-кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ IV,V и VI в кв.25"А" по плана на ж.к. "Славейков" и РУП на УПИ ГУ-82,У-82 и VI в кв.25"А" по плана наж.к."Славейков", гр.Бургас.Заповедта е изложена в стая № 29 на И-ри етаж в ТД"Освобождение"…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: Проект "Опазване и възстановяване на биоразнообразието и природните местообитания в Защитена зона "Бакърлъка" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." Приоритетна ос…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на „Хранд” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цех за подмяна, монтаж на автомобилни гуми в гр. Бургас, последна автобусна спирка на автобус 211" с инвеститор "Хранд" ЕООД. Материалите за инвестиционното…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Марин Иванов Иванов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Покупка на техника и прикачен инвентар за обработка на лозя и земеделски земи, с Проект по Мярка 121 на ПРСР на ЕС".

прочетете повече