Обяви и съобщения

СТАНОВИЩЕ Относно: прием на деца,изписани от детска ясла в детски градини на територията на Община Бургас

По повод зачестилите запитвания в Община Бургас за реда на прием в детски градини на деца, които са посещавали детска ясла и са изписани на 1.06.2009г.съобщаваме следното:Община Бургас ще окаже пълно съдействие на родителите,чиито деца са посещавали детска ясла и са изписани до 1.06.2009г.Същите трябва да са подали молби за прием в детски градини в законните срокове.За тази цел е необходимо родителите на тези деца да…

прочетете повече

Проект "Красива България" организира квалификационен курс за безработни

                 Министерство    на труда    и социалната    политика   ПРОЕКТ “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”   организира квалификационен курс за безработни, регистрирани в  Дирекция “Бюро по труда”– Бургас, по туристически и строителни специалности от Списък на професиите и специалностите за обучения по Мярка 06 по Проект “Красива България” за 2009 г., публикуван…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж и продажба в недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж  и продажба в недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Подземен паркинг на две нива за общо 280 броя автомобили, със застроена площ 3 500 кв.м. /разгъната застроена площ - 7 000 кв.м./, в недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I, в кв. 44 по плана на ж.к."Лазур", гр. Бургас,…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти -  частна общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", ул."Въстаническа" № 40, обект №4,  с  полезна  площ  48.24 кв.м., предназначен за…

прочетете повече

Уведомление за допълнено разрешение за строеж № 114/ 13.11.2007 г.

Изх № 7011-45/ 16.03.09 г. ТД "Възраждане" До Всички собственици кв. 128 УПИ У1142,ж.р. "М.Рудник*" Районен център гр. Бургас   Уведомяваме Ви на основание чл. 149, ал. 1, ЗУТ , че на 18.03.09 г. е допълнено разрешение за строеж № 114/ 13.11.2007 г.   за преработка на одобрен проект по време на строителство на апартаменти 0 3 и 25 на коти 3,40 и 11,80 за разделяне на два отделни обекта - апартамент и ателие в кв. 128 УПИ VII 42 на името на Добри Трифонов…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Йордан Николов Иванов с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.41, вх.3, ет.5, че е издадена Заповед № 629/16.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Йордан Николов Иванов за…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Ваня Иванова Димова с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл.48, ет.7, че е издадена Заповед № 653/18.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Ваня Иванова Димова за общинско жилище,…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Стефан Николов Иванов с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.13, вх.6, ет.7, че е издадена Заповед № 538/05.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение със Стефан Николов Иванов…

прочетете повече