Обяви и съобщения

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ, в кв.3 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ от 546 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 6 550 лева, без ДДС и стъпка…

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор "КАТ - Пътна полиция" към ОД "Полиция" Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 11 броя ИУМПС. Във връзка с чл.37а, ал.3 и чл. 37б, ал.4, ал.5 и ал.6 от…

прочетете повече

Съобщение за отворени телефонни линии за действащия график на Консорциум „Титан" - Бургас

Консорциум „Титан" - Бургас обявява отворени телефонни линии за подаване на сигнали за извозване на едрогабаритни, строителни и битови отпадъци, съгласно действащия график:   Тел: 056/844 820 0878/988 080   Всеки работен ден /понеделник - петък/ от 10.00 - 16.00 ч.

прочетете повече

График на зоните за преасфалтиране на улиците на територията на община Бургас

Община Бургас уведомява, че започва преасфалтиране на улични настилки и направа на тротоари от 16.09.2008г. по териториални дирекции, както следва:   ТД „Възраждане" 1. Преасфалтиране на н-з „Рибно стопанство" 2. Преасфалтиране на околовръстното на „Зона А" в к-с „Меден Рудник" от бензиностанцията на „Петрол" към бл. 418, бл. 419, бл. 421 3. Преасфалтиране на ул. „Въстаническа" от бул. „Т. Грудов" до спирка…

прочетете повече

Съобщение за измение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в с.Банево

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 27.06.2008г. е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землището с.Банево, общ.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-37/17.02.2006г. на областния Управител на област Бургас, за следният поземлен имот: ПИ 501.526 в с.о."Острица ІІ"; както е изменен…

прочетете повече

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Бургас

НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на ОБЩИНА БУРГАСОБЩИНА БУРГАСНа основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл.62 ал.10 от ЗУТ - раздел XI-глава III(Приета с Решение №............. по Протокол №....... от ................. г. на Общински Съвет - гр. Бургас) Глава ІОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1.(1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на “Летище Бургас” АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Локална септична инсталация за механично пречистване и улавяне на замърсяванията от отпадни води от канализационната система на Летище Бургас”…

прочетете повече

Променя се маршрутът на товарните автомобили, досега преминаващи през "Трапезица"

Община Бургас Община Бургас уведомява водачите на всички пътни превозни средства за предстояща промяна в маршрутите за движение на товарните автомобили, досега преминаващи през кръстовище „Трапезица". С новата организация на движение, товарните автомобили ще се отклоняват по следните маршрути: * От път Е-87 - под надлез „Вл. Павлов", ул. „Крайезерна", надлез СОМАТ и ул. „Одрин". * От ул. „Проф. Якимов"…

прочетете повече