Обяви и съобщения

Уведомление за изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-284 в кв.25 по плана на кв. Сарафово

    Уведомление  за  изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-284  в кв.25 по плана на кв. Сарафово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.284  по КК на гр.Бургас.     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"   ДО КАТЯ  ПАНАЙОТОВА  АЛЕКСИЕВА УЛ. "СЛИВНИЦА" № 2, ВХ.1, ЕТ.4, АП.7  ГР. БУРГАС   ДЕЛЕНА  КОСТОВА  КОСТОВА Ж.К. "ЛЮЛИН" БЛ.520, ВХ.Е, ЕТ.3, АП.144 ГР. СОФИЯ     Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2173/10.08.2018г. за отчуждаване на имот

    ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №2173/10.08.2018г.   С Решение №28-10/27.06.2017г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП - ПУР) за провеждане на обслужващи улици за обслужване на имоти в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото с ОУП на гр. Бургас разширение на населеното място, с о.т. 1 до о.т. 11, с които се образува нов кв. 69 по номерацията на ПЗ "Север" и изменение на ПУП-ПР…

прочетете повече

Изготвен Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО "НОРДУС - БАЛКАН - 2" ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АЛЕКСАНДАР ЮРИЕВИЧ КЛИМЕНКО Ж.К. МЕДИК ДРИЙМС, М.ЮРТА ПОД ПЪТЯ, ВХ. Д, ЕТ. 5, АП. Д 16 ГР. СВЕТИ ВЛАС   ДАНЧО ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ УЛ. "КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ" №75А ГР. БУРГАС   МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИГЕНЧЕВА Ж.К. "ЛАЗУР" №5, ВХ.2, ЕТ.6, АП.13 ГР. БУРГАС   ОТНОСНО: Изготвен Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП - ПР/   На основание чл.61, ал.3 от…

прочетете повече

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №2183/13.08.2018г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План застрояване…

прочетете повече

Съобщение до Красимир Сталев за издадена виза за изготвяне на конструктивно становище

Изх.№94-01-26392/1/14.08.2018г. Дирекция"ЦАУ"Приморие" До Красимир Сталев Сталев Гр.Бургас, ул. Л. Каравелов №12, вх.2, ет.6 Наст. адрес: САЩ Уведомяваме Ви, че на основание чл.140, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗУТ е издадена виза за изготвяне на конструктивно становище по чл.147, ал.2 във връзка с чл. 147, ал.1 , т.1 от ЗУТ за лятна кухня, ситуирана в УПИ VIII-143, кв.15 по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.832.143 по КК на гр. Бургас.…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

Изх. № 70-00-7090/9/10.08.2018г. До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със заповед № 1319/23.05.2018 г. на Зам. Кмет на Община Бургас е одобрен РУП за УПИ І24,7 и III7 в кв.140 по плана на зона "РЦ", ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.635 и 07079.653.588 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате…

прочетете повече

КОНКУРС „ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО" - ПРОТОКОЛИ

  ОБЩИНА БУРГАС  ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ"   Конкурс "Да бъдем заедно"        ПРОТОКОЛИ от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения от детските градини на територията на община Бургас за конкурса "Да бъдем заедно"  

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече