Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение: "Основен ремонт на Етнографски музей в ПИ 07079.610.105, УПИ III, кв.90, ЦГЧ на гр. Бургас".    

прочетете повече

Съобщение до Баласка Стаматова, Мария Златева и Коста Стаматов за одобрена оценка на недвижим имот в землище с.Изворище

БАЛАСКА ЯНКОВА СТАМАТОВА, УЛ. СТРАНДЖА ПЛАНИНА 1, ВХ.3, ЕТ. 1, АП. 2, ГР. БУРГАСМАРИЯ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 543, ВХ. 3, ЕТ. 3, ГР. БУРГАСКОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ, УЛ. ПИРОТСКА 30, ЕТ. 3, ГР.БУРГАС С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед № 2851/27.09.2019г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 40/540 кв. метра ид. части от новообразуван поземлен имот с пл.№167.1058 по плана на новообразуваните имоти на селищно…

прочетете повече

Съобщение до собствениците в блок 77 и блок 2 в ж.к. "Лазур"

ДО Собствениците в ПИ с идентификатор 07079.607.591 по КККР на гр.Бургас и сгради с идентификатори  07079.607.591.1 и 07079.607.591.2 по КККР на гр.Бургас, жилищни сгради с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Лазур", бл.77 и бл.2.   Изх. № 70-00-7649(2)/04.11.2019г. Дирекция ЦАУ "Зора"   Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнение изискванията на чл.140, ал.3 от ЗУТ, на основание чл.140 и чл.134, ал.6 от ЗУТ е издадена виза №411/11.10.2019г. от Началник отдел…

прочетете повече

Съобщение до Георги Михайлов Кадев

Община Бургас съобщава  Констативен акт №П-22/20.09.2019г., съставен на основание чл. 57а от Закона за устройство на територията .             Община Бургас, съобщава на Георги Михайлов Кадев - Управител на "КАДЕВ 1" ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. "Пиротска" №37, че е съставен констативен акт №П.22/20.09.2019г., с който е открито административно производство по реда на чл.57а от Закона за устройство на територията…

прочетете повече

Съобщение до Станка Стоянова Стоянова

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО СТАНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА УЛ. "ИВАЙЛО" №2 ГРАД БУРГАС                                                                                                  Във връзка…

прочетете повече

Съобщение до Марийка Петрова Тихолова

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО МАРИЙКА ПЕТРОВА ТИХОЛОВА УЛ. "ЧАЙКА" №2 ГРАД АКСАКОВО                                                                                                  Във връзка…

прочетете повече

Съобщение до Мария Любенова Иванова

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА БУЛ. "6-ТИ СЕПТЕВРИ" №32, ЕТ.2 РАЙОН ЗАПАДЕН ГРАД ПЛОВДИВ                                                                                                   …

прочетете повече

Община Бургас съобщава за съставен Констативен протокол №З-152/12.08.2019г.

Община Бургас съобщава  Констативен протокол №З-152/12.08.2019г., съставен на основание чл. 196, ал.1, във връзка с чл.195, ал.4 от Закона за устройство на територията     Община Бургас, съобщава на Жечо Стефанов Димитров, с адрес: гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №45, вх.2, ет.5, ап. десен, че е съставен констативен протокол № З-152/12.08.2019г., с който е открито административно производство по реда на чл.195, ал. 4 от Закона…

прочетете повече