Обяви и съобщения

Съобщение до Димитър Костов за издаден констативен акт №О-11/21.04.20г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Димитър Щерионов Костов с постоянен и настоящ адрес: гр.Бургас, бул."Кн.Мария Луиза" №59, ет.4 за съставен Констативен акт №О-11/21.04.20г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ е съставен Констативен акт №О-11/21.04.2020г. за строеж: "Масивен гараж", находящ…

прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв.Сарафово, кв.Банево, кв.Крайморие, устройствена зона 13/Смф и кв.Ветрен

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е    До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ХII-462 в кв.56 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.662 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №1653/08.07.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се измени УПИ ХII-462 в кв.56…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово, кв.Банево, кв.Крайморие, устройствена зона 13/Смф и кв.Ветрен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава     - Със Заповед №1653/08.07.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-462 в кв.56 по плана на кв.Сарафово,…

прочетете повече

Съобщения на Община Бургас до собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв.Банево, ж.к."Изгрев" и ЦГЧ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ХII-517 в кв.39 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.517 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №1638/06.07.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-517 в кв.39…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас за разрешаване на изменения на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Банево, ж.к."Изгрев" и ЦГЧ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №1638/06.07.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-517 в кв.39 по плана на кв.Банево,…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.    …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Доставка и монтаж на два броя Автоматични измервателни станции /АИС/ за контрол качеството на въздуха по отношение замърсител фини прахови частици - ФПЧ10 и ФПЧ2,5, по Интегриран проект "Българските…

прочетете повече