Обяви и съобщения

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 07/28.06.2019 год.

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 07/28.06.2019 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с Молба вх. №94-01-9759/3/25.04.2019 год. и Заявления с вх. №70-00-3726/13.05.2019 год. и №70-00-3727/13.05.2019 год. от "Нов път 2018" ЕООД и реализирането на обект: "Жилищна сграда в УПИ I-7559,…

прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 08/28.06.2019 год.

РАЗРЕШЕНИЕ   за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 08/28.06.2019 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с инвестиционните намерения на Община Бургас за обект: "Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ ХIX-5837, кв.32 по плана на к-с "Възраждане" в имот с ид. №07079.616.231…

прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №1545/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание Бургас чл.124а, ал.2 и чл.16, ал.1 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VIII-269 в кв.12 по плана на кв. Крайморие, ПИ с идентификатор 07079.830.269 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1809/03.07.2019г.. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII-269 в кв.12 по плана на кв. Крайморие, ПИ с идентификатор 07079.830.269 по КК на гр.…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХI-79, кв. 44 по плана на кв. “Крайморие“, гр. Бургас, ПИ идентификатор 07079.30.275 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1808/03.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХI-79, кв. 44 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ идентификатор 07079.30.275 по КК…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I-221, кв. 42 по плана на кв.“Крайморие“, ПИ с идентификатор 07079.30.306 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1807/03.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I-221, кв. 42 по плана на кв."Крайморие", ПИ с идентификатор 07079.30.306 по КК на гр. Бургас,…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ V-1472,1473, УПИ II-32 в бивш масив 57 в землището на кв.Долно Езерово и ПИ с идентификатор 07079.6.1679 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1806/03.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ V-1472,1473 /образуван от ПИ 07079.6.1472 и ПИ 07079.6.1473/ и УПИ II-32 /ПИ 07079.6.1137/ в бивш масив 57 в землището…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VII-27 и VIII-27 в кв.31 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.621.243 и 07079.621.242 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1804/03.07.2019г.. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VII-27 и VIII-27 в кв.31 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас, ПИ с идентификатори…

прочетете повече