Обяви и съобщения

Съобщение на Община Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС                                                                                                                            Д"ЦАУ…

прочетете повече

Уведомление за Заповед № 3225 от 09.11.2018год.

  Уведомление  за  Заповед № 3225 от 09.11.2018год., с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.22 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.53 по КК на гр.Бургас.       ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДО ГЕОРГИ ПАВЛОВ ДИМОВ КВ.САРАФОВО, УЛ."АНТОН ИВАНОВ" №20 ГР. БУРГАС   МАРА ЖЕЧЕВА ДИМОВА КВ.САРАФОВО, УЛ."АНТОН ИВАНОВ" №20 ГР. БУРГАС       Уведомяваме  Ви, че със…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект на изменение на ПУП-ПРЗ по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник"

изх.№94-01-748/4/09.01.2019г. До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ XLIII-373, кв.162, по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.671.610 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст. 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект на изменение на ПУП-ПРЗ по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник"

изх.№94-01-751/2/09.01.2019г. До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ XVII-8, кв.184 по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.553 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за питеен водопровод до захранване на ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас, в местност "Наневия чифлик", землище гр.Бургас, е обнародван в Държавен вестник бр.3 от 08.01.2019г. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас.

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

      Община Бургас съобщава   В Държавен вестник бр.3 от 08.01.2019г. е обнародвано :                  - Съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за питеен водопровод до захранване на ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас, в местност "Наневия чифлик", землище гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.  В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението…

прочетете повече

До всички собственици на съществуващата двуетажна сграда на административен адрес: ул. Ген. Майор Лермонтов 26, гр. Бургас, с идентификатор 07079.610.146.1 по КК на гр. Бургас

До  всички собственици на съществуващата двуетажна сграда на административен адрес: ул. Ген. Майор Лермонтов 26, гр. Бургас, с идентификатор  07079.610.146.1 по КК на гр. Бургас Изх. №91-00-90(17)/07.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ     Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на Общински съвет Бургас, Община Бургас е възложила изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по уличната…

прочетете повече