Обяви и съобщения

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече

Съобщение до Анка Хубавенова Михайлова

СЪОБЩЕНИЕ     Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява Анка Хубавенова Михайлова за издадена Заповед № 3637/22.12.2017г. на Кмета на Община Бургас , съгласно чл. 46, ал. 2 и ал. 5 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение. Имотът представлява апартамент, находящ се в гр. Бургас, к.с. "Меден Рудник", бл. №…

прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №71/08.01.2018г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за…

прочетете повече

Съобщение до Весела Жорова Ничева с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1", бл. „1Г", вх.1, ет.2, ап.6 за съставен Констативен акт.

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Весела Жорова Ничева с адрес: гр. София, ж.к. "Младост 1", бл. "1Г", вх.1, ет.2, ап.6 за съставен Констативен акт №П-33/13.12.2017 г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИЧЕВА, Във връзка с проведено административно производство по реда на чл. 225а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е съставен Констативен акт №П-33/13.12.2017 г., за строеж: "Преустройство…

прочетете повече

Съобщение до Силвия Измирлиева за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ж.к."Славейков"

ОБЩИНА БУРГАС                                                                                                               Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                    Изх.№ Z-487/5/08.01.2018г.                        …

прочетете повече

Съобщение до всички собственици на самостоятелни обекти ж.к."Славейков" бл.95

ОБЩИНА БУРГАС Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ" Изх.№ Z-487/5/08.01.2018г. ДОВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИВ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.223 ПО КК НА ГР. БУРГАСЖ.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛОК № 95 Уведомяваме Ви, че със Заповед №3569/18.12.2017г.на заместник - кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" - инж.Чанка Коралска при Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-222 в кв.15"А" по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, ПИ с идентификатор…

прочетете повече