Обяви и съобщения

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.           В случай, че не се явят в посочения срок, на…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: «Пристройка за нови класни стаи към ОУ «Княз Борис I", УПИ I, кв.165 по плана на ЦГЧ-Запад, ПИ 07079.613.115 по КК на гр. Бургас».  

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.         В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.          В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност;…

прочетете повече

Съобщение до Димитринка Македонова за съставена покана

Съобщение до Димитринка Македонова за съставена покана №ЕД-1685/4/27.11.2020 г.       ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Димитринка Македонова, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", за съставена покана №ЕД-1685/4/27.11.2020 г.   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАКЕДОНОВА,   Уведомяваме Ви, че за строеж: "Ограда от телена мрежа и бетонни…

прочетете повече

Съобщение до Иванка Христова, Милка Бачийска и Донка Водева-Кендерова за изготвен проект за ПУП-ПРЗ в землище на гр.Бургас

ДОИВАНКА КУНЕВА ХРИСТОВАУЛ."СТРАХИЛ"9ГР.БУРГАС ДОМИЛКА КОСТАДИНОВА БАЧИЙСКАУЛ."ХАН КРУМ"11, ВХ.3, ЕТ.2ГР. БУРГАС ДО ДОНКА МИЛЕВА ВОДЕВА-КЕНДЕРОВАУЛ."СЛИВНИЦА"34, ВХ.2, ЕТ.5, АП.13ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1312 по КК на гр.Бургас, местност "Черния бряст" / бивша "Караач"/, землище на гр.Бургас , с който за имота се обособява УПИ с функционално отреждане "За офиси, магазин…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол…

прочетете повече