Обяви и съобщения

Съобщение от Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава -  С Решение №38-9/27.02.18г. Общински съвет Бургас: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: "Разширение на съществуваща п/ст "Бургас 400/110кV", с което част от ПИ с идентификатор 07332.119.283…

прочетете повече

Съобщение до „И.Ж. СТРОЙ“

  ДО:   "И.Ж. СТРОЙ" УЛИЦА  "СТРАНДЖА ПЛАНИНА" №1, ВХ.5, ЕТ.9 ГРАД БУРГАС     Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1154 по КК на гр.Бургас /бивш ПИ 041027/ и ПИ 07079.13.2107, масив 41 по плана на местност "Лозята", землище на кв.Банево, гр.Бургас. Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен ПУП-ПРЗ на "РЦ" ж.р.Меден Рудник

ДОВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ                                        ведомяваме Ви , че е изготвен ПУП-ПРЗ  за УПИ V-24,УПИ VІ-24 и УПИ VІІ-24 кв.140 по плана  на "РЦ" ж.р  Меден Рудник ,гр.Бургас,ПИ 07079.653.249,ПИ 07079.653.243,ПИ 07079.653.244  по КК на гр. Бургас, с който   се  предвижда  обединяване на УПИ V-24 и УПИ VІ-24 в нов УПИ V-841 Същият е изложен в стая № 4 на Дирекция " ЦАУ Възраждане",…

прочетете повече

Съобщение до Мартин Георгиев Джангозов с адрес: гр. Бургас, ул. „Проф. Асен Златаров" №43 и адрес: гр. София, ул. „Могилата" №17, вх..А, ет..4, ап.16 и до Магдалена Стратиева Праматарова с адрес: гр. Бургас, ул. „Проф. Асен Златаров" №43 за

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Мартин Георгиев Джангозов с адрес: гр. Бургас, ул. "Проф. Асен Златаров" №43 и адрес: гр. София, ул. "Могилата" №17, вх. А, ет. 4, ап. 16 и на Магдалена Стратиева Праматарова с адрес: гр. Бургас, ул. "Проф. Асен Златаров" №43 за издадена Заповед на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас. УВАЖАЕМИ ДАМИ…

прочетете повече

Издадено разрешение за строеж

  СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас съобщава на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № О-22/02.03.2018г. за обект: "ЖИЛИЩНА СГРАДА", находящ се в УПИ VІ-376, кв.96 по плана на кв.Банево", гр.Бургас, приложение към което е решение  за  преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда със становище №6086 от 01.12.2014г. на РИОСВ-Бургас. Разрешението за строеж и приложението…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ,Община Бургас съобщава че е издадено  разрешение за строеж  №О-25/14.03.2018г. за обект "ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ ГАРАЖ" в УПИ VІІ-376, кв.96, кв.Банево, приложение  към  което  е   решение  за  преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС със становище №6086 от 01.12.2014г. на РИОСВ-Бургас. Разрешението за строеж и приложението към него са…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече

ДО ТОШКО ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ

    Н-К НА ДИМИТЪР ТОНЕВ СТАНЧЕВ Ж.К.ИЗГРЕВ, БЛ.56, ВХ.4, ЕТ.7 ГРАД БУРГАС     Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.223 по КК на гр.Бургас, по плана на с.о. Острица -1, землище на кв.Банево, гр.Бургас. Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.…

прочетете повече