Обяви и съобщения

Съобщение до наследници на Стамат Костов Михов и Недю Минков Недев за одобрена оценка на недвижим имот

  ДО ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ПОПОВА, ГР. БАНКЯ, ОБЩ. СОФИЯ, УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 23, ЕТ. 1, АП. 1   ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ, ГР. БУРАС, УЛ. ИНДУСТРИАЛНА 2   КОНСТАНТИН СТАМАТОВ СТАМАТОВ, ГР. СОФИЯ, БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 114, ЕТ. 7, АП. 17   БАЛАСКА ЯНКОВА СТАМАТОВА, ГР. БУРГАС, УЛ. СТРАНДЖА ПЛАНИНА 1, ВХ. 3, ЕТ. 1, АП. 2   КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ, ГР. БУРГАС, УЛ. ПИРОТСКА 30, ЕТ. 3   МАРИЯ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, ГР. БУРГАС, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК,…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

      Община Бургас съобщава   В Държавен вестник бр.83 от 09.10.2018г. са обнародвани : - Решение № 46-14/28.08.18г. на Общински съвет Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 47202.501.1040 и 47202.501.1041 по КК на с. Маринка, с който за бивши ПИ с пл.№№ 003071, 003042 се урегулира нов УПИ XIV-1041, отреден - "за смесено предназначение", урегулира се нов УПИ XV-1040, отреден - "за социална инфраструктура", кв. 24, по плана на с. Маринка,…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник" е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

изх.№ 70-00-6886/3/10.10.2018г. ДО Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ III-52, кв.179, по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.671.316 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.Същият е изложен в ст. 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е                                                            Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с.Братово, с.Брястовец,…

прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №РД-09-35/21.09.18г. на Областен управител на Област Бургас: На основание чл.124а, ал.3 от ЗУТ Областен управител на Област Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПП за трасе на главен водопровод, част от съществуващ главен водопровод от напорен водоем "Лъка", Община Поморие до РШ на кв.Сарафово, Община…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.26 по КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ „Юг- изток"

Съобщение до всички заинтерeсовани собственици   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.26 по КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ "Юг- изток", гр. Бургас. Същият е изложен в ст. 4 на "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. Тел: 056 / 852 345 На основание чл.128 , ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта , чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане"…

прочетете повече

Съобщение до Лъчезар Иванов Иванов, Николинка Димитрова Стоева и Веселина Димитрова Топалова

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ИВАНОВ УЛ."АБОБА" № 14 ГР. БУРГАС   НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА СТОЕВА Ж.К. "ХРИСТО БОТЕВ" № 24, ВХ. А, ЕТ.3, АП.9 ГР. ЯМБОЛ   ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА Ж.К. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 6, ЕТ.12, АП.59 ГР. ЯМБОЛ     На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3524/15.12.2017г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията…

прочетете повече