Обяви и съобщения

Съобщение до Петко Косев

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ПЕТКО СТЕФАНОВ КОСЕВ УЛ. "ЯНКО КАРАГЯУРОВ" №14, ЕТ.1, АП.2 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО         На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3450/10.12.2018 г. на Комисията по чл.210 на Община Бургас, с която собствениците на неурегулирани поземлени имоти  с пл.№ 002206 и пл.№007068 по Картата на възстановената собственост,  по плана на местност…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.    В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението…

прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №479/26.02.2019г.

Съобщение за издадена  Заповед №479/26.02.2019г. на зам.кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие",Община Бургас, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на строеж: "Монтаж на панелна инсталация за производство на електрическа и/или топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници /слънчева енергия/".   Публикувано на: вторник /17.05.2019/                    …

прочетете повече

Обявления за издадени заповеди

  О Б Я В Л Е Н И Е   Община Бургас, на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, съобщава за издадени заповеди на кмета на Община Бургас, за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация по влезли в сила ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР на "Бизнес индустриална зона - гр. Българово", одобрени с Решение №32-19/ 18.03.2010г. на Общински съвет - Бургас, на следните заинтересовани лица: 1.        …

прочетете повече

МРРБ разрешава на Община Бургас да изработи проект за разширение на пристана на остров Света Анастасия

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №РД-02-15-110/16.05.2019г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството: На основание чл. 112д, ал. 4, връзка с ал. 1 и ал. 3, чл. 1116, ал. 1, т. 1 и чл. 112п от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) заместник-министъра…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас относно решение на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - Със Заповед №РД-02-15-110/16.05.2019г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството: На основание чл. 112д, ал. 4, връзка с ал. 1 и ал. 3, чл. 1116, ал. 1, т. 1 и чл. 112п от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството разрешава…

прочетете повече

ДО Всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда с административен адрес: ж.к. „Лазур", ул. „Перущица" №19

  Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 6-"З"/16.04.2019г. на Дирекция ЦАУ "Зора" за строеж: "Преустройство за разделяне на апартамент с ид. 07079.607.332.2.39 в жилищна сграда с ид. 07079.607.332.2 на две самостоятелни жилища", находящ се в УПИ I-628, 692, 670, кв.24 по плана на ж.к. "Лазур", ПИ с ид. 07079.607.332 по КК на гр.Бургас.   Публикувано на: четвъртък /16.05.2019г./                      Валидно…

прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е     До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ІІІ-313 и VІІІ-314 в кв.41 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.313 и 07079.602.567 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1062/23.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка…

прочетете повече