Обяви и съобщения

Съобщение до Тодор Аспарухов Величков

  ТОДОР АСПАРУХОВ ВЕЛИЧКОВ УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР №16, ЕТ.3, АП. 5 ГР. БУРГАС     С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпилото Заявление вх.№94-Щ-1/133/04.09.2018г. от Божидар Костадинов Колдеев за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/№167.1050 по /ПНИ/ на с.о."Каптажа", землище…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изготвяне на технически проект за сграда  3 "Експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Акве Калиде",  подобект на Комплексен проект за  инвестиционна…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Съобщение за издадена Заповед №3255/12.11.2018г. на зам.-кмет СИРР за допускане на КПИИ по реда на чл.150, ал.1 от ЗУТ, за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ IX, X в кв. 23 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.319, 07079.607.317 по КК на гр. Бургас и инвестиционен проект за обект: "Жилищна сграда с подземен гараж и ограда" в УПИ IХ и "Жилищна сграда с подземен гараж и ограда" в УПИ Х, кв.23, ж.к. "Лазур"   Публикувано на: петък…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Рехабилитация на бул. "Проф. Яким Якимов" от кръгово кръстовище с бул. "Стефан Стамболов" до кръгово кръстовище с ул. "Янко Комитов" (път I-9 от км 240+526 до км 241+802).  

прочетете повече

Съобщение до Сабри Ерген

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО САБРИ ЕРГЕН УПРАВИТЕЛ НА "АЛЕКСАНДЪР - АНТОНИЙ" ООД С. ПОЛЯНОВО 8544, МЕСТНОСТ "МАРКОВСКА ВОДЕНИЦА" №1 ОБЩИНА АЙТОС ОБЛАСТ БУРГАС       На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №520/28.02.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ IV-1240 в…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТАНКА ИВАНОВА СТОЕВА

  СТАНКА ИВАНОВА СТОЕВА УЛ."ГЕОРГИ ИВАНОВ" №28 С. ЖЕЛЯЗНО, ОБЩ. МАРИЦА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството Ви на наследници на Йовчо Василев Иванов Ви уведомяваме, че са издадени Заповеди на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с които се възстановява правото на собственост на наследници на Йовчо Василев Иванов, върху новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о."Острица 1" ,…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Бургас съобщава:   - С Решение №54-11/26.02.19г. на Общински съвет Бургас:             1. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет -- Бургас дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план - Изменение на парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на обслужващ…

прочетете повече

Съобщение до Банко Димитров Димитров

  БАНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Ж.К."СЛАВЕЙКОВ",  БЛ.№ 25, ВХ.3, ЕТ.11, АП.31 ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №327/13.02.2019г. на Кмета на Община Бургас за  изменение на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Сухото дере", землището на с.Изворище, Община Бургас и регистъра към него, одобрени със Заповед №РД-09-4/07.01.2011г. на Областен управител на Област Бургас, относно новообразуван поземлен…

прочетете повече