Обяви и съобщения

Съобщение до "НУЕВА" ООД И Ирина Ганева за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ

 ДО                                         "НУЕВА" ООДУЛ."АЛ.ВЕЛИКИ"48, ЕТ.4ГР. БУРГАС ДОИРИНА ТОДОРОВА ГАНЕВАЖ.К."ВЪЗРАЖДАНЕ" БЛ.12, ВХ.4, ЕТ.6ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1641 по КК на гр.Бургас, находящ се в предвиденото с ОУП разширение на населеното място, с който за имота се обособява УПИ с функционално отреждане "За…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

прочетете повече

Съобщение за обнародвано съобщение в Държавен вестник за одобрени ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕО Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.90 от 20.10.2020г. е обнародвано: - Съобщение на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.16 от ЗУТ, че с Решение №13-36/29.09.2020г. на Общински съвет Бургас са одобрени: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449,…

прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул. „Оборище“ №40

Уведомяваме Ви, че е издаденото разрешение за строеж П-69/21.10.2020 г.  за обект "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС  С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.43.1.5 И ОФИС С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.43.1.6 В СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ОБЕДЕНЯВАНЕ В ЕДНО ЖИЛИЩЕ." находящ се: ПИ с идентификатор 07079.609.43.1.5, 07079.609.43.1.6, УПИ V-1636, кв.100 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ул. "Оборище"  № 40. На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано…

прочетете повече

Съобщение до наследник на Стати Атанасов Абрашев - Красимир Кралев

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАТИ АТАНАСОВ АБРАШЕВ                                                                                                         КРАСИМИР ИВАНОВ КРАЛЕВ Ж.К. МЕДЕН РУДНИК,…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас съобщава  Заповед №2585/30.09.2020г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, издадена на основание чл.195, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)         Община Бургас, съобщава на Алики Ставрева Филалидова, с адрес: гр. Бургас, ул. "Алеко Константинов" №6, че на чл.195, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед №2585/30.09.2020г.…

прочетете повече

Съобщение до Таня Радева за издадена Заповед №2294/11.09.2020г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Таня Радева с постоянен адрес на управление: гр.Бургас, кв."Ветрен", ул."Околчица" №16 за издадена Заповед №2294/11.09.2020г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена Заповед №2294/11.09.2020г. за премахване на незаконен строеж: "Външна тоалетна", находящ се частично…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

    СЪОБЩЕНИЕ ДО МАРИАНА ТОДОРОВА ЛИЧЕВА, ИЛИЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ  И ДИМИТРИНА РУСЕВА ДОМУСЧИЕВА ЗА  ЗАПОВЕД № 2512 ОТ 25.09.2020ГОД., С КОЯТО Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ XVI-360, КВ.35 ПО ПЛАНА НА КВ. "САРАФОВО", ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1196 ПО КК НА ГР.БУРГАС     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"   ДО МАРИАНА ТОДОРОВА ЛИЧЕВА…

прочетете повече