Обяви и съобщения

Съобщение за изработен ПУП-ПП за обект: "Главен водопровод, част от съществуващ главен водопровод от НВ „Лъка", Община Поморие до разпределителна шахта (РШ) на кв.Сарафово

СЪОБЩЕНИЕОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.75 от 24.09.2019г. е обнародвано:   - Съобщение за изработен ПУП-ПП за обект: "Главен водопровод, част от съществуващ главен водопровод от НВ "Лъка", Община Поморие до разпределителна шахта (РШ) на кв.Сарафово, Община Бургас в участъка от точка на водовземане след пресичането на ПИ 57491.3.3 по КК на гр.Поморие до РШ на кв.Сарафово, гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане…

прочетете повече

Община Бургас съобщава за издадена заповед относно осигуряване на свободен достъп до строителната площадка на въздушната линия през засегнатите поземлени имоти за извършване на разрешените строително- монтажни работи на строеж

До: собствениците и ползвателите на недвижими имоти в землищата на гр. Бургас (кв. "Банево"), гр. Българово и с. Миролюбово, Община Бургас, попадащи в сервитутната зона на нова въздушна електропроводна линия 400 kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас". №70-00-6578/1/26.09.2019г. на Община Бургас   СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас  съобщава  за издадена на основание чл. 194, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.3, чл.194, ал.1…

прочетете повече

Съобщение до Николай Николов Колев и Николаа Богомилов Колев

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО НИКОЛАЙ НИКОЛОВ КОЛЕВ УЛ. "СЛИВНИЦА" №7, ЕТ.2, АП.5 ГРАД БУРГАС   ДО НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ КОЛЕВ УЛ. "СЛИВНИЦА" №7, ЕТ.2, АП.5 ГРАД БУРГАС       На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2244/13.08.2019 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ…

прочетете повече

Съобщение до собствениците на УПИ XXI в кв.58 по плана на кв.“Сарафово“

  Съобщение до собствениците на УПИ XXI в кв.58 по плана на кв."Сарафово" , гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.876 по КК на гр.Бургас   Публикувано на : четвъртък,  26 септември 2019 год. Валидно :  четвъртък, 10 октомври 2019 год.                                ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"       ДО   СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 07079.820. 876 ПО КК НА…

прочетете повече

Проектно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява проектно предложение: "Мерки за достъпна жилищна среда и лична мобилност", за финансиране по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПР за УПИ III, УПИ IV и УПИ V в кв. 9, по плана на ж.к. "Зорница", част от ПИ с идентификатор 07079.601.121 по КК на гр. Бургас - за оформяне на места за паркиране".   

прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС   ДО  "ДИВА 1 2010"ЕООД ГР.БУРГАС, УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"№70   ДО "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ" ЕООД ГР.БУРГАС, ПЗ СЕВЕР   ДО "ЗИИУТЕХ"ООД ГР.СОФИЯ, БУЛ."СИМЕОНОВСКО ШОСЕ"№18, ЕТ.4, АП.16   ДО "СЕВА БЪЛГАРИЯ"ООД   ГР.СОФИЯ, БУЛ."МАКЕДОНИЯ"№15А, ЕТ.2, АП.7   ДО ЕКАТРИНА БРАНИМИРОВА СТРАТИЕВА ГР.СОФИЯ, УЛ."МИДЖУР"№51, ЕТ.1, АП.2   ДО ФОНДАЦИЯ "ПАВЕЛ И АНКА ХАДЖИПЕТРОВИ" ГР.БУРГАС,  УЛ."КНЯЗ АЛЕКСАБНДЪР…

прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ІІ-83 в кв.45 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.288 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2745/20.09.2019г.  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с…

прочетете повече