Обяви и съобщения

Съобщение до наследниците на Ташо Стаматов Ташев - Калинка Желева и Стамат Стаматов гр.Камено

ДО Н-ЦИ  НА ТАШО СТАМАТОВ ТАШЕВ: КАТИНКА ТАШЕВА ЖЕЛЕВАУЛ. ХРИСТО БОТЕВ №34А                                                               ГР. КАМЕНО СТАМАТ ТАШЕВ СТАМАТОВУЛ. ХРИСТО БОТЕВ №34ГР. КАМЕНО УВАЖАЕМА Г-ЖО ЖЕЛЕВА,УВАЖАЕМИ Г-Н СТАМАТОВ, С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО УСТАНОВЕНИ ЗАЩИТНИ ЗОНИ КЪМ КПС1, КПС2, КПС4, ПСОВ1 И ПСОВ2 В ЛЕСОПАРК РОСЕНЕЦ, ЗОНА ХИЖИ, ГР. БУРГАС

Във връзка с привеждане в готовност за въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ на обект: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - Зона Хижи - Етап 1 и Етап 2", които включват изграждане на КПС1 в ПИ 07079.831.139; КПС2 в ПИ 07079.831.143; КПС4 в ПИ 07079.831.140; ПСОВ1 в ПИ 07079.831.141; ПСОВ2 в ПИ 07079.831.142; водоснабдителна мрежа за битови води и канализационна мрежа за дъждовни води, прилагаме схеми с отразени защитните зони около…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ V-1615 в кв.94 по плана на ЦГЧ- гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.98 по КК на гр.Бургас.

До ЕТ "Димитър Манов-Бургас"Гр.Бургас, ул."Анушка Драгиева"№4 До Калин Дойчев РусевГр.Бургас, ул."Екзарх Йосиф"№26, ет.3, ап.7 До Десислава Живкова ЦвайнГр.Бургас, ж.к."Лазур" бл.47, вх.1, ет.2, ап.4 До Стефка Иванова ДамеваГр.Бургас, ул."Софроний"№18 До Пламен Ненков НеновГр.Бургас, ул."Екзарх Йосиф"№26, ет.4, ап.10 До Златина Кирова СтояноваГр.Бургас, ул."Екзарх Йосиф"№26, ет.4 До Донка Тинева КолеваГр.Бургас, ул."Екзарх Йосиф"№26,…

прочетете повече

Съобщение до Евгени Гяуров и Кера Коева собственици на ПИ, находящи се в местнист Нанелика, землище на кв.Банево

ДОЕВГЕНИ ЕВТИМОВ ГЯУРОВКЕРА ИВАНОВА КОЕВА- собственици на ПИ, находящи се в местност Нанелика, землище на кв.Банево, гр.Бургас  Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1008 по КККР на гр.Бургас, находящ се в местност Нанелика, землище на кв.Банево, гр.Бургас, предвиждащ обособяване на новообразуван УПИ ХХХV-1008 в бивш масив 39 по плана на местност Нанелика, землище на кв.Банево,…

прочетете повече

Съобщение до Българската държава, Министерство на регионалното развитие, Областен управител на Област Бургас

ДО БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Българската държава, Министерство на регионалното развитие, Областен управител на Област Бургас за издадена Заповед №3187/24.11.2020 г. Заповед №3187/24.11.2020 г. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие"…

прочетете повече

Съобщение до „НЕС ДООРС БГ“ ООД

ДО "НЕС ДООРС - БГ" ООД   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на НЕС ДООРС БГ" ООД, представлявано от наследници и съдружници на Руси Ангелов Стоянов, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Стара планина" № 72, за съставен Констативен акт №И-3/29.01.2020 г. Уведомяваме Ви, че за обект представляващ преместваем обект за търговска дейност по смисъла на чл. 56…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, извършване на ремонтни дейности и осигуряване на достъпна среда за сграда на Читалище "Възраждане 1927" в УПИ VI, кв.36 по плана…

прочетете повече