Обяви и съобщения

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Оборище"№5

Изх.№ 94-01-19773/14/07.04.2020г.                                                                С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в жилищна сграда на ул. "Оборище"№56   Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед №…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „К. ФОТИНОВ“№18 И УЛ. „БОГОРИДИ“№17

Изх. № 94-01-20165/15/07.04.2020г.           ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. "К. ФОТИНОВ"№18 УЛ. "БОГОРИДИ"№17 Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №595/05.03.2020г.  и  Заповед №595/05.03.2020г.   на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и  застрояване…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОБЕКТИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.225.1 ПО КК НА ГР. БУРГАС АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.БУРГАС, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ"№126     Община Бургас уведомява всички заинтересувани собственици, че е издадено разрешение за строеж №О-30/27.03.2020г. за обект:" Лаборатория за изпитване на компоненти на околната среда - вътрешно преустройство и промяна предназначението на самостоятелен…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.         В случай, че не се явят в посочения срок, на…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ОБЕКТИ В СГРАДАТА НА УЛ. „Г.С.РАКОВСКИ"№15

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ОБЕКТИ В СГРАДАТА НА УЛ. "Г.С.РАКОВСКИ"№15 ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-11/24.02.2020г за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, ПРИЛЕЖАЩО КЪМ АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.615.241.1.2 И ОБОСОБЯВАНЕТО МУ В САМОСТОЯТЕЛЕН СКЛАД В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.615.241.1", находящ се в: ПИ с…

прочетете повече

Съобщение до собственици на ПИ с идентификатори находящи се в кв.68 по плана на ПЗ "СЕВЕР"

  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.602.724, 07079.602.448, 07079.602.456, 07079.602.446, 07079.602.455, 07079.602.452, 07079.602.450 ПО КК НА ГР.БУРГАС, НАХОДЯЩИ СЕ В КВ.68 ПО ПЛАНА НА ПЗ "СЕВЕР", ГР.БУРГАС     Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №759/23.03.2020г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.602.485 по КК на гр.Бургас в границите на кв.68 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, с който в условията…

прочетете повече

Съобщение до Калина Господинова за изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ

ДО: КАЛИНА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВАУЛИЦА "МАНАСТИРСКА"№15   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.524 по КК на гр.Бургас, по плана с.о. "ОСТРИЦА-1", землище на кв.Банево, гр.Бургас. Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч. На основание чл.128, ал.3 и ал.5…

прочетете повече

Съобщение до Калина Иванова Господинова

ДО: КАЛИНА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА УЛИЦА "МАНАСТИРСКА"№15 ГРАД ПОМОРИЕ   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.524 по КК на гр.Бургас, по плана с.о. "ОСТРИЦА-1", землище на кв.Банево, гр.Бургас. Планът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция ЦАУ "Освобождение", ж.к. "Славейков", гр. Бургас и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч. На основание чл.128, ал.3…

прочетете повече