Обяви и съобщения

Съобщение до Михни Петров Пейков за издадена Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Възраждане” бл.38, пред вх.Б показват, че същото е собственост на Михни Петров Пейков, с последен обявен адрес гр. Бургас ул. "Гурко” N 12. Във връзка…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Здравко Цолов Цолов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Автоцентър с охраняем паркинг и обществено обслужване” с инвеститор Здравко Цолов. Местоположение на инвестиционното предложение – гр. Бургас,…

прочетете повече

Съобщение до Стоянка Петрова Панайотова

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДОСТОЯНКА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВАКС "СЛАВЕЙКОВ" БЛ.86,ВХ.1,ЕТ.1ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че със заповед № 3013/05.11.2008 г.и заповед № 3014/05.11.2008 г.на заместник-кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ IV,V и VI в кв.25"А" по плана на ж.к. "Славейков" и РУП на УПИ ГУ-82,У-82 и VI в кв.25"А" по плана наж.к."Славейков", гр.Бургас.Заповедта е изложена в стая № 29 на И-ри етаж в ТД"Освобождение"…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: Проект "Опазване и възстановяване на биоразнообразието и природните местообитания в Защитена зона "Бакърлъка" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." Приоритетна ос…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на „Хранд” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цех за подмяна, монтаж на автомобилни гуми в гр. Бургас, последна автобусна спирка на автобус 211" с инвеститор "Хранд" ЕООД. Материалите за инвестиционното…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Марин Иванов Иванов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Покупка на техника и прикачен инвентар за обработка на лозя и земеделски земи, с Проект по Мярка 121 на ПРСР на ЕС".

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на Хипермаркет, административна и складова база, паркинг в им. N 45, 46 и 28, масив 82 , местност "Хайнлъка", землище на гр. Бургас" с инвеститор Иван…

прочетете повече

Инвестиционни предложения на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Реконструкция, модернизация и благоустрояване на Спортен комплекс "Изгрев" в Парк "Изгрев", УПИ II, кв.19, к-с "Изгрев", гр. Бургас" "Спортно училище, УПИ I, кв.12 по плана на зона "А",…

прочетете повече