Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на "Бурстрой" ООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Изграждане на административна сграда, складова база и фотоволтаична електроценрала” с инвеститор “БУРСТРОЙ” ООД. Местоположение на инвестиционното…

прочетете повече

Съобщение до бившите собственици на имоти в района на Товарна гара в ПЗ "Север"

О  Б  Щ  И  Н  А    Б  У  Р  Г  А  С     С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   Община Бургас уведомява собствениците на засегнати имоти от отчуждителна процедура открита със заповеди на Кмета на Община Бургас №№2958/03.11.2008 год., 2959/03.11.2008 год., 2952/03.11.2008 год., 3028/07.11.2008 год., 2963/03.11.2008 год., 2953/03.11.2008 год., влезли в сила за обект "Надлез над товарна ж.п гара в ПЗ "Север", гр.Бургас, че изплащането…

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. "П. Евтимий" срещу N 4 показват, че същото е собственост на Йордан Дичев Неделчев, с последен обявен адрес гр. Бургас ул. "Хан Крум" бл.36. Във връзка с чл. 37б,…

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор "КАТ - Пътна полиция" към ОД "Полиция" Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 4 броя ИУМПС. Във връзка с чл.37а, ал.3 и чл. 37б, ал.4, ал.5 и ал.6 от…

прочетете повече

Поради ремонтни дейности се променя местоположението на началната спирка на автобуси №4 и №211 в к-с "Изгрев"

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява гражданите и гостите на града, че поради ремонтни дейности   на ул. "Транспортна"  в к-с "Изгрев",  считано от 24.11.2008 г. /понеделник/, местоположението на начална спирка по маршрута на автобусни линии №4 и №211 се  променя и ще бъде на територията на Автостанция "Изгрев".  

прочетете повече

Съобщение до Домоуправител и Всички собственици в кооперацията АДРЕС: ул. М.Луиза, 51 - гр.Бургас

ДО Домоуправител и Всички собственици в кооперацията АДРЕС: ул. М.Луиза, 51  - гр.Бургас Уведомяваме Ви ,че със заповед № 2268 и № 2269/28.08.08г. на Зам.Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПРЗ и РУП за УПИ ХVІІ-5666,5667 и ХVІІІ-5665 в кв. 23 по плана на к/с"Възраждане"гр. Бургас с административни адреси ул. М. Луиза -47,ул. М. Луиза -49 и ул. Княз Борис -89.Заповедта е изложена в стая № 3 на ТД"Приморие " всеки ден от 8.30 до 12.00ч.На…

прочетете повече

Решение на „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД-БУРГАС - Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи-биологични единици-коне и биволи...

"ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС" ЕООД-БУРГАС РЕШЕНИЕ № 74 от 10.11.2008 година На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във вр. с чл.17, ал.1, и ал.5 от Наредбата за реда,по който Община Бургас участва в учредявянето и упражнява правото си на собственост в търговските дружества и Решение от 18.09.2008 година -Протокол № 12 на Общински съвет гр.Бургас, Р Е Ш И Х: 1.Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи-биологични единици-коне…

прочетете повече

На 19 ноември няма да работят техническите служби към териториалните дирекции на Община Бургас

Община Бургас Съобщение   Община Бургас уведомява гражданите и гостите на града, че на 19 ноември /сряда/ техническите служби към териториалните дирекции няма да работят. Общинските служители ще бъдат ангажирани с  преброяване на автомобилите в града. Резултатите от проучването ще послужат за изготвяне на ОУП на гр. Бургас, оразмеряване на пътната мрежа, изграждане на светофари и паркинги. Общинска администрация…

прочетете повече