Обяви и съобщения

Съобщение до Николай Николов Колев и Николаа Богомилов Колев

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО НИКОЛАЙ НИКОЛОВ КОЛЕВ УЛ. "СЛИВНИЦА" №7, ЕТ.2, АП.5 ГРАД БУРГАС   ДО НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ КОЛЕВ УЛ. "СЛИВНИЦА" №7, ЕТ.2, АП.5 ГРАД БУРГАС       На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2244/13.08.2019 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ…

прочетете повече

Съобщение до собствениците на УПИ XXI в кв.58 по плана на кв.“Сарафово“

  Съобщение до собствениците на УПИ XXI в кв.58 по плана на кв."Сарафово" , гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.876 по КК на гр.Бургас   Публикувано на : четвъртък,  26 септември 2019 год. Валидно :  четвъртък, 10 октомври 2019 год.                                ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"       ДО   СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 07079.820. 876 ПО КК НА…

прочетете повече

Проектно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява проектно предложение: "Мерки за достъпна жилищна среда и лична мобилност", за финансиране по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПР за УПИ III, УПИ IV и УПИ V в кв. 9, по плана на ж.к. "Зорница", част от ПИ с идентификатор 07079.601.121 по КК на гр. Бургас - за оформяне на места за паркиране".   

прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС   ДО  "ДИВА 1 2010"ЕООД ГР.БУРГАС, УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"№70   ДО "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ" ЕООД ГР.БУРГАС, ПЗ СЕВЕР   ДО "ЗИИУТЕХ"ООД ГР.СОФИЯ, БУЛ."СИМЕОНОВСКО ШОСЕ"№18, ЕТ.4, АП.16   ДО "СЕВА БЪЛГАРИЯ"ООД   ГР.СОФИЯ, БУЛ."МАКЕДОНИЯ"№15А, ЕТ.2, АП.7   ДО ЕКАТРИНА БРАНИМИРОВА СТРАТИЕВА ГР.СОФИЯ, УЛ."МИДЖУР"№51, ЕТ.1, АП.2   ДО ФОНДАЦИЯ "ПАВЕЛ И АНКА ХАДЖИПЕТРОВИ" ГР.БУРГАС,  УЛ."КНЯЗ АЛЕКСАБНДЪР…

прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ІІ-83 в кв.45 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.288 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2745/20.09.2019г.  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с…

прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №2745/20.09.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на улица ОТ 121а-122-187-188-238-194 по плана на парк "Росенец" в ПИ  07079.831.50, 07079.831.204,  07079.831.177 и  07079.831.47 по КК на гр. Бургас с                            …

прочетете повече