Обяви и съобщения

Издадени заповеди за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС.

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: «Довеждаща инфраструктура към Анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас в УПИ III-670 с отреждане "За анаеробна инсталация за третиране на биоразградими отпадъци,…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: «Пристройка за нови класни стаи към ОУ «Княз Борис I", УПИ I, кв.165 по плана на ЦГЧ-Запад, ПИ 07079.613.115 по КК на гр. Бургас».  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: КПИИ за "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.182 по плана на Зона Д, к-с "Меден Рудник", ПИ 07079.671.200 по КК на гр. Бургас" и "Изменение на ВиК схема към ПУП-ПРЗ на Зона Д, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас".         …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.130 по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.611.312 по КК на гр. Бургас" и "Изграждане на Нов учебен корпус в двора на Гимназия "Г. С. Раковски", към настояще дом на…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: Проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас, ул. "Цар Петър" №5Б, гр. Бургас",   който се финансира от Оперативната програма "Региони…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, извършване на ремонтни дейности и осигуряване на достъпна среда за сграда на Читалище "Възраждане 1927" в УПИ VI, кв.36 по плана…

прочетете повече

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИЗГОТВЕН ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА „ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАРИНКА“ И ПРЕДСТОЯЩО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с изготвен Доклад за екологична оценка /ЕО/ на проект/програма "Частично изменение на Общ устройствен план на землището на с. Маринка, Община Бургас" и на основание Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, предоставяме на обществен достъп следната информация: Доклад за екологична оценка на проект: "Частично изменение на Общ устройствен план на землището…

прочетете повече