Обяви и съобщения

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИЗГОТВЕН ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА „ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАРИНКА“ И ПРЕДСТОЯЩО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с изготвен Доклад за екологична оценка /ЕО/ на проект/програма "Частично изменение на Общ устройствен план на землището на с. Маринка, Община Бургас" и на основание Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, предоставяме на обществен достъп следната информация: Доклад за екологична оценка на проект: "Частично изменение на Общ устройствен план на землището…

прочетете повече

Издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Община Бургас обявява издадените заповеди за принудително преместване на ИУ МПС.

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Монтаж на ел. табло за захранване при провеждане на Културни мероприятия в УПИ I, кв.40, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас".  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: ,,Изграждане на улично осветление по ул. «Албатрос» от О.Т.225-О.Т.207, ул. «Манастирска» от О.Т.240-О.Т.231-О.Т.227-О.Т.225 и ул. «'Морски Изгрев» от О.Т.231-О.Т.232-О.Т.233-О.Т.234-О.Т.235-О.Т.236-О.Т.203,…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Укрепване на локално свлачище в местност "Ъгъла", кв. Сарафово, гр. Бургас".  

прочетете повече

Инвестиционно предложение „Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на Регионално предприятие за управление на отпадъци „Братово- запад" - Клетка № 2"

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Бургас уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение "Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на Регионално предприятие за управление на отпадъци "Братово- запад" - Клетка № 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Доставка и монтаж на два броя Автоматични измервателни станции /АИС/ за контрол качеството на въздуха по отношение замърсител фини прахови частици - ФПЧ10 и ФПЧ2,5, по Интегриран проект "Българските…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Реконструкция и надстройка на съществуваща сграда към Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, в УПИ I, кв. 88 по плана на к-с "Меден Рудник", зона "Г", гр. Бургас".  

прочетете повече