Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява проектно предложение: "Изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на Спортна зала "Бойчо Брънзов" в УПИ V, кв.3, по ПУП-ПРЗ  на к-с "Зорница", ПИ 07079.601.83 , гр. Бургас».  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Подобряване на условията на труд и безопасността на рибарите чрез инвестиции в "Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - Място за временно укритие на риболовни…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводнения в кв. Сарафово, гр. Бургас".         

прочетете повече

Обявление за издадено Разрешение на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Извор“, на територията на общините Созопол, Камено и Бургас, Област Бургас

  На основание ч.41, ал.1 от Закона за подземните богатства Община Бургас информира и обявява, че Министърът на енергетиката е издал на "АСАРЕЛ ИНВЕСТМЪНТ" ЕАД Разрешение No 546 от 11 февруари 2020 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземните богатства, в площ "Извор", на територията на общините Созопол, Камено и Бургас.  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за УПИ II, кв.1 по плана на Зона Изток - Парк "Езеро",  гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.622.137 по КК на гр. Бургас…

прочетете повече

Издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПР за УПИ ХII-133, кв.5 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.1158 по КК на гр. Бургас - за обособяване и изграждане на нова тупикова улица".   …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I-626, III-629 и VIII-628, кв.27а по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.626, 07079.605.629 и 07079.605.628 по КК на гр. Бургас - за обособяване и изграждане…

прочетете повече