Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - План за регулация и застрояване и Работен устройствен план за УПИ VI-443, кв.9 по плана на ЦГЧ Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.443 - за Пристрояване на физкултурен салон към Търговска…

прочетете повече

Издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС.

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "ПУП-Парцеларен план за водоснабдителна схема на с. Маринка, с. Твърдица, с. Димчево и с. Извор, Община Бургас - ІІ етап".

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Параклис в УПИ І, кв.11 по плана на с. Миролюбово, Община Бургас"

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IIІ, IV, V, VI и VII, кв.32 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас" и "Изменение на ПУП-ПРЗ за обособяване на алея в кв.2 и кв.16 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас".…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица, в обхват от о.т.13, по плана на ПЗ "Север" до о.т.54, по плана на кв. Лозово и изменение на…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Обновяване на прилежащи двор и ограда на ОУ "Любен Каравелов", ПИ с идентификатор 07079.616.97 по КК на гр. Бургас, УПИ I, кв. 9Б по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас".

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Реконструкция на част от ул. "Иван Богоров" /69.20 м/ от о.т.205в до кръстовището с ул. "Абоба", нова улица с о.т.205в - о.т.205б, кв.43в и пешеходна алея, свързваща новата улица с ул. "Поморие"…

прочетете повече