Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод от о.т.819-о.т.420-о.т.419-о.т.418-о.т.417-о.т.416- до ПИ с идентификатор 07079.605.730 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас".          

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Рехабилитация на ул. "Транспортна" в участък от ул. "Димитър Димов" в к-с "Изгрев" до  кръгово кръстовище  при бул. "Стефан Стамболов", гр. Бургас (път I-9 от км. 239+000 до км. 240+500)".    …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Уличен водопровод до УПИ XI, кв.143 по плана на Районен център, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас".  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Обособяване на пикник зона в част от ПИ с идентификатор 07079.7.64 по КК на гр. Бургас".        

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява проектно предложение: "Изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на Спортна зала "Бойчо Брънзов" в УПИ V, кв.3, по ПУП-ПРЗ  на к-с "Зорница", ПИ 07079.601.83 , гр. Бургас».  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Подобряване на условията на труд и безопасността на рибарите чрез инвестиции в "Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - Място за временно укритие на риболовни…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводнения в кв. Сарафово, гр. Бургас".         

прочетете повече

Обявление за издадено Разрешение на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Извор“, на територията на общините Созопол, Камено и Бургас, Област Бургас

  На основание ч.41, ал.1 от Закона за подземните богатства Община Бургас информира и обявява, че Министърът на енергетиката е издал на "АСАРЕЛ ИНВЕСТМЪНТ" ЕАД Разрешение No 546 от 11 февруари 2020 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземните богатства, в площ "Извор", на територията на общините Созопол, Камено и Бургас.  

прочетете повече