Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I-626, III-629 и VIII-628, кв.27а по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.626, 07079.605.629 и 07079.605.628 по КК на гр. Бургас - за обособяване и изграждане…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Оформяне на места за временно паркиране по чл.55 от ЗУТ в УПИ V-14, кв.124 по плана на зона "В" ж. р. "Меден Рудник", ПИ с идентификатор 07079.653.576 по КККР на гр. Бургас".          …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: «Пристройка за Физкултурен салон, бюфет и кабинети към съществуваща училищна сграда на ОУ «Княз Борис I", УПИ I, кв.165 по плана на Западна ЦГЧ, гр. Бургас».    

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Надграждане и разширяване обхвата на Система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас".          

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на места за паркиране до бл.15 и бл.15Б и ремонт на съществуващ паркинг между бл.17 и бл.18 в ПИ 07079.551.32 по КК, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас".  

прочетете повече

Инвестиционно предложение за Предсепарираща инсталация за обработка на смесени битови отпадъци

На основание чл. 4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Бургас уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Предсепарираща инсталация за обработка на смесени битови отпадъци към съществуващата сепариращата инсталация на Регионално предприятие на управление на отпадъците (РПУО) за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе".…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение: "Промяна на функционалното предназначение на Магазин за промишлени стоки в Административно-офисен център, находящ се в гр. Бургас, ул. "Странджа" No 15-19, ПИ 07079.608.16.1.111".  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение: "Основен ремонт на Етнографски музей в ПИ 07079.610.105, УПИ III, кв.90, ЦГЧ на гр. Бургас".    

прочетете повече