Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Топлозахранване и Абонатна станция на бул. "Стефан Стамболов" за обслужване на Многофункционална спортна зала "АРЕНА БУРГАС" в УПИ II, кв.15б по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас".  

прочетете повече

Предстои публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО"

ЗАПОВЕД №   6  /15.02.2019 г.              На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП "ЧИСТОТА ЕКО", подробно…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Оформяне на места за временно паркиране по чл.55 от ЗУТ в ж.к. "Възраждане" с етапно изпълнение, както следва: Етап 1: Места за временно паркиране в УПИ XVII и УПИ XVIII, кв.8 в ПИ 07079.617.49…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изготвяне на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ и Технически инвестиционен проект за Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до УПИ I-312 /За ПСОВ/ в землището на кв. Рудник-кв. Черно море, гр. Бургас с цел осигуряване на необходимостта от изграждане на допълнителни елементи…

прочетете повече

Обществен достъп до Доклад за ОВОС на „БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ” ЕООД

  На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда "БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ" ЕООД, гр. Бургас, ул. "Фердинандова" №57, ет.3 УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "Изграждане на ваканционен…

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Преустройство на жилище - апартамент с идентификатор 07079.653.503.2.1, в бл.462, вх. Б, ет. 1, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, в наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 годишна възраст";…

прочетете повече