Обяви и съобщения

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Изграждане на обслужващи улици: •          Обслужваща улица в ПЗ "Север", гр. Бургас - участък от О.Т. 150-152-153-154-155г.-155а-155; •         …

прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО"

  ЗАПОВЕД №   30  /05.07.2019 г.   На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП "ЧИСТОТА ЕКО", подробно описани и разпределени по…

прочетете повече

Продължават имагоцидните обработки срещу комари с топъл и студен аерозол

И през месец Юли ще бъдат обработени - паркове и градини, комплекси, квартали и биотопни зони на територията на Община Бургас, в часовете от 00:30 до 04:30.  Биоцидните препарати, с които ще се извършва третирането срещу комари са "ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ" с разрешение за пускане на пазара № 0292-2/29.09.2016г. и "РОТРИН 200" с разрешение за пускане на пазара № 0800-2/30.06.2016г.    Дезинфекционна станция - Бургас ЕООД си запазва правото…

прочетете повече

Въздушни имагоцидни обработки срещу комари с мотоделтапланер

Въздушни имагоцидни обработки срещу комари с мотоделтапланер :  За дните както следва:  На 03.07.2019г. /сряда/; 04.07.2019г. /четвъртък/; 05.07.2019г. /петък/  - ще бъдат извършени  въздушни ларвицидни и имагоцидни обработки срещу комари с мотоделтапланер.  Ще се обхванат водните площи по обходния канал на Атанасовско езеро и крайбрежния район на езерото Вая в посока кв.Лозово, кв.Долно Езерово, кв.…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Оформяне на места за временно паркиране по чл.55 от ЗУТ в УПИ II, кв.11 по плана на ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас, в ПИ 07079.651.37 по КК на гр. Бургас".  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "1. Реконструкция на съществуващи кръстовища на бул. "Захари Стоянов" (републикански път II-79 "Елхово - Бургас") при о.т.97 и при о.т.7 по плана на ж-к Меден рудник, гр. Бургас с въвеждане…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПР между о.т.587, о.т.589 и о.т.590, западно от кв.101 по плана на Зона "Г", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас за изграждане на предвидена улица и ПР за УПИ XIX-899, местност…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Зона за отдих, спорт и туризъм - Вая 2, гр. Бургас".  

прочетете повече