Обяви и съобщения

Информация за собствениците на водовземни съоръжения (кладенци), ползвани за собствени потребности

  Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г. и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Спортни площадки - Реконструкция на дворно пространство - благоустрояване и паркоустрояване  на ПМГ "Акад. Н. Обрешков"- Бургас и ГРЕ "Г. С. Раковски"- Бургас в УПИ I от кв.…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв.25 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас - за благоустрояване на дворното пространство, изграждане на физкултурен салон и ограда на ОУ "Климент…

прочетете повече

Решение за старите гуми на вашия автомобил

  Във връзка с извършващата се в момента сезонна смяна на автомобилните гуми, Община Бургас отново напомня на собствениците на  лични МПС, че могат да предават абсолютно безплатно излезлите от употреба гуми (ИУГ) и в  общинските Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци.  Списък с местоположението на Мобилните центрове може да намерите на адрес: http://chistotaeco.com/potr-menyu/kategorii/item/328-2017-11-21-10-39-48  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Обслужваща улица от о.т.8д-8е-8ж с крайулично паркиране в ПИ с идентификатор 07079.607.49 по КК на гр. Бургас между кв.1 по ПУП-ПУР на ж.к. "Лазур", гр. Бургас".        

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на Регион Бургас, разположена в УПИ III, кв.27 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас".…

прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО"

  ЗАПОВЕД №   65  /05.11.2018 г.              На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП "ЧИСТОТА ЕКО", подробно…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Жилищна сграда и допълващо застрояване - за социални жилища в ПИ 07079.616.106 по КК, УПИ II-4229, кв.12 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас".  

прочетете повече