Обяви и съобщения

Открива се процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци

  ЗАПОВЕД №      43  /27.08.2018 г.              На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП "ЧИСТОТА…

прочетете повече

Издадени заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.

прочетете повече

Обществено обсъждане на проект на актуализиран План за действие към Стратегическа карта за шума в околната среда на Агломерация Бургас

  Съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда е разработен проект на актуализиран План за действие към Стратегическата карта за шума. Във връзка с процедурата за приемането му, с настоящето Община Бургас напомня, че на 26.07.2018 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на общината ще се проведе обществено обсъждане на проекта за План за действие.          Материалите са на разположение…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изместване на топлопровод, преминаващ през УПИ-II, кв.9, ПИ с идентификатор 07079.619.18 и ПИ с идентификатор 07079.619.17 - Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ) и Професионална…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Реконструкция на обслужваща улица и паркинги от о.т.818а - 818б - 818в - 818г  до о.т.818д, проект за паркинг в УПИ II-311 в кв.3а и проект за нова улица и техническа инфраструктура от…

прочетете повече

Обществено обсъждане на проект на актуализиран План за действие към Стратегическа карта за шума в околната среда на Агломерация Бургас

  Съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда е разработен проект на актуализиран План за действие към Стратегическата карта за шума. Във връзка с процедурата за приемането му, с настоящето Община Бургас уведомява, че на 26.07.2018 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на общината ще се проведе обществено обсъждане на проекта за План за действие.          Материалите са на…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на улици с крайулични паркинги и реконструкция на съществуващ паркинг по ПУП на кв.40 и кв.40а, ж.к. "Лазур", гр. Бургас, с етапно изграждане: ПЪРВИ ЕТАП: •  …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на Детска градина в УПИ XIII, кв.32 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас".  

прочетете повече