Обяви и съобщения

Съобщение за обнародвано в Държавен вестник за решение за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец", гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.49 от 29.05.2020г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №9-41/ 28.04.2020г. на Общински съвет Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк "Росенец", гр. Бургас, с което се преконфигурира частично уличната мрежа и кварталите, обособяват се нови квартали 11, 12, 13 и 14, преконфигурират…

прочетете повече

Съобщения до всички собственици на ограничени и вещни права по плана на ПЗ "Север", ж.к."Изгрев", с.Маринка, ж.р."Меден рудник", в.з."Минерални бани"

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатори 07079.604.61, 07079.604.177 и 07079.604.178 по КК на гр.Бургас в кв.53 по плана на ПЗ "Север", гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №1132/18.05.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на чл.124a, ал.2 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори…

прочетете повече

Съобщение за разрешения да се изработи проект за ПУП-ПРЗ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №1132/18.05.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124a, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.604.61,…

прочетете повече

Съобщение до Хараламби Шомилов, Хараламби Поптрайков, Мария Иванова и "Сортови семена-Бургас"ООД Венко Гюзелев за издадена заповед, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за местност "Мадика"

ДОХАРАЛАМБИ ЛАЗАРОВ ШОМИЛОВЖ.К."ЛАЗУР" БЛ.107, ЕТ.2, АП.5ГР.БУРГАС ДОХАРАЛАМБИ ГЕОРГИЕВ ПОПТРАЙКОВКВ."ЧАЙКА" №69"А", ЕТ.1, АП.1ГР.НЕСЕБЪР ДОМАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВАУЛ."ЦАР СИМЕОН"53ГР.БУРГАС ДО"СОРТОВИ СЕМЕНА-БУРГАС"ООДВЕНКО ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ                  УЛ."ЦАР СИМЕОН" №131, ВХ."Г"ГР.БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1209/22.05.2020г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен ПУП-ПРЗ…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА УЛ."ФЕРДИНАНДОВА"№72 ГР.БУРГАС

Изх.№ 70-00-3939/27.05.2020г. Дирекция "ЦАУ "Приморие" ,Община Бургас  ДОВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИНА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВАУЛ."ФЕРДИНАНДОВА"№72ГР.БУРГАС                 Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №597/05.03.2020г. и Заповед №598/05.03.2020г.  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV, кв.51а по плана на…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСTВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „ЦАР САМУИЛ" №90

Изх.№94-01-341/27.05.2020г. Дирекция "ЦАУ "Приморие"       ДО ВСИЧКИ СОБСTВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА  НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "ЦАР САМУИЛ"  №90 ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №768/24.03.2020г. и Заповед №769/24.03.2020г.  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII, кв.8 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, ПИ с…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул. „Софроний" №23, ул. „Софроний" №27, бул. „Демокрация" №12

ИЗХ. № 94-01-37402/9/27.05.2020Г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ V-244 и УПИ VI-243 в кв. 24 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.609.244 и 07079.609.243 по КК на гр. Бургас. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен…

прочетете повече

Съобщение до Григор Елефтеридис, Петър Димитров, Мария Тотева, Илия Кортезов, Стефан Петров, "УЛБРЕА БЪЛГАРИЯ" ООД и "КОРБЕТОН БЪЛГАРИЯ" ООД за одобрен проект на ПУП-ПРЗ

ДОГРИГОР ХАРАЛАМБОС ЕЛЕФТЕРИДИСУЛ. "ПЕРУЩИЦА" № 19, ГР. БУРГАС ДОПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВУЛ. ГЕОРГИ БАЕВ № 25, ЕТ. 1, ГР.БУРГАС ДОМАРИЯ РАДЕВА ТОТЕВАУЛ."КАРЛОВО"10, ЕТ.4, ГР.БУРГАС ДОИЛИЯ ИВАНОВ КОРТЕЗОВК-С "ИЗГРЕВ", БЛ. 34, ВХ. 7, ЕТ. 2 ,ГР. БУРГАС ДОСТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТРОВЖ.К."ЗОРНИЦА" БЛ.72, ЕТ.1, АП.4, ГР.БУРГАС ДО"УЛБРЕА БЪЛГАРИЯ" ООДБУЛ."ФЕРДИНАНД" № 6, ВХ. 2, ЕТ. 6, АП. 18 ,ГР. РУСЕ ДО"КОРБЕТОН БЪЛГАРИЯ" ООДУЛ. "ДОНДУКОВ КОРСАКОВ"19БЛОК…

прочетете повече