Обяви и съобщения

Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план

Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III-25,37, УПИ IV-25,37 и УПИ V-25, масив 74, м."Келева нива", землище гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.2.2212, 07079.2.2213, 07079.2.2015 по КК на гр.Бургас. До Виолета Александрова Ивановагр.Бургас, ж.к."Лазур"бл.104, ет.6, ап.11 До Георги Димов Димовгр.Бургас, ж.к."Изгрев"бл.29, вх.1,ет.4 Емил Тодоров Димовгр.Бургас, ж.к."Изгрев" бл.91,…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Пламен Иванов Диков

Съобщение до Пламен Иванов Диковс постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Възраждане", блок №42, вх. В, ет. 3, ап. 8, и настоящ адрес: с. "Кошарица", ул. Искър, вилна зона "Чолакова чешма", общ. Несебър, Община Бургас, съобщава покана с изх. №04-00-33/3/20.08.2019 г. на Община Бургас, съставена по реда на чл. 277 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Община Бургас, съобщава на Пламен Иванов Диков, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Възраждане",…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Пламен Иванов Диков

Съобщение до Пламен Иванов Диковс постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Възраждане", блок №42, вх. В, ет. 3, ап. 8, и настоящ адрес: с. "Кошарица", ул. Искър, вилна зона "Чолакова чешма", общ. Несебър, Община Бургас, съобщава покана с изх. №04-00-33/2/20.08.2019 г. на Община Бургас, съставена по реда на чл. 277 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Община Бургас, съобщава на Пламен Иванов Диков, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Възраждане",…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

В Държавен вестник бр.6 от 21.01.2020г. е обнародвано: Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №3-20/27.11.2019г. на Общински съвет Бургас е одобрен проект за "Изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VIII-8 в кв.142 по плана на ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.202 по КК на гр.Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VIII-8 в кв.142 по плана на ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.202 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №156/21.01.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-8 в кв.142 по плана на ж.р."Меден…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 23090.27.14 по КК на с.Драганово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 23090.27.14 по КК на с.Драганово Уведомяваме Ви, че със Заповед №155/21.01.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 23090.27.14 по КК на с.Драганово за обособяване на стопански двор за застрояване за изграждане на открити…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.13.1008 по КК на гр.Бургaс

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.13.1008 по КК на гр.Бургaс Уведомяваме Ви, че със Заповед №154/21.01.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1008 по КК на гр.Бурагс, в предвиденото разширение на кв.Банево, гр.Бургас, в устройствена…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IX-589 в кв.22 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.702.830 и УПИ I-14 в масив 27, местност „Пиринч тарла“, ПИ с идентификатор 07079.12.917 по КК на гр.Бур

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IX-589 в кв.22 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.702.830 и УПИ I-14 в масив 27, местност "Пиринч тарла", ПИ с идентификатор 07079.12.917 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №153/21.01.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект…

прочетете повече