Обяви и съобщения

Съобщение до Атанаска Тодорова за издаден констативен акт №Д-6/28.08.19г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Атанаска Тодорова с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.135, вх.2 за съставен Констативен акт №Д-6/28.08.2019г.Във връзка с открито административно производство по реда на чл.57а от ЗУТ е съставен Констативен акт №Д-6/28.08.2019г. за поставен без одобрена схема и без разрешение преместваем…

прочетете повече

Съобщение до ТАНЯ ИЛИЯНОВА АНДОНОВА за издадена Заповед №2926/30.09.2019г.

Съобщение до ТАНЯ ИЛИЯНОВА АНДОНОВА за издадена Заповед №2926/30.09.2019г. Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Таня Илиянова Андонова, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул."Цар Асен" №21, за издадена Заповед № 2926/30.09.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас. Във връзка с проведено административно производство по реда на чл.…

прочетете повече

Съобщение звъв връзка с чл.16 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за издадени заповеди

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.2.2772 и 07079.2.2773 по КК на гр.Бургас и УПИ II-557, ПИ с идентификатор 07079.2.557 по КК на гр.Бургас в с.о."Бизнес парк Бургас-1",   Уведомяваме Ви, че на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ със Заповед №3673/29.11.2019г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално…

прочетете повече

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава за издадени разрешения

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕО Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3673/29.11.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТзаместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи Подробен устройствен …

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №220/04.12.2019г.

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Странджа планина"№19 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №220/04.12.2019г. за обект: "Преустройство на магазин с идентификатор 07079.608.16.1.111 по КК на гр.Бургас в административно-офисен център" в УПИ I, кв.171 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, находящ се в сграда с идентификатор 07079.608.16.1 по КККР на гр.Бургас, УПИ I, кв.171 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас…

прочетете повече

Съобщение за обществено обсъждане

СЪОБЩЕНИЕОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.62а, ал.3 във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ на 04.12.2019г. от 16:00 часа в ст.410 в сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на предложение за ситуиране на позиции за разполагане на преместваеми обекти в УПИ II, кв.41 по плана на ж.к. "Славейков", гр.Бургас.

прочетете повече

Съобщение за издадена заповед, с която е одобрен ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ"Север"

ОБЩИНА БУРГАС   ДО"ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ" ЕООДГР.БУРГАС, ПЗ СЕВЕР ДО"ЗИИУТЕХ"ООДГР.СОФИЯ, БУЛ."СИМЕОНОВСКО ШОСЕ"№18, ЕТ.4, АП.16 ДО"СЕВА БЪЛГАРИЯ"ООД  ГР.СОФИЯ, БУЛ."МАКЕДОНИЯ"№15А, ЕТ.2, АП.7 ДОФОНДАЦИЯ "ПАВЕЛ И АНКА ХАДЖИПЕТРОВИ"ГР.БУРГАС,  УЛ."КНЯЗ АЛЕКСАБНДЪР БАТЕНБЕРГ"№6, ЕТ.1 ДОДОРА ХРИСТОВА АСЕНОВАГР.СОФИЯ, УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№37, ЕТ.2, АП.5      Уведомяваме Ви, че  със Заповед № 3243/24.10.2019г. на заместник-кмет…

прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собоственици за изготвен проект на ПУП-ПРЗ по плана на зона "В", ж.к."Меден Рудник"

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ II-11,19, кв.36 по плана на зона "В", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.294 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция…

прочетете повече