Обяви и съобщения

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ

Изх. № 70-00-8811/5/05.02.2018 г.  ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ  СОБСТВЕНИЦИ               Уведомяваме Ви , че е изготвен проект за изменение ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І- 24,7 в кв.140   по плана  на ж.р Меден Рудник, Районен център, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.635 по  КК на гр. Бургас. Същият е изложен в стая № 4 на Дирекция " ЦАУ Възраждане", всеки ден от 8,30-12,30ч. На основание чл. 128,ал.3 и ал.5 от…

прочетете повече

До всички заинтересовани лица и носители на вещни права

Изх. № 94-01-31858/15/19.02.2018г.   До всички заинтересовани лица и носители на вещни права:   Блок 101 вх.1, 2 ,3, 4, 5 Блок 102, вх. 1, 2, 3, 4 Блок 103, вх. 1, 2, 3, 4 Блок 104, вх. 1, 2, 3, 4 Блок 105, вх. 1, 2, 3, 4 Блок 106, вх. 1, 2, 3, 4   Елена Йорданова Стоянова Стойчо Стоянов Стоянов   Уведомяваме Ви, че със заповед № 307/06.02.2018 г. на Зам. Кмет на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за кв.120 по плана на зона "В", ж.р "Меден Рудник", гр.Бургас и Заповед…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици на самостоятелни обекти в блокове 106,107, 112, 113 И 114 за изготвен служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ" Изх.№ Z-503/15.02.2018г.                                    ДО:ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИВ БЛОКОВЕ №№ 106, 107, 112, 113 И 114Ж.К."СЛАВЕЙКОВ"ГР.БУРГАС                                                                                          Уведомяваме Ви,…

прочетете повече

Съобщение до Данчо Панайотов и до „НОРДУС-БАЛКАН-2"ООД за изготвен проект на ПУП-ПР по плана на кв.Крайморие

ОБЩИНА БУРГАСДирекция"ЦАУ"Приморие"Изх. № 70-00-9401/1/13.02.2018г.  ДО ДАНЧО ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ с адрес: гр. Бургас ,ул. Княз Борис I"- 75A ДО "НОРДУС-БАЛКАН-2"ООД с адрес : област Бургас, общ. Несебър, ,гр. Свети Влас, п.к 8223, ж.к. Медик Дриймс, м. Юрта под пътя, вх. Д , ет.5, ап. Д16 Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VIII-78, кв.45 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.272 по КК на гр.Бургас.…

прочетете повече

Изработен е окончателен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за oбект и подобект

Изработен е окончателен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за oбект "Нова ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас" и обект "Нова ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас, подобект "Преместване на същетвуваща ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж № О-7/01.02.2018г. за обект:"Месопреработвателно предприятие и фурна" по плана на ПЗ"Север"

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас съобщава на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № О-7/01.02.2018г. за обект:"Месопреработвателно предприятие и фурна" с РЗП - 1163 кв.м., находящ се в УПИ ІV-520, кв.43 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, приложение към което е Решение № БС-7-ПР/05.01.2018г. на РИОСВ-Бургас за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда. Разрешението…

прочетете повече

Съобщение до Катя Измирлиева и Антоан Измирлиев за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ж.к."Славейков"

ОБЩИНА БУРГАСД"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"Изх.№ Z-487/5/05.02.2018г.                                     ДО:КАТЯ ХРИСТОВА ИЗМИРЛИЕВАул."Л.Каравелов" 58, ет.3, ап.9Гр.Бургас АНТОАН ФОТЕВ ИЗМИРЛИЕВУл."Странджа планина" 20, вх.3, ет.6Гр.Бургас       Уведомяваме Ви,че със Заповед №3569/18.12.2017г.на заместник - кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"…

прочетете повече

ДО ПК „НАРКООП“ - Бургас

ДО ПК "НАРКООП"  - Бургас   Уведомяваме Ви, че са издадени: Заповед №3242/17.11.2017г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV и УПИ VІ, кв.20 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, с което регулационната граница между тях се провежда по имотната граница между ПИ с идентификатори 07079.823.354 и 07079.823.353, съгласно влязла в сила КК, обособяват…

прочетете повече