Обяви и съобщения

До всички заинтересовани лица - за започнати административни производства по реда на чл.225а от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, за премахване на следните незаконни строежи

  ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: Магдалена Запрянова Димитрова, Златин Динков Димотров, Данаил Динков Димитров,Кортеза Кръстева Ненова, Веселина Ганчева Ненова, Златина Ганчева Георгиева, Петър Христов Марков,Йоанка Христова Маркова, Блага Димитрова Кехайова-Студенчева, Петя Василева Герджикова, Чавдар Димов Кехайов, Пламен Димов Кехайов     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   На основание чл.26, ал. 1 от…

прочетете повече

До всички заинтересовани лица -започнати административни производства по реда на чл.57а от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, за премахване на следните преместваеми обекти

ОБЩИНА БУРГАС До всички заинтересовани лица: Арменухи Торос Кавукджиян, Зорница Костова Ганева, Марийка Кръстева Ганева, Борис Костов Ганев, Петя Райчева Райчева, Деяна Диянова Калоянова, Венета Колева Данкова, Радина Иванова Данкова, Ана Иванова Данкова, Валентина Кеворк Полибосян, Лъчезар Любомиров Фенерджиев, Иван Кристиянов Александров и Йоана Лъчезарова Фенерджиева, двамата чрез законния представител…

прочетете повече

До всички заинтересовани лица - забрана ползването и прекъсване захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и др. на следните строежи

ОБЩИНА БУРГАС ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:   Лъчезар Любомиров Фенерджиев, Иван Кристиянов Александров и Йоана Лъчезарова Фенерджиева, двамата чрез законния представител Лъчезар Любомиров Фенерджиев, Лиляна Тотева Георгиева, Илияна Веселинова Тотева, Станислава Веселинова Тотева, Петър Христов Марков,Йоанка Христова Маркова, Блага Димитрова Кехайова-Студенчева, Петя Василева Герджикова, Чавдар…

прочетете повече

До Всички собственици на обекти и носители на вещни права в сградата на ул."П.Евтимий"№44, гр.Бургас

До Всички собственици на обекти и носители на вещни права в сградата на ул."П.Евтимий"№44, гр.Бургас Изх. №94-01-3062/6/19.04.2018г. Дирекция"ЦАУ"Приморие"   Уведомяваме Ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-17/16.03.2018г. за обект "ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.58.1.14 В КАФЕНЕ В ПАРТЕРА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.613.58…

прочетете повече

До: Заинтересованите лица – собственици и ползватели на НКЦ „Жилищна сграда, ул. „Асен Златаров“ №44“, находяща се в находяща се в УПИ VIII-1307, кв. 112 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.608.238 по КККР на гр. Бургас

№94-01-9599/20.03.2018 г. на Община Бургас СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас уведомява лицата Мария Жорова Ничева - Димитрова с адрес: гр. София, ж.к. "Сердика", бл. 25, вх. А, ет. 5, ап. 13, Красимира Василева Ничева с адрес: гр. София, ж.к. "Младост 1", бл. 1Г, вх. 1, ет. 2, ап. 6, Станка Атанасова Ангелова с адрес: гр. София, бул. Васил Левски 92, ет. 3, ап. 5 и "ДЖЕЙ ПИ БЕЛАУТО" АД София със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Овча купел", ул. Любляна…

прочетете повече

Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас съобщава, че с протокол №38 от проведеното на 27.02.2018 година заседание на Общински съвет Бургас на основание Докладна записка от Йорданка Ананиева - за Кмет на Община Бургас, съгласно  Заповед №281/02.02.2018  година относно: определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на…

прочетете повече

Одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XLII374 в кв.162 по плана на зона „Д", ж.р. „Меден рудник"

Изх.№70-00-6803/18/02.04.2018г ДО Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със заповед № 771/27.03.2018 г. на Зам. Кмет на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XLII374 в кв.162 по плана на зона "Д", ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.666 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. Тел: 056 907 467 На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да…

прочетете повече

Съобщение до Велин Йорданов Дракалиев с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.28, вх.5, ет.1, ап.2 за съставена покана изх.№94-01-8781/18/22.03.2018г. на Община Бургас.

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Велин Йорданов Дракалиев с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл.28, вх.5, ет.1, ап.2 за съставена покана изх.№94-01-8781/18/22.03.2018г. на Община Бургас.   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДРАКАЛИЕВ,    На основание чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) е съставена покана изх.№ 94-01-8781/18/22.03.2018г. на Община Бургас за доброволно…

прочетете повече