Обяви и съобщения

Съобщение до Стела Никифоворова за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Лозово

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ"     ДОСТЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКИФОРОВАул. "Родопи",  №17с. Хрищениобщ. Стара Загора               Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2894/ 17.10.2017г. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-82 в кв.6 по плана на кв. Лозово,…

прочетете повече

Съобщение до Петър Сопаджиев за изготвен проект ПУП-ПРЗ попоащ в строителните граници на кв.Долно Езерово

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ"      ДОПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СОПАДЖИЕВУЛ. "ПРОФ. ГЕОРГИ КЪНДИЛАРОВ", №2С. АРБАНАСИОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО    Уведомяваме Ви, че е изготвен проект ПУП-ПРЗ за "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.825.504, 07079.825.505, 07079.825.506, 07079.825.507, 07079.825.508, 07079.825.509, 07079.825.510, 07079.825.511, 07079.825.512, 07079.825.513, 07079.825.514, 07079.825.515, 07079.825.516, 07079.825.517,…

прочетете повече

Съобщение до Снежа Волен за изготвен проект ПУП-ПРЗ попадащ в строителните граници на кв.Долно Езерово

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ"   ДОСНЕЖА ДЖЕНКОВ ВОЛЕНУЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" №49ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект ПУП-ПРЗ за "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.825.504, 07079.825.505, 07079.825.506, 07079.825.507, 07079.825.508, 07079.825.509, 07079.825.510, 07079.825.511, 07079.825.512, 07079.825.513, 07079.825.514, 07079.825.515, 07079.825.516, 07079.825.517, 07079.825.518, 07079.825.519, 07079.825.520, 07079.825.521, 07079.825.522…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ по плана на зона "Д", ж.к."Меден Рудник"

ДО Всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че за УПИ XLII-374, кв.162, по плана на зона "Д", ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.671.666 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128, ал.З и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция…

прочетете повече

Съобщение до Георги Желязков Георгиев за издадено разрешение за строеж

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-01-35226/1/20.10.2017г.   До Георги Желязков Георгиевс адрес: Гр. Бургас, ул. "Хан Крум" №15, ет.2 Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-51/18.10.2017г. за строеж:"ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.326.2.3 В СТАИ ЗА ГОСТИ", находящ се: на трети етаж в жилищна сграда с идентификатор 07079.613.326.2 по КК на гр.Бургас, УПИ VII-538, кв.182 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас, с административен…

прочетете повече

До ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ ПИ07079.663.51 по КК на гр. Бургас , ПЗ „ Юг"

До ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ ПИ07079.663.51 по КК на гр. Бургас , ПЗ " Юг" Уведомяваме Ви, че със заповед № 3040/31.10.2017 г. год. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ, за ПИ 07079.663.51 по КК на гр. Бургас, по плана на ПЗ " Юг". Заповедта е изложена в ст. № 4 на ЦАУ "Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото…

прочетете повече

До ВСИЧКИ ЗАИНТЕРEСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ ПИ 07079.663.51 по КК на гр. Бургас , ПЗ „ Юг"

До ВСИЧКИ ЗАИНТЕРEСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИПИ 07079.663.51 по КК на гр. Бургас , ПЗ " Юг"   Уведомяваме Ви, че със заповед № 3040/31.10.2017 г. год. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ, за ПИ 07079.663.51 по КК на гр. Бургас, по плана на ПЗ " Юг". Заповедта е изложена в ст. № 4 на ЦАУ "Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото…

прочетете повече

Съобщение до Живко Кабаков за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Ветрен

ДО ЖИВКО ЖИВКОВ КАБАКОВЖ.К. "ИЗГРЕВ" БЛ.132, ЕТ.7ГРАД БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед №2818/10.10.2017г. за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-595, кв.21, по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас.Заповедта е изложена с стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят…

прочетете повече