Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Бургас съобщава:   - С Решение №53-23/29.01.19г. на Общински съвет Бургас: 1. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на захранващ водопровод до УПИ I-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас в устройствена…

прочетете повече

Съобщение до Димитър Трошев за изготвен проект

До Димитър Руменов Трошевсобственик в УПИ XI-1786, кв. 58, ПИ с идентификатор 07079.611.174ул. "Славянска" № 45 Изх.№ 94-01-35825/4/15.02.19г.   СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІI-1784 и УПИ III-1782 и Работен устройствен план /РУП/ УПИ ІI-1784 и УПИ III-1782 и IV-1781 в кв.58 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори по 07079.611.173, 07079.611.179 и 07079.611.180…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-План за застрояване и Работен устройствен план на УПИ V-400, кв.170 по плана на ЗЦГЧ

КВ.170 ПО ПЛАНА НА ЗАПАДНА ЦГЧ, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.153, УЛ. "КЛ.ОХРИДСКИ" №28 И УЛ. КЛ. ОХРИДСКИ №30 Изх.№94-01-41022/15.02.2019г.         Дирекция"ЦАУ"Приморие"                                                                        Уведомяваме Ви, че е изготвен…

прочетете повече

До всички собственици и носители на следните ограничени вещни права в сгради

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сгради: - Сграда с идентификатор 07079.610.124.1 в УПИ VI-1479, кв. 77 по плана на ЦГЧ-Бургас - ул. "Александровска"№51 - Сграда с идентификатор 07079.610.124.2 в УПИ VI-1479, кв. 77 по плана на ЦГЧ-Бургас - ул. "Тутракан"№4 - Сграда с идентификатор 07079.610.130.1 в УПИ V-1495,1496, кв. 77 по плана на ЦГЧ-Бургас - ул. " Възраждане" № 14 - Сграда с идентификатор 07079.610.130.2 в УПИ V-1495,1496, кв. 77 по плана на ЦГЧ-Бургас…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобрен РУП за УПИ IV20 в кв.122 по плана на зона "В", ж.р. "Меден рудник"

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със заповед № 335/13.02.2019 г. на Зам. Кмет на Община  Бургас е одобрен РУП за УПИ IV20 в кв.122 по плана на зона "В", ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.384 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VIII-977 кв.15 по плана на кв. „ Акациите" гр. Бургас

Изх. № 94-01-38432 /1/ 18.12.2018г. ДОВсички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни правав УПИ VIII-977 кв.15 по плана на кв. " Акациите"гр. Бургас Съгласно императивното изискване на разпоредбата на чл.140, ал.3, изречение второ, Ви съобщаваме, че на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ е издадена виза за надстрояване на сграда с идентификатор 07079.659. 217.1 по КК на гр. Бургас в УПИ VІI-976,977,978,979, 980 кв.15 по плана на кв." Акациите ",…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX и LXXI в кв. 8 по плана на ПЗ "Победа", ПИ с идентификатор

СЪОБЩЕНИЕ До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX и LXXI в кв. 8 по плана на ПЗ "Победа", ПИ с идентификатори 07079.660.560, 07079.660.574, 07079.660.575, 07079.660.576, 07079.660.577, 07079.660.578, 07079.660.579, 07079.660.580, 07079.660.581, 07079.660.582, 07079.660.583, 07079.660.584, 07079.660.585, 07079.660.586, 07079.660.587, 07079.660.588, 07079.660.589, 07079.660.590, 07079.660.591, 07079.660.592 и 07079.660.597 по КК на гр. Бургас Уведомяваме Ви, че е издадена…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XV-201 в кв.31 по плана на кв.Горно Езерово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.829.201 по КК на гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ    До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ XV-201 в кв.31 по плана на кв.Горно Езерово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.829.201 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №307/11.02.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено на проект…

прочетете повече