Обяви и съобщения

Съобщение до Милка Тодорова, Мариана Стоева и Константин Петканов за изготвено изменение на ПУП-ПУР по плана на кв.Долно Езерово

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ"   ДОМилка Костадинова Тодорова ДОМариана Георгиева Стоева ДОКонстантин Димитров Петканов    Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПУР на ул. "Захари Зограф", за УПИ VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, кв.53 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.826.11, 07079.826.10, 07079.826.9, 07079.826.8, 07079.826.7, 07079.826.6,…

прочетете повече

Съобщение до Лиляна Костова за издадена заповед за одобрен проект за ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"Изх.№94-01-37981/12/20.09.2017г.    ДО:ЛИЛЯНА ХРИСТОВА КОСТОВАул."Войнишка"21, гр.Бургас Уведомяваме Ви,че със заповед № 2321/31.08.2017г. на заместник - кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" - инж.Чанка Коралска при Община Бургас е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1630 по КК на гр.Бургас в кв.12 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, с който се обособява УПИ ХХV, отреден…

прочетете повече

Съобщение за изготвено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  ЦАУ "ИЗГРЕВ"   Изх.№94-01-23390(1)/18.09.2017г. ДО ДИМИТЪР КИРИЛОВ ГАЙДАРОВ, АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ, ГЕРГАНА АПОСТОЛОВА СТОЯНОВА, РУМЕН РУМЕНОВ ИВАНОВ   Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ в кв.44 по плана на кв.Сарафово, Община Бургас Същият е изложен в ст.№5 на Дирекция " Изгрев", всеки ден от 8,30ч  до 12,30ч. тел.056/863239 На основание чл.128 ,ал.3…

прочетете повече

До Всички собственици на обекти в сградата на ул.“Гладстон“№52, гр.Бургас

Изх. № 94-01-32140/1/14.09.2017г. Дирекция"ЦАУ"Приморие"   До Всички собственици на обекти в сградата на ул." Гладстон"№52, гр.Бургас Уведомяваме Ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № П-44/14.09.2017г. за "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПАНДУРА НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ КЪМ АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.67.1.8, находящ се в жилищна сграда с идентификатор 07079. 614.67.1 по КК на гр. Бургас, УПИ XIIІ-общ, кв.34 по плана на к/с "Възраждане",…

прочетете повече

Съобщение за издадени Заповед №2154/11.08.2017год. и Заповед №2152/11.08.2017год. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на ПУП-ПЗ и РУП за ...

Съобщение за издадени Заповед №2154/11.08.2017год. и Заповед №2152/11.08.2017год. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ І-1794 в кв.56 по плана на ЦГЧ- гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.176 по КК на гр.Бургас Изх.№ 70-00-8550/5/18.09.2017г.   До Владимир Юриев Божинов гр.София, ж.к."Младост"3,бл.350,вх.1,ет.10,ап.72                                  …

прочетете повече

Съобщение за допускане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-39 кв.1 по плана на кв.Рудник, гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДОЗЛАТКО  ГЕОРГИЕВ  КОЛЕВУЛ. "ЖЕЧКА  КАРАМФИЛИВА" №73КВ.РУДНИКГР. БУРГАС ДОГЕОРГИ  ВЕСЕЛИНОВ  ПАСКОВУЛ. "ЖЕЧКА  КАРАМФИЛИВА" №73КВ.РУДНИКГР. БУРГАС   Във връзка с подадено от Вас заявление,  вх94-01-8398/5/26.07.2017год. вх94-01-8398/4/26.07.2017год.  вх94-01-8398/3/26.07.2017год. с искане за допускане изработване на проект за изменение на ПУП  за УПИ IV-39  в  кв.1  по плана  на…

прочетете повече

До Ангелина Стоянова Пенкова и Димитър Пенков Пенков, Михаил Георгиев Попов, Румен Георгиев Попов и Мария Панова Минчева

Изх.№ №94-01-17543/2/15.09.2017г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уведомяваме Ви, че с Решение №2143 от 10.08.2017г. на Главен експерт арх. Венета Иванова, е оттеглено Разрешение за строеж №П-29/06.06.2017г. за: "ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВХОД ОТ ВЪТРЕШЕН ДВОР КЪМ ИЗБЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.130.1.2 ПО КК НА ГР.БУРГАС", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.613.130 по КК на гр.Бургас, в УПИ ІІ, кв.167 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас,…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.1796 и 07079.2.1797 по КК на гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"   ДОИВАН  НИКОЛОВ  БОГОЙЧЕВЖ.К."ЗОРНИЦА" БЛОК №21 ВХ.5 ЕТ.7 АП.19  ГР. БУРГАС                                                                                                                                                       …

прочетете повече