Обяви и съобщения

Съобщение до Стефка Цонева за издадено разрешение за строеж

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" СЪОБЩЕНИЕ ДО СТЕФКА ХРИСТОВА ЦОНЕВА жк "Славейков", бл.22, вх.4, ет.7гр. Бургас Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №141/19.07.2019 г. за: "Ел. захранване на GSM базова станция "Изворище" с №BGS0163.А001 в ПИ с идентификатор 32425.96.25 по КК на с. Изворище - Община Бургас (поземлен имот с номер по предходен план…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за "Изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място/в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас, на УПИ XIII-462 и XII-496 в…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ Уведомяваме Ви, че за УПИ VII-29, кв.2, по плана на зона ПЗ "Юг-запад", гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.663.628 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по…

прочетете повече

Обявяване на Заповед №2101/26.07.2019г.

ДО: МАРИН ПЕТРОВ КЪНЕВ                            ДО: НАСЛЕДНИЦИНА ГЕОРГИ  КОСТАДИНОВ ГАНЧЕВ ДО: НАСЛЕДНИЦИНА НИКОЛА КОСТАДИНОВ ГАНЧЕВ                              Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2101/26.07.2019г. на Заместник кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.707.157 по…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в сграда с идентификатор 07079.651.238.1 по КККР на гр.Бургас

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че от Главен експерт ГАТИ при Община Бургас е издаде­но разрешение за строеж № В-25/29.07.2019г. на Красимира Желязкова Лазарова  за "Вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 07079.651.238.1.64 - Учебен център №3 в Амбулатория за групова практика за първична помощ за дентална медицина" в УПИ III, кв.14, по плана на ж.р. "Меден Рудник", зона "А", гр. Бургас, представляващ…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №133/04.07.2019г.

Изх.№ 70-00-6650/07.08.2019г. До Женя Петрова Кръстева гр.Бургас, ж.к."Лазур" бл.5, вх.3, ет.9 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №133/04.07.2019г. за обект: "Благоустрояване и изграждане на детски кът в районен парк "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.333 по КК на гр.Бургас, УПИ I, кв.45 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас. Същото е изложено в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 12,30ч. На основание чл.215 от ЗУТ, разрешението…

прочетете повече

Съобщение до Тодор Бялков за поставен обект с временен устройствен статут

ДОГ-Н ТОДОР ВАСИЛЕВ БЯЛКОВЖ.К."ИЗГРЕВ", БЛ.8, ВХ.4, ЕТ.1, ап.1ГР.БУРГАС УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЯЛКОВ, Във връзка с възникване на инвестиционна инициатива за реализиране на предвижданията на действащия подробен устройствен план, Ви уведомяваме, че поставен на осн. чл.120, ал.4 от ППЗТСУ (отм.) с Разрешение за строеж №4.45/01.06.1992г. обект за обущарски услуги с разрешена площ 20,70кв.м., находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", парк "Славейков",…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул."Славянска"4

Изх. №94-01-18922/4/06.08.2019г. ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "СЛАВЯНСКА"№4                                                         Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж № №П-36/20.06.2019г. за обект: : "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.618.63.3.24 ПО КК НА ГР. БУРГАС В ЖИЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА…

прочетете повече