Обяви и съобщения

Съобщение до Иванка Христова, Милка Бачийска и Донка Водева-Кендерова за изготвен проект за ПУП-ПРЗ в землище на гр.Бургас

ДОИВАНКА КУНЕВА ХРИСТОВАУЛ."СТРАХИЛ"9ГР.БУРГАС ДОМИЛКА КОСТАДИНОВА БАЧИЙСКАУЛ."ХАН КРУМ"11, ВХ.3, ЕТ.2ГР. БУРГАС ДО ДОНКА МИЛЕВА ВОДЕВА-КЕНДЕРОВАУЛ."СЛИВНИЦА"34, ВХ.2, ЕТ.5, АП.13ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1312 по КК на гр.Бургас, местност "Черния бряст" / бивша "Караач"/, землище на гр.Бургас , с който за имота се обособява УПИ с функционално отреждане "За офиси, магазин…

прочетете повече

До „Буревестник 29" ООД гр.Бургас, ул."Проф.Асен Златаров"№43

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2493/24.09.2020г. на Заместник кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за отказване на одобряване на изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/  и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ XI-2388 и УПИ XII-2357 в кв.21 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.126 и 07079.618.121 по КК на гр. Бургас.   Заповедта подлежи на обжалване…

прочетете повече

До: Заинтересованите собственици на УПИ I-361 в кв. 37 по плана на ЦГЧ-Бургас с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Антим I“ №33 Административна преписка №94-01-28733/07.01.2021 г. на Община Бургас

          ОБЩИНА БУРГАС уведомява на основание §4, ал. 2, изречение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) относно писмена покана на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс (АПК) с изх. №94-01-28733/07.01.2021 г. на Община Бургас до установените собственици на УПИ I-361 в кв. 37 по плана на ЦГЧ-Бургас с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Антим I" №33, за започнато в дирекция "Устройство…

прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв.Сарафово, по КК на гр.Бургас и по плана на кв.Крайоморие, по плана на ЦГЧ, по плана на кв.Банево

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ IV-360 в кв.35 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.1195 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №3493/22.12.2020г. на основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на…

прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди с разрешения да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3493/22.12.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-360 в кв.35…

прочетете повече

Съобщение за обнародвано в ДВ съобщение за изработен проект за ПУП-ПП в предвидено разширение на кв.Ветрен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.107 от 18.12.2020г. е обнародвано:   -Съобщение, че е изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено…

прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на местност "Райчева кашла", землище "Меден Рудник"

ДО Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ I-15, м.80, по плана на местност "Райчева кашла", землище "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.9.198 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст. 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания…

прочетете повече

Съобщение до наследник на Новак Калушев Чернев: Силвия Стефанова Радкова

До н-ци на НОВАК КАЛУШЕВ ЧЕРНЕВ:                                                                                                                            …

прочетете повече