Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТА НА УЛ. „ХРИСТО АРНАУДОВ“ №21, КВ. „КРАЙМОРИЕ ГР. БУРГАС

  Изх.№ 94-01-4775/3/14.08.2020г.Дирекция "ЦАУ Приморие"                 ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТА  НА УЛ.  "ХРИСТО АРНАУДОВ" №21,  КВ. "КРАЙМОРИЕ ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че  на основание чл.140 от ЗУТ е издадена виза за проектиране от апартамент в ателие с надстройка на съществуващата жилищна сграда в УПИ  XVIІ-109,114 кв. 2 по плана на кв. "Крайморие", гр.…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.190 ПО КК НА ГР. БУРГАС(УПИ VII-1983, КВ.59 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР.БУРГАС)

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.190 ПО КК НА ГР. БУРГАС(УПИ VII-1983, КВ.59 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР.БУРГАС)                                                    На основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №106/26.06.2020 г. за обект "Кабел ниско напрежение (НН) от…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47.2.7, В АТЕЛИЕ", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IX-1108, КВ. 108 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР.БУРГАС

№94-01-7341/3/13.08.2020г.   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47.2.7, В АТЕЛИЕ", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IX-1108, КВ. 108 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР.БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО" №17. Уведомяваме Ви, че е издаденото разрешение за строеж №П-38/30.06.2020г. за обект "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС  С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47.2.7, В АТЕЛИЕ",…

прочетете повече

Съобщение на община Бургас

в Държавен вестник бр.71//11.08.2020г. е обнародвано съобщение Община Бургас на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите соб- ственици, че с протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ от 20.05.2020 г. са приети по-мощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) ведно със списъци и регистри към тях за м. Брястовете, землище с. Брястовец, община Бургас. С изготвените планове заинтересованите лица…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „ЦАР КАЛОЯН" №25

Изх. № 94-01-15796/3/12.08.2020г.           ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. "ЦАР КАЛОЯН" №25    Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че Заповед №1384 /11.06.2020 г. допълване на  Разрешение за строеж №П-10/05.03.2019г. за обект: "ПРЕРАБОТКА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА МАГАЗИН №1 В КАФЕНЕ В НАДСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЗАВАРЕН СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА " , находящ  се в…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II-113, 304, 111 в кв.9 по плана на ж.к.“Изгрев“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II-113, 304, 111 в кв.9 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.111 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №1942/03.08.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание ч чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-113, 304, 111 в кв.9…

прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава    - Със Заповед №1942/03.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ…

прочетете повече

Съобщение всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КК на гр.Бургас

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е     До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №1941/03.08.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на чл.124a, ал.2, във връзка с чл.16  от ЗУТ разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КК…

прочетете повече