Обяви и съобщения

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-38/21.07.2017г.

Изх.№ 70-00-5106/2/28.07.2017г. До всички собственици и носители на ограниченивещни права  в сграда на ул."Ген.Гурко"№7,вх.А и вх.Б   Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за №П-38/21.07.2017г. за обект "ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.33.1.28  В БАНКОВ ОФИС В ПАРТЕРА НА СМЕСЕНА СГРАДА", находящ се ПИ с идентификатор 07079.611.33, УПИ ІХ-1133, кв.122 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас с административен…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №И-64 /27.06.2017год.

Изх. № 94-01-19935/1/04.07.2017 г.  Община Бургас съобщава:              Уведомяваме ви  на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ , че е издадено  разрешение за  строеж  №И-64 / 27.06.2017 год. : За строеж: "Преустройство на  обект за здравни и социални услуги в амбулатория  за индивидуална практика по  дентална медицина   ПИ с идентификатор №07079.501.53.1.381  в  съществуваща жилищна сграда блок 53, вход …

прочетете повече

Съобщение за обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-138, 139 и УПИ II-139 кв.31 по плана на ж.к."Славейков"

СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ на 01.08.2017г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Бургас, ул. "Александровска" №26 ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-138, 139 и УПИ II-139 кв.31 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас с което да се да се преконфигурират УПИ, отредени - "за озеленяване" и "за жилищни нужди", с цел да се осигурят нови паркоместа…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-37/18.07.2017г.

Изх.№ 94-01-23330/1/19.07.2017г. До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда на ул."Хаджи Димитър"№3 Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-37/18.07.2017год. за "Слънцезащитно покритие над съществуваща тераса на апартамент с идентификатор 07079.608.111.1.12 по КК, находящ се в жилищна сграда в УПИ XVII-1034, кв.135А по плана на ЦГЧ-гр.Бургас с административен адрес ул. "Хаджи Димитър"№3…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „СОЛАРИС 999“ЕООД УЛ.“ЯНКО САКЪЗОВ“2 ГР.ПЛОВДИВ

ОБЩИНА БУРГАС Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ" Изх.№70-00-600/6/19.07.2017г.   ДО:"СОЛАРИС 999"ЕООДУЛ."ЯНКО САКЪЗОВ"2ГР.ПЛОВДИВ Уведомяваме Ви,че със заповед № 1518/15.06.2017г.. на заместник - кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" - инж.Чанка Коралска при Община Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-342 в кв.12 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, с който се променя функционалното отреждане от "За цех за сглобяване…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ПРИМА ПРОПЪРТИ“ООД, МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ, ГЮЛБЕАЗ МУСТАФА АХМЕД, ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, ИВЕЛИН СЕВЕРИНОВ АТАНАСОВ

ОБЩИНА БУРГАС                                                 Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                       Изх.№ 70-00-1736/3/17.07.2017г.                                 …

прочетете повече

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в сградата на ул.“Демокрация“№1, вх.Г, гр.Бургас

Изх.№94-01-12543/2/11.07.2017г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-25/18.05.2017г. за обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЛЕЖАЩО КЪМ АПАРТАМЕНТ №11 С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.618.99.1.10 ПО КК НА ГР.БУРГАС", находящ се: в жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.618.99 по КК на гр.Бургас, в УПИ І, кв.23 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, бул."Демокрация" №1, вх.1, ет.4, на името…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-36/07.07.2017г.

Изх.№ 94-01-20583/2/10.07.2017г. До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда на ул."Цар Симеон І"№14 Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-36/07.07.2017г. за "ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.253.1.4", находящ се в жилищна сграда с идентификатор 07079.611.253.1, УПИ V-2101, кв.27 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас с административен адрес ул. "Цар Симеон І"№14…

прочетете повече