Обяви и съобщения

Съобщение до Пламен Маринов и Яни Бойчев за изготвен проект за изменение

ДО:ПЛАМЕН ХРИСТОВ МАРИНОВЖ.К."СЛАВЕЙКОВ"БЛ.13, ВХ.3,  ЕТ.4ГРАД БУРГАС ДО:ЯНИ БОЙЧЕВ БОЙЧЕВУЛИЦА "КИТЕН"№5КВАРТАЛ ВЕТРЕНГРАД БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП - ПРЗ за УПИ VIII-602, кв.4 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас. Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч. На основание…

прочетете повече

Съобщение до Еленко Жечков за изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ в землище на кв.Долно Езерово

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ"   ДОЕЛЕНКО РУСЕВ ЖЕЧКОВ Уведомяваме Ви, че е изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.973 и 07079.6.974 по КК на гр. Бургас /бивш масив 66, бивша местност "Караянос", землище на кв. Долно Езерово, в границите на устройствена зона 1/Пп, в предвиденото разширение на населеното място съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, разрешен със Заповед…

прочетете повече

Обява за обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план - План съгласно ОУП На гр. Бургас, землище на кв. „Долно Езерово"

Община Бургас съобщава, че на 11.12.2018г. от 17:00ч. в Пенсионерски клуб "Тракия", кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, ще се проведе обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация на нови обслужващи улици, за осигуряване на комуникационно-транспортно обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони 3/Оз, 4/Смф, 5/Смф И 7/Смф в предвиденото разширение на населеното място,…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

изх.№70-00-9157/33/30.11.2018г. До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3359/26.11.2018 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.38, по плана на зона "В", ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.584 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

70-00-7887/3/ 30.11.2018г. Уведомяваме Ви , че е изготвен ПУП-ПРЗ за УПИ II-50,55 кв.131 по плана на "РЦ" Ж.Р Меден Рудник ,гр. Бургас, ПИ 07079.651.333по КК на гр. Бургас.Същият е изложен в стая № 4 на Дирекция " ЦАУ Възраждане", всеки ден от 8,30-12,30ч.На основание чл. 128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ .,заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта ,чрез Дирекция " ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14дневен срок от връчването на…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

изх.№70-00-6886/8/30.11.2018г. До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3367/26.11.2018 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-52 в кв.179, по плана на зона "Д", ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.316 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

изх.№ 94-01-24735/9/27.11.2018г.До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3093/29.10.2018г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIIІ159, местност "Капчето", ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.8.829 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

94-01-39725/7/26.11.2018г. Съобщение до всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви , че е изготвен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХIV-10 и УПИ ХIІ-10 кв. 141 по плана на "РЦ" Ж.Р Меден Рудник, гр. Бургас, ПИ 07079.653.234 , ПИ 07079.653.235, по КК на гр. Бургас. Същият е изложен в стая № 4 на Дирекция " ЦАУ Възраждане", всеки ден от 8,30-12,30ч. На основание чл. 128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ .,заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез…

прочетете повече