Обяви и съобщения

Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-1379 в кв.112 по плана на зона „Г", ж.р. „Меден Рудник"

ДоВсички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1506/07.06.2019 г. на Зам. Кмета на Община  Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-1379 в кв.112 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.658.5 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. Тел: 056 907 467 На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.70 по плана на зона „Г", ж.р. „Меден Рудник"

ДОВсички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1512/07.06.2019 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.70 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.651.346 и 07079.651.347 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. Тел: 056 907 467На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате…

прочетете повече

Съобщение за издадена заповед на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава     - Със Заповед №1504/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ІІІ-1 в кв.139 по плана на „Районен център", гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ    До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ІІІ-1 в кв.139 по плана на "Районен център", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.252 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1504/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване…

прочетете повече

Съобщение за издадени разрешения на Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   -  С Решение № 53-24/29.01.2019г. Общински съвет Бургас: На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.12 и чл.111 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.1.1019, 07079.1.1022 по…

прочетете повече

Съобщение до собствениците и ползвателите на недвижими имоти в землището гр. Българово, Община Бургас, попадащи в сервитутната зона на нова въздушна електропроводна линия 400 kV от п/ст „Марица изток" до п/ст „Бургас"

До: собствениците и ползвателите на недвижими имоти в землището гр. Българово, Община Бургас, попадащи в сервитутната зона на нова въздушна електропроводна линия 400 kV от п/ст "Марица изток" до п/ст "Бургас"   №70-00-3757/12.06.2019г. на Община Бургас СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас  съобщава  за издадена на основание чл. 194, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.3, чл.194, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията,…

прочетете повече

Съобщение до „КУАТРО 8"ЕООД относно преместваем обект: „Павилион за продажба на кафе и закуски“ позиция №Е-4

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на: "КУАТРО 8" ЕООД, ЕИК 204442441, с управител Емил Василев Станишев, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к."Зорница" бл.33, вх.А, ет.5, ап.13 за съставен на основание чл.57а, ал.2, във връзка с чл.57а, ал.1, т. 8 от ЗУТ Констативен акт №О-2/25.04.2019г., относно преместваем обект: "Павилион за продажба на кафе и закуски" позиция №Е-4, съгласно…

прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни правапо плана на кв.Банево, ж.к.“Славейков“, ЦГЧ, кв.Банево, кв.Сарафово и кв.Крайморие

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ІІ-274 и ХVІІ-275 в кв.23 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.603 и 07079.705.1577 по КК на гр.Бургас. Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1278/20.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване…

прочетете повече