Обяви и съобщения

Съобщение до Николай Колев Димитров, управител на „Ники 7" ЕООД за издаден Констативен акт №О-17/12.06.2018г.

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Николай Колев Димитров, управител на  "Ники 7" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ж.к."Младост", бл.46, вх.1, ет.1, ЕИК 147100040 за издаден Констативен акт №О-17/12.06.2018г.   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,   Във връзка с открито административно производство по реда на чл.57а от Закона за устройство на територията (ЗУТ)…

прочетете повече

Съобщение до Нели Димчева Бакърджиева, управител на „1-България" ЕООД за издаден Констативен акт №О-17/12.06.2018г.

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Нели Димчева Бакърджиева, управител на  "1-България" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв."Сарафово", ул."Твърдица" №9, ЕИК 203843328 за издаден Констативен акт №О-17/12.06.2018г.   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАКЪРДЖИЕВА,   Във връзка с открито административно производство по реда на чл.57а от Закона за устройство на територията…

прочетете повече

Съобщение до Виктория Светославова Тодорова, управител на „Живко и Вики Тодорови" ЕООД за издаден Констативен акт №О-16/12.06.2018г.

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Виктория Светославова Тодорова, управител на "Живко и Вики Тодорови" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Ахелой, ул."Слънчев бряг" №62а, ЕИК 204338752 за издаден Констативен акт №О-16/12.06.2018г.   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,   Във връзка с открито административно производство по реда на чл.57а от Закона за устройство на територията…

прочетете повече

Съобщение до Николай Колев Димитров, управител на „Ники 7" ЕООД за издадено Решение №1495/06.06.2018г.

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Николай Колев Димитров, управител на "Ники 7" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ж.к."Младост", бл.46, вх.1, ет.1, ЕИК 147100040 за издадено Решение №1495/06.06.2018г. на Директор Дирекция "Център за административни услуги Освобождение", община Бургас.   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,   Във връзка с решение по т.1 от Протокол…

прочетете повече

Съобщение до Нели Димчева Бакърджиева, управител на „1-България" ЕООД за издадено Решение №1494/06.06.2018г.

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Нели Димчева Бакърджиева, управител на                    "1-България" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв."Сарафово", ул."Твърдица" №9, ЕИК 203843328 за издадено Решение №1494/06.06.2018г. на Директор Дирекция "Център за административни услуги Освобождение", община Бургас.…

прочетете повече

Съобщение до Виктория Светославова Тодорова, управител на „Живко и Вики Тодорови" ЕООД за издадено Решение №1493/06.06.2018г.

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Виктория Светославова Тодорова, управител на "Живко и Вики Тодорови" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Ахелой, ул."Слънчев бряг" №62а, ЕИК 204338752 за издадено Решение №1493/06.06.2018г. на Директор Дирекция "Център за административни услуги Освобождение", община Бургас.   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,   Във връзка с решение…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ "Победа"

изх.№70-00-8192/18/15.06.2018г. ДО Всички заинтересовани   Уведомяваме Ви, че за УПИ І, кв.4 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.659.438 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст. 4 на "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. Тел: 056 / 852 345 На основание чл.128 , ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта , чрез Дирекция…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ , Община Бургас съобщава че е издадено разрешение за строеж № В-19 /19.04.2018год. за обект: "Преустройство на фризьорски салон с идентификатор 07079.651.89.1.12 в амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ" в сграда с идентификатор 07079.651.89.1 по КК на гр. Бургас, разположена в УПИ I-46, кв.129 по плана на " РЦ",ж. р "Меден Рудник" , гр. Бургас. Разрешението за строеж…

прочетете повече