Обяви и съобщения

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в : УПИ IХ-5890 в кв.40 по плана на к-с "Възраждане", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.614.105, административен адрес :ул. Ул. Ивайло" №32

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в : • УПИ IХ-5890 в кв.40 по плана на к-с "Възраждане", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.614.105, административен адрес :ул. Ул. Ивайло" №32 Изх.№ 94-01-24893/1/10.08.2018г. Публикувано на 16.08.2018г. Срок на валидност 14 дниВалидно до 30.08.2018 г. Дирекция"ЦАУ"Приморие"Уведомяваме Ви, че на основание чл.140 от ЗУТ е издадена виза за проектиране за преконфигуриране на застрояването в…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2173/10.08.2018г. за отчуждаване на имот

    ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №2173/10.08.2018г.   С Решение №28-10/27.06.2017г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП - ПУР) за провеждане на обслужващи улици за обслужване на имоти в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото с ОУП на гр. Бургас разширение на населеното място, с о.т. 1 до о.т. 11, с които се образува нов кв. 69 по номерацията на ПЗ "Север" и изменение на ПУП-ПР…

прочетете повече

Съобщение до Красимир Сталев за издадена виза за изготвяне на конструктивно становище

Изх.№94-01-26392/1/14.08.2018г. Дирекция"ЦАУ"Приморие" До Красимир Сталев Сталев Гр.Бургас, ул. Л. Каравелов №12, вх.2, ет.6 Наст. адрес: САЩ Уведомяваме Ви, че на основание чл.140, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗУТ е издадена виза за изготвяне на конструктивно становище по чл.147, ал.2 във връзка с чл. 147, ал.1 , т.1 от ЗУТ за лятна кухня, ситуирана в УПИ VIII-143, кв.15 по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.832.143 по КК на гр. Бургас.…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

Изх. № 70-00-7090/9/10.08.2018г. До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със заповед № 1319/23.05.2018 г. на Зам. Кмет на Община Бургас е одобрен РУП за УПИ І24,7 и III7 в кв.140 по плана на зона "РЦ", ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.635 и 07079.653.588 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате…

прочетете повече

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в имотите на ул. „Богорид"№23 и №25, ул. „Антим I"№29 и №33, и ул. „Райна княгиня" №18, гр.Бургас

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в имотите на ул. "Богорид"№23 и №25, ул. "Антим I"№29 и №33, и ул. "Райна княгиня" №18, гр.Бургас Изх. № 94-01-11574/6/10.08.2018г.             Дирекция"ЦАУ"Приморие"   Уведомяваме Ви, че със зап.№1302/21.05.2018г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.37 по плана на…

прочетете повече

Съобщение до Иван Вършев

СЪОБЩЕНИЕ   ДОИВАН БОЙЧЕВ ВЪРШЕВУЛ. "КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ" №32ГР. БУРГАС   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №509/28.02.2018г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ IV-189 в кв. 48, местност "Кафка", землище Крайморие. Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които…

прочетете повече

Съобщение до Светозар Кърджев, Десислава Шопова, Албена Бангиева-Сименова, Тамара Йорданова и Правда Гюрова

СЪОБЩЕНИЕ    ДОСВЕТОЗАР ДИМОВ КЪРДЖЕУЛ. "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"№2                                                                      ГР.БУРГАС ДЕСИСЛАВА ДИМОВА ШОПОВАУЛ. "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"№2, ЕТ.3                                                                        ГР.БУРГАС АЛБЕНА…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за издадено разрешение за строеж: „Обслужващи улици и техническа инфраструктура от о.т.1 /връзка с път І-6/-2-3-4-5-6-7-8-9-10 до о.т.11 /изпълнена пътна връзка на път І-6 по ПУП-ПУР на устройствена зона 12/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас“-

  КОМЕРС ТОНИ-91 ЕООД  ГР.БУРГАС,УЛ. ХРИСТО БОТЕВ NO 101, ЕТ. 2   РИГЕЛ 99 ООД ГР.ПЛОВДИВ, БУЛ.РУСКИ №75, ЕТ. 1   ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС ЕООД ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 2100 УЛ. ИВАН ВАЗОВ №1А, ОФИС/МАГ 13   СТОЯНКА СПИРОВА СПИРОВА РАДОСТИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА ГР.БУРГАС, УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, БЛ.55, ВХ.2   СПИРО НИКОЛОВ НИКОЛОВ ГР.СОФИЯ, Р-Н СЛАТИНАИВАН МИЛАНОВ, №1, ЕТ.5, АП.15   АННА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА ГР.СОФИЯ, Р-Н ОБОРИЩЕ, УЛ.ГЪЛЪБЕЦ №2,…

прочетете повече