Обяви и съобщения

Съобщение до всички собственици на обекти и носители на вещни права в сградата на ул.“Шейново“ №3-5, гр.Бургас

Изх. №70-00-7087/2/22.04.2018г. Дирекция"ЦАУ"Приморие" Уведомяваме Ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-22/17.04.2018г. за обект"ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА НОЩЕН БАР В ИГРАЛНА ЗАЛА - СОС С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.613.324.1.136 И 07079.613.324.1.3 В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА", находящ се ПИ с идентификатор 07079.613.324 по КК на гр. Бургас, УПИ I, кв.182 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас с административен адрес ул. "Шейново" № 3-5 на "ДИТЕКС"…

прочетете повече

Съобщение до Катя Георгиева за придобиване на собственост

ДоКатя Желязкова ГеоргиеваУл. Любен Каравелов 13Кв. Банево, гр. Бургас УВЕДОМЛЕНИЕ В качеството Ви на наследник на Господин Иванов Георгиев Ви уведомяваме, че на основание §62, ал. 3 от ПЗР към ПМС №456 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, е издадена Заповед №456/22.02.2019г. на Кмета на Община Бургас, с която се признава правото на насл. на…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Хан Апарух"№51

№70-00-7911/8/22.04.2019г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Хан Апарух"№51 Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед № 611/13.03.2019г. и Заповед № 612/13.03.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ II-1326 и УПИ III-1327 в кв.116 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.249 и…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за подробен устройствен план-парцеларен план

ОБЩИНА БУРГАС ДОМАГДАЛЕНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА-КАРАГЬОЗОВАГР.БУРГАС, Ж.К "МЕДЕН РУДНИК",  БЛ.94, ВХ.5, ЕТ.5   Уведомяваме, Ви че е изготвен проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.16.17, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, обвързан с ПУП-ПП за…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ

Изх.№94-01-1809/3/18.04.2019г. Дирекция"ЦАУ"Приморие" ДО Виолета Желязкова Николова, Ул. Богориди- 13, ет.2, ап.4, гр. Бургас ДО Димитър Добрев Николов, К-с Славейков, бл.1Б, вх.15, ет.1, гр. Бургас ;ДО Захарин Христов Лазаров, Ул. Съединение №14, ет.2, ап.2, гр. Бургас Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XLV-989, L-990, LI-991, LII-992, XLVI-249, кв.16 по плана на кв "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.989, 07079.30.990, 07079.30.991,…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за подробен устройствен план-парцеларен план

ОБЩИНА БУРГАС  ДОСТИЛИАН МАНОЛОВ КАСЪРОВГР.БУРГАС, УЛ."ГЕНЕРАЛ ГУРКО"№27, ЕТ.2   Уведомяваме, Ви че е изготвен проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.16.17, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, обвързан с ПУП-ПП за трасе на обходен път…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за подробен устройствен план-парцеларен план

ОБЩИНА БУРГАС     ДОМАНУЕЛА МАНОЛОВА КАСЪРОВАГР.БУРГАС, УЛ."ГЕНЕРАЛ ГУРКО"№27, ЕТ.2   Уведомяваме, Ви че е изготвен проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.16.17, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, обвързан с ПУП-ПП за трасе на обходен…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за подробен устройствен план-парцеларен план

ОБЩИНА БУРГАС ДОМАНОЛ ВАСИЛЕВ КАСЪРОВГР.БУРГАС, УЛ."ГЕНЕРАЛ ГУРКО"№27, ЕТ.2 Уведомяваме, Ви че е изготвен проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.16.17, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, обвързан с ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр.Бургас…

прочетете повече