Обяви и съобщения

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-37/18.07.2017г.

Изх.№ 94-01-23330/1/19.07.2017г. До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда на ул."Хаджи Димитър"№3 Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-37/18.07.2017год. за "Слънцезащитно покритие над съществуваща тераса на апартамент с идентификатор 07079.608.111.1.12 по КК, находящ се в жилищна сграда в УПИ XVII-1034, кв.135А по плана на ЦГЧ-гр.Бургас с административен адрес ул. "Хаджи Димитър"№3…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „СОЛАРИС 999“ЕООД УЛ.“ЯНКО САКЪЗОВ“2 ГР.ПЛОВДИВ

ОБЩИНА БУРГАС Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ" Изх.№70-00-600/6/19.07.2017г.   ДО:"СОЛАРИС 999"ЕООДУЛ."ЯНКО САКЪЗОВ"2ГР.ПЛОВДИВ Уведомяваме Ви,че със заповед № 1518/15.06.2017г.. на заместник - кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" - инж.Чанка Коралска при Община Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-342 в кв.12 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, с който се променя функционалното отреждане от "За цех за сглобяване…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ПРИМА ПРОПЪРТИ“ООД, МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ, ГЮЛБЕАЗ МУСТАФА АХМЕД, ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, ИВЕЛИН СЕВЕРИНОВ АТАНАСОВ

ОБЩИНА БУРГАС                                                 Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                       Изх.№ 70-00-1736/3/17.07.2017г.                                 …

прочетете повече

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в сградата на ул.“Демокрация“№1, вх.Г, гр.Бургас

Изх.№94-01-12543/2/11.07.2017г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-25/18.05.2017г. за обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЛЕЖАЩО КЪМ АПАРТАМЕНТ №11 С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.618.99.1.10 ПО КК НА ГР.БУРГАС", находящ се: в жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.618.99 по КК на гр.Бургас, в УПИ І, кв.23 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, бул."Демокрация" №1, вх.1, ет.4, на името…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-36/07.07.2017г.

Изх.№ 94-01-20583/2/10.07.2017г. До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда на ул."Цар Симеон І"№14 Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-36/07.07.2017г. за "ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.253.1.4", находящ се в жилищна сграда с идентификатор 07079.611.253.1, УПИ V-2101, кв.27 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас с административен адрес ул. "Цар Симеон І"№14…

прочетете повече

Съобщение за издадени Заповед №1309/29.05.2017год. и Заповед №1307/29.05.2017год. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на ПУП-ПЗ и РУП...

Съобщение за издадени Заповед №1309/29.05.2017год. и Заповед №1307/29.05.2017год. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ Х-1882 в кв.38 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.477 по КК на гр.Бургас с административен адрес ул."К.Фотинов"№21А   Изх.№ 70-00-5720/9/06.07.2017г. До Деян Иванов Желязковгр.София ж.к."Люлин"бл.112,вх.В,ет.9,ап.72 Уведомяваме Ви, че са издадени…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-34/30.06.2017г.

Изх.№ 19-00-150/3/05.07.2017г. До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда на ул."Оборище"№18 Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-34/30.06.2017г. за обект: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.167.2.20 В ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА", находящ се в партера на жилищна сграда, ПИ с идентификатор 07079.609.167, УПИ ІХ-2003,2004,2005,…

прочетете повече

Съобщение за обществено обсъждане относно допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ ХХII в кв.19 по плана на ж.к."Изгрев"

СЪОБЩЕНИЕОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.62а, ал.3 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че на 07.07.2017г. от 16:30ч в стая 410 на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане относно допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ ХХII в кв.19 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас.  

прочетете повече