Обяви и съобщения

Съобщение до всички собственици в сграда със смесено предназначение на ул.“Княз Борис“ №2 за издадено Разрешение за строеж №П-42/27.05.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 …

прочетете повече

С Решение № 51-31-3/28.04.15 г. Общински съвет Бургас одобрява техническо задание и разрешава изработване на:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С     На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава : - С Решение № 51-31-3/28.04.15г. Общински съвет Бургас одобрява техническо задание и разрешава изработване на : 1. ПУП-Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор №46 в обхват от регулационната граница на с.Рудник - м.с.Черно море при о.т.205, през имот 000135 - общинска собственост с начин на трайно ползване "дере",…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-13/27.02.2015г.

Изх.№ 94-01-2112/5/27.05.2015г.   До Красимир Иванов Жеков гр.Бургас, ул."Стефан Караджа"№3,ет.3   До Кирил Николов Пейчев гр.Бургас ул."Петко Каравелов"№17,ет.2,ап.4       Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-13/27.02.2015г. за "Изграждане на слънцезащитно съоръжение на апартамент с идентификатор 07079.609.164.1.2 по КК, находящ се в жилищна сграда в УПИ І-1998,2000, кв.66 по плана на ЦГЧ - гр.Бургас  с административен…

прочетете повече

До всички заинтересовани собственици

Община Бургас съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за      ПИ 25, м.41, по плана на местност "До село", землище на кв. Банево, гр.Бургас. Разработката е приета от ЕСУТ с Протокол-решение № 35/19.11.2014г. по т.27. Планът  е изложен с стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч. На основание чл.128,…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ ІІ-89, ІІІ-90, ІV-93 и VІІ-94 в кв.10, кв.Крайморие“, гр. Бургас

Дирекция"ЦАУ Приморие" Изх. № 94-01-8720/17/20.05.2015г.   ДО  Диана Данаилова Стамовагр.София,ж.к.Гоце Делчев,бл.247,вх."Д",   Уведомяваме Ви, че са изготвени зап. №№835 и 836/ 20.04.2015г. на Директор на Дирекция Строителство на Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП-ПЗ  и РУП за УПИ ІІ-89 ,ІІІ-90 , ІV-93 и VІІ-94 в кв.10, кв.Крайморие", гр. Бургас. Същите са изложени в стая №3 на Дирекция ЦАУ "Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30…

прочетете повече

Съобщение до Димитър Русев Грънчев, живущ в гр. Сливен, кв. „Младост“, бл.2, ет.8, ап.66.

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Димитър Русев Грънчев, живущ в гр. Сливен, кв. "Младост", бл.2, ет.8, ап.66 за издадена Покана по реда на чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), за доброволно изпълнение на Заповед №2747 от 10.10.2014 г.    Уважаеми господин ГРЪНЧЕВ,   Във връзка с проведено административно производство по реда на чл. 195 ал. 6 …

прочетете повече

В Държавен вестник бр.34 от 12.05.2015г. е обнародвано съобщение за изработени 5бр. служебни проекти за ПУП

Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.34 от 12.05.2015г. е обнародвано съобщение за изработени 5бр. служебни проекти за  ПУП - Парцеларни планове за трасета на довеждащи колектори извън регулационните граници на с.Рудник - м.с.Черно море и 1бр. ПУП - План за улична регулация за обслужващ път до КПС в УПИ ІІІ-41, масив 44, землище с.Рудник, община Бургас. Проектите са изложени за разглеждане в кметството в с.Рудник.…

прочетете повече

Обществено обсъждане за именуване на новообособена улица във вилна зона „Минерални бани“

На 25.05.2015 година (понеделник), от 17:00 часа, в НЧ "Обнова 1923" - кв. Ветрен, ще се проведе обществено обсъждане относно именуване на новообособена улица във вилна зона "Минерални бани" с името "Черноморец". На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 5, Протокол № 13/25 и 27.09.2012 г., Община Бургас кани жителите на града…

прочетете повече