Обяви и съобщения

Съобщение Валери Василев и Йовчо Мойсеев

Съобщение за издадена  Заповед  №1152/13.05.2015г. на  Директор на дирекция "Строителство" при Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ VІ, кв.12  по плана на ж.к. "Лазур" , гр.Бургас .  До  Валери Петров Василев-домоуправител  на ж.к."Лазур", ул."Копривщица", №14 и Йовчо Георгиев Мойсеев- домоуправител на ул."Копривщица", №14 А   , гр.Бургас  Изх. №94-01-42754/17/09.07.2015г.            …

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж

Съобщение за издадено Разрешение за строеж №27-"З"/19.05.2015г. за  "Остъкляване на  тераса към апартамент с идентификатор по КК 07079.607.77.1.242 на седми етаж" в бл.77, вх.10 по плана на ж.к. "Лазур" , гр.Бургас .        До  Димитринка Георгиева Попова-домоуправител  на ж.к."Лазур", бл.№77, вх.10, гр .Бургас.    Изх. №94-01-16403/2/06.07.2015г.                                 …

прочетете повече

Търгове за земеделски земи

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  ЕСъс Заповед № 1632/03.07.2015 г. на Кмета на Община Бургас се открива процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, находящи се в землищата на територията на общината, за отглеждане на едногодишни полски култури, за срок от 10 години, считано от стопанската 2015/2016 г. Търговете ще се проведат…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за преместване на 1 брой дълготрайно декоративно дърво, във връзка с обект: "Благоустрояване с осигуряване на места за паркиране и пешеходни подходи в границите на УПИ II, кв. 45А по плана на к-с "Славейков", град Бургас". Зад бл.58 в УПИ II, кв. 45А по плана…

прочетете повече

Съобщение до Анатолий Миколаец, гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Черно море“ №48, ет.1, ап.3

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Анатолий Миколаец, гр. Бургас, кв. "Сарафово", ул. "Черно море" №48, ет.1, ап.3 за издадена Покана по реда на чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), за доброволно изпълнение на Заповед №122 от 20.01.2015 г. на Директора на Дирекция "Строителство", Община Бургас   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИКОЛАЕЦ,   Във връзка с проведено…

прочетете повече

Обществено обсъждане

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ на 02.07.2015г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Бургас, ул."Александровска" №26 ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I, кв.40, по плана на ж.р. "Меден Рудник", с който от УПИ I, отреден - "за озеленяване" се обособяват нови два УПИ - УПИ I, отреден - "за озеленяване" и УПИ II, отреден - "за трафопост".Заинтересуваните…

прочетете повече

До заинтересовани лица Янка Кирова Петкова, Антон Николов Николов, Христо Николов Николов

Изх. №94-01-9498/2/19.03.2015 г.                        До заинтересовани лица Янка Кирова Петкова, Антон Николов Николов, Христо Николов Николов                     Уведомяваме Ви, че е издадено решение № 94-01-9498/2/19.03.2015 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със заповед № 1010/25.04.2011 г., относно провеждане…

прочетете повече

До Иван Илиев Теохаров за определена пазарна оценка на имоти

Съобщение   До Иван Илиев Теохаров, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ж.р."Меден рудник", бл.94, вх.6, ет.3; С Решение № 67-00-2007/2/01.06.2015г.  на комисия по чл.210 от  ЗУТ, назначена със Заповеди №№ 1010/25.04.2012г. и 1960/25.07.2013г. на Кмета на Община Бургас, е определена пазарна оценка на: -УПИ VІІ-54, целият с площ 4614 кв.м., "За складова база за промишлени стоки с административна част", в масив №64, м."Голата нива" /старо наименование…

прочетете повече