Обяви и съобщения

Съобщение за обнародвано съобщение в Държавен вестник за одобрени ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕО Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.90 от 20.10.2020г. е обнародвано: - Съобщение на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.16 от ЗУТ, че с Решение №13-36/29.09.2020г. на Общински съвет Бургас са одобрени: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449,…

прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул. „Оборище“ №40

Уведомяваме Ви, че е издаденото разрешение за строеж П-69/21.10.2020 г.  за обект "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС  С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.43.1.5 И ОФИС С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.43.1.6 В СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ОБЕДЕНЯВАНЕ В ЕДНО ЖИЛИЩЕ." находящ се: ПИ с идентификатор 07079.609.43.1.5, 07079.609.43.1.6, УПИ V-1636, кв.100 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ул. "Оборище"  № 40. На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано…

прочетете повече

Съобщение до наследник на Стати Атанасов Абрашев - Красимир Кралев

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАТИ АТАНАСОВ АБРАШЕВ                                                                                                         КРАСИМИР ИВАНОВ КРАЛЕВ Ж.К. МЕДЕН РУДНИК,…

прочетете повече

Съобщение до Таня Радева за издадена Заповед №2294/11.09.2020г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Таня Радева с постоянен адрес на управление: гр.Бургас, кв."Ветрен", ул."Околчица" №16 за издадена Заповед №2294/11.09.2020г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена Заповед №2294/11.09.2020г. за премахване на незаконен строеж: "Външна тоалетна", находящ се частично…

прочетете повече

Съобщение до неизвестен извършител за констатация на извършено незаконно строителство на метални гаражи

ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ   Във връзка с постъпило в Община Бургас писмо, относно изпълнение на строително-монтажни работи за присъединяване на съоръжения на ЖС в УПИ XXII, кв. 82, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, се констатира извършено незаконно строителство на метални гаражи в УПИ III-489, кв. 82 по плана на зона "Г", ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас,  Ви уведомяваме следното: От служители на отдел "Устройствено планиране…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права уведомление за издадени заповеди сразрешения за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово, с.Извор, ж.к.Възраждане,ж.р.Меден Рудник, ж.к.Изгрев, ЦГЧ, ПЗ"

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е    До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ Х в кв.34 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.386 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2715/12.10.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас сза издадени разрешения за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово, с.Извор, ж.к.Възраждане,ж.р.Меден Рудник, ж.к.Изгрев, ЦГЧ, ПЗ"Юг-Запад",устройствена зона 13

 СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №2715/12.10.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х в кв.34 по плана на кв.Сарафово,…

прочетете повече

Съобщение до заинтересованите лица собственици на съществуваща сграда - недвижима културна ценност (НКЦ) „Жилищна сграда бивша на Н. М. Хатев“

До: Заинтересованите лица собственици на съществуваща сграда - недвижима културна ценност (НКЦ)  "Жилищна сграда бивша на Н. М. Хатев" с идентификатор 07079.611.116.4 по КККР на гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.611.116 по КККР на гр. Бургас, идентичен с УПИ IV-1388, кв. 91 /нов/, /УПИ 4992, кв. 74 /стар/ по плана на ЦГЧ на ул. "Цар Симеон I" № 64/ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 27 Административна преписка №94-01-33309/2020 г. на Община…

прочетете повече