Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.619.59 ПО КККР НА ГР.БУРГАС, УПИ VII-1766 В КВ.11 ПО ПЛАНА НА Ж.К.“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, ГР.БУРГАС

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НАОГРАНИЧЕНИ ВЕЩИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР07079.619.59 ПО КККР НА ГР.БУРГАС, УПИ VII-1766 В КВ.11ПО ПЛАНА НА Ж.К."БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", ГР.БУРГАС ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИВ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.619.59.1 ПО КККРНА ГР. БУРГАС, АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕСГР.БУРГАС, УЛ."МЕСТА"№69 Уведомяваме Ви, че  е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1767 в кв.11 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас,…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1157 ПО КК НА ГР. БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТАСЪОБЩЕНИЕ     ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1157 ПО КК НА ГР. БУРГАС (УПИ IХ-133, КВ.5 ПО ПЛАНА НА КВ. "САРАФОВО", ГР. БУРГАС)                                                      Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомявамe, че Община Бургас издаде разрешение…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.29 по КК на гр. Бургас

Съобщение до всички заинтересовани собственициза изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.29 по КК на гр. Бургас с който за имота се обособява нов УПИ ХII-29, в кв.4 плана на ПЗ "Юг-Запад", гр. Бургас Уведомяваме Ви , че е изготвена заповед № 3010/09.11.2020г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-29 в кв.4 по плана на Промишлена зона " Юг-Запад" гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.663.29 по КК на гр. Бургас. Същата е изложена в стая № 4 на Дирекция "…

прочетете повече

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник изготвени проекти за ПУП-ПП

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕО Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.99 от 20.11.2020г. са обнародвани: -Съобщение, че на основание Заповед № РД-09-126/23.06.2020г. на областен управител на област Бургас е изготвен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754, 57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758, 57491.18.759, 57491.18.760, 57491.18.761…

прочетете повече

Съобщение до собственика на ПИ с идентификатор 07079.604.79 и собственика на ПИ с идентификатор 07079.604.288 по КККР на гр.Бургас

ДОСОБСТВЕНИКА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.604.79 ПО КККР НА ГР.БУРГАС И СОБСТВЕНИКА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.604.288 ПО КККР НА ГР.БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2957/04.11.2020г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен  ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.604.61, 07079.604.177 и 07079.604.178 по КККР на гр.Бургас, находящи се в кв.53 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата…

прочетете повече

Съобщение до заинтересованите лица за обнародвана заповед на Областен управител с която се одобрява план на ПНИ и регистър към него за местност "Шилото"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас съобщава на заинтересованите лица, че в "Държавен вестник" бр.97 от 13.11.2020г. е обнародвана Заповед № РД-09-142/30.10.2020г. на Областен управител на Област Бургас, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и протокол от 12.02.2020г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, е одобрен план на новообразуваните имоти (ПНИ) и регистър към него за местност "Шилото", землище кв. Горно…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на ПЗ "ЮГ-ЗАПАД" за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Уведомяваме Ви, че за УПИ ХVІІ-753 кв.4а  по плана на ПЗ "Юг-запад", гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.663.753 по КК на гр. Бургас   е изготвен проект за  изменение  на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст. 4 на "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128 ,ал. З и ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да   направят писмени   възражения и   искания по проекта , чрез  Дирекция  "ЦАУ…

прочетете повече

Съобщение до Евгени Гяуров, Кера Коева, Албена Коева, Весела Николова и наследници на Маньо Парванов за одобрен порект за ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС   ДОЕВГЕНИ ЕВТИМОВ ГЯУРОВГР.БУРГАС, КВ.ВЕТРЕН, ВИЛНА ЗОНА №1 КЕРА ИВАНОВА КОЕВАГР.БУРГАС, Ж.К."ЗОРНИЦА", БЛ.23, ЕТ.6, АП.2     АЛБЕНА ИВАНОВА НИКОЛОВАГР.БУРГАС, УЛ."КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ"№1, ВХ.1, ЕТ.1, АП.2 ВЕСЕЛА ИВАНОВА НИКОЛОВАГР.БУРГАС, УЛ."ГЕНЕРАЛ ГУРКО"№26, ЕТ.2  НАСЛЕДНИЦИ НА МАНЬО ИВАНОВ ПАРВАНОВ/СОБСТВЕНИК НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.13.1000 ПО КК, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ИМОТ С ПЛ.№039027 ПО КВС/   Уведомяваме…

прочетете повече