Обяви и съобщения

Съобщение до Евгени Гяуров, Кера Коева, Албена Коева, Весела Николова и наследници на Маньо Парванов за одобрен порект за ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС   ДОЕВГЕНИ ЕВТИМОВ ГЯУРОВГР.БУРГАС, КВ.ВЕТРЕН, ВИЛНА ЗОНА №1 КЕРА ИВАНОВА КОЕВАГР.БУРГАС, Ж.К."ЗОРНИЦА", БЛ.23, ЕТ.6, АП.2     АЛБЕНА ИВАНОВА НИКОЛОВАГР.БУРГАС, УЛ."КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ"№1, ВХ.1, ЕТ.1, АП.2 ВЕСЕЛА ИВАНОВА НИКОЛОВАГР.БУРГАС, УЛ."ГЕНЕРАЛ ГУРКО"№26, ЕТ.2  НАСЛЕДНИЦИ НА МАНЬО ИВАНОВ ПАРВАНОВ/СОБСТВЕНИК НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.13.1000 ПО КК, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ИМОТ С ПЛ.№039027 ПО КВС/   Уведомяваме…

прочетете повече

Съобщение до Иван Кьосев, гр.Несебър за издадено разрешение за строеж

ДОИВАН ДОБРЕВ КЬОСЕВОБЩЕЖИТИЕ "ПАРК"№1, АП.110ГР.НЕСЕБЪР Уведомяваме Ви ,че  е издадено разрешение за строеж №О-115/01.10.2020г. за обект: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАДОВА БАЗА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С ОФИСИ В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩА СЕ В СГРАДА В ИДЕНТИФИКАТОР 07079.621.265.8 ПО КККР НА ГР. БУРГАС" ,УПИ I-197,424 в кв.17 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас. Същото подлежи  на обжалване пред Административен съд-Бургас …

прочетете повече

Община Бургас уведомява всички земеделски производители и арендатори на обработваеми земи на територията на Община Бургас в землищата на гр. Българово, кв. "Долно Езерово" и кв. "Банево", че ще се извършват ремонтни работи по ВЛ 110кV

 ОБЩИНА БУРГАС СЪОБЩЕНИЕ   "Електроенергиен системен оператор" ЕАД - "Мрежови експлоатационен район-Бургас" чрез Община Бургас уведомява всички земеделски производители и арендатори на обработваеми земи на територията на Община Бургас в землищата на гр. Българово, кв. "Долно Езерово" и кв. "Банево", че ще се извършват ремонтни работи по ВЛ 110кV "Уран-Плутон" (осъществяващи връзка между П/Ст "Бургас 400" и П/Ст…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ ИДЕНТИФИКАТОР 07079.30.272 ПО КК НА ГР. БУРГАС ПО ПЛАНА НА КВ. „КРАЙМОРИЕ“, ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2179/28.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-272 в кв. 45 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.272 по КК на гр. Бургас по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас Същият е изложен в стая №3 на Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч. Настоящите заповеди подлежат на обжалване…

прочетете повече

Съобщение за всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатори

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е     До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатори 07079.3.945 и 07079.3.946 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2780/16.10.2020г. на основание чл.124a, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.945 и 07079.3.946…

прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди с разрешения за изработване на ПУП-ПРЗ

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕО Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №2780/16.10.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124a, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.945 и 07079.3.946…

прочетете повече

Съобщение до всички с собственици и носители на ограничени вещни права на ж.сграда в ПИ с идентификатор 07079.613.200.1

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.200.1УЛ. "ФЕРДИНАНДОВА" № 54, ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-55/26.08.2020г. за обект "ПРЕУСТРОЙСТВО, КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ И ЦВЕТОВО ОФОРМЛЕНИЕ НА СГРАДА" находящ се: в ПИ с идентификатор 07079.613.200.1 по КК на гр. Бургас, УПИ III-436, кв. 176 по плана на ЗЦГЧ-гр.…

прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собственици за обнародвано съобщение в ДВ относно приети ПП и ПНИ, ведно със спицъци и регистри към тях за м."XI-та шахта", землище кв.Горно Езерово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че в Държавен вестник бр.96 от 10.11.2020г. е обнародвано съобщение относно приети с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 15.07.2020г. помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ), ведно със списъци и регистри към тях за м."XI-та шахта", землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас. С изготвените планове…

прочетете повече