Обяви и съобщения

Съобщение от Община Бургас за обнародвани решения в ДВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.95 от 06.11.2020г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №13-38/29.09.2020г. на Общински съвет Бургас е одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност "Пода", преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас - землище кв. Крайморие…

прочетете повече

Съобщение до Мария Димитрова, Пеньо Пенев, Цветан Великов и Деян Даутев за изготвен проект за ПУП-ПРЗ, предвиждащ обособяване на два новообразувани УПИ

ДОМАРИЯ ДАМЯНОВА ДИМИТРОВАПЕНЬО АТАНАСОВ ПЕНЕВЦВЕТАН СТОЯНОВ ВЕЛИКОВДЕЯН ЕНЧЕВ ДАУТЕВ- съсобственици на ПИ, находящи се в местност Кабата, землище на кв.Ветрен, гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.678 по КККР на гр.Бургас, находящ се в масив 21 по плана на местност Кабата, землище на кв.Ветрен, гр.Бургас, предвиждащ обособяване на два новообразувани УПИ Х и УПИ…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул."Демокрация" №1

Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.1, във връзка  ал.2, т. 3 от ЗУТ, че е презаверено разрешение за строеж № П-25/18.05.2017г. за обект: "Реконструкция  на покрив на таванско помещение прилежащо към апартамент №11 с идентификатор 07079.618.99.1.10 по КК на гр. Бургас, находящ се в жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.618.99 по КК на гр. Бургас, в УПИ I, кв.23 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, бул."Демокрация"№1, вх.1,ет.4". На основание…

прочетете повече

Електоенергиен системен оператор ЕАД започва ремонтни работи по ВЛ110kV „Уран-I Плутон", осъществяващи връзка между подстанция „Бургас 400" и подстанция „Дебелт" за времето от 02.11.2020г. до приключване на обекта

Съобщение Уведомяваме всички земеделски производители и арендатори на обработваеми земи , засегнати от сервитута на ВЛ 110kV "Уран-Плутон", че Електоенергиен системен оператор ЕАД започва ремонтни работи по ВЛ110kV "Уран-I Плутон", осъществяващи връзка между подстанция "Бургас 400" и подстанция "Дебелт" за времето от 02.11.2020г. до приключване на обекта (не по-късно от 30.12.2020г.). Във връзка с това. фирмата изпълнител "Импулс…

прочетете повече

Съобщение за даване на съгласие или одобряване за трасета на нови задънени обслужващи улици

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Бургас съобщава: - С Решение № 13-39/29.09.2020г. на Общински съвет Бургас: 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за провеждане на нова задънена обслужваща улица в обвръзка с действащата улична регулация на в.з. "Боровете", към ул. "Девета", между о.т.288 и о.т.284 до о.т.3, завършваща…

прочетете повече

Съобщение до "НУЕВА" ООД И Ирина Ганева за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ

 ДО                                         "НУЕВА" ООДУЛ."АЛ.ВЕЛИКИ"48, ЕТ.4ГР. БУРГАС ДОИРИНА ТОДОРОВА ГАНЕВАЖ.К."ВЪЗРАЖДАНЕ" БЛ.12, ВХ.4, ЕТ.6ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1641 по КК на гр.Бургас, находящ се в предвиденото с ОУП разширение на населеното място, с който за имота се обособява УПИ с функционално отреждане "За…

прочетете повече

Съобщение за обнародвано съобщение в Държавен вестник за одобрени ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕО Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.90 от 20.10.2020г. е обнародвано: - Съобщение на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.16 от ЗУТ, че с Решение №13-36/29.09.2020г. на Общински съвет Бургас са одобрени: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449,…

прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул. „Оборище“ №40

Уведомяваме Ви, че е издаденото разрешение за строеж П-69/21.10.2020 г.  за обект "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС  С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.43.1.5 И ОФИС С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.43.1.6 В СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ОБЕДЕНЯВАНЕ В ЕДНО ЖИЛИЩЕ." находящ се: ПИ с идентификатор 07079.609.43.1.5, 07079.609.43.1.6, УПИ V-1636, кв.100 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ул. "Оборище"  № 40. На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано…

прочетете повече