Обяви и съобщения

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО И БУРГАС /БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. БУРГАС/ ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

"Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Eвропа инвестира в селските райони" ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО И БУРГАС /БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. БУРГАС/ ПО ПОДХОДА "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"   Община Камено и Община Бургас   Канят всеки жител от територията…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №3123/28.10.2016 г.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА  О П Р Е Д Е Л Я М :1. Граници на районите на територията на Община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2017 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:А. Строителните…

прочетете повече

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в жил.сграда на ул. "Христо Ботев"№79

  Изх.№94-01-10068/1/20.05.2016 г         С Ъ О Б Щ Е Н И Е    Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-32/30.03.2016г. за обект: за обект: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ/СКЛАД/№8, ПРИЛЕЖАЩО КЪМ АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.47.1.10 В СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР" находящ се:  в жилищна сграда, ПИ с идентификатор 07079.612.47, УПИ ХІХ-766, кв.146А по плана на ЦГЧ-гр.Бургас  с административен…

прочетете повече

Покана за заключителна пресконференция по два проекта, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Бургас има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по повод приключване на дейностите по два проекта, насочени към реконструкция на ключови елементи на градската среда в град Бургас: 1/ проект "Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас", ДБФП BG161PO001/1.4-09/2012/019, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално…

прочетете повече

Работна група за подготовка на Инвестиционната програма на Община Бургас за финансовата рамка 2014-2020г.

Във връзка с предстоящо стартиране на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 и публикувани Насоки за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" BG16RFOP001-1.001-039, Община Бургас кани всички заинтересовани страни за включване в състава на Работна група за подготовка  на Инвестиционната програма на Община…

прочетете повече