Обяви и съобщения

Работна група за подготовка на Инвестиционната програма на Община Бургас за финансовата рамка 2014-2020г.

Във връзка с предстоящо стартиране на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 и публикувани Насоки за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" BG16RFOP001-1.001-039, Община Бургас кани всички заинтересовани страни за включване в състава на Работна група за подготовка  на Инвестиционната програма на Община…

прочетете повече