Обществени поръчки -Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за осигуряване на достъпна среда за ЦСРИ, гр. Бургас, ул. Сан Стефано, 32“ по проект „Подобряване на материалната база на социалната

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за осигуряване на достъпна среда за ЦСРИ, гр. Бургас, ул. Сан Стефано, 32" по проект "Подобряване на материалната база на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция", съвместна дейност между фонд "Социална закрила" към Министерството…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на 4 броя нови леки автомобили при условията на покупка на изплащане“

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Доставка на 4 броя нови леки автомобили при условията на покупка на изплащане", обявена с Решение № 1192/15.05.2017г. на Красимир Стойчев- Заместник-кмет при Община Бургас, публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС № 2017/S 095-186353 от 18.05.2017 г., в РОП под № 00797-2017-0028.     На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане…

прочетете повече

Съобщение относно отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на пешеходна зона ул. „Богориди“ от ул. „Лермонтов“ до

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1: "Реконструкция на пешеходна зона ул. "Богориди" от ул. "Лермонтов" до ул. "Демокрация", гр. Бургас"; Обособена позиция № 2: "Реконструкция на междублоково пространство УПИ VII, кв. 118А, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на уличното осветление на Община Бургас" гр. Бургас, 2017 г. На основание чл. 32,…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците в Международен фолклорен фестивал – 2017 г. от 21.08. до 26.08.2017г. /5

  СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на  участниците в Международен фолклорен фестивал - 2017 г. от 21.08. до 26.08.2017г. /5 дни/ за 140 души"   Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 18.07.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска"…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2017 - 2019 г. по две обособени позиции: ОП1 - Доставка на замразени зелен

  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2017 - 2019 г. по две обособени позиции: ОП1 - Доставка на замразени зеленчуци; ОП2 -  Доставка на риба и разфасовки" Лице за контакт: Гергана Стоянова юрисконсулт в Дирекция ОП тел.: 056/907288 факс: 056/ 860912    

прочетете повече

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците в Международен фолклорен фестивал – 2017 г. от 21.08. до 26.08.2017г. /5 дни/ за 140 души”

     ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на  участниците в Международен фолклорен фестивал - 2017 г. от 21.08. до 26.08.2017г. /5 дни/ за 140 души" гр. Бургас, 2017 г. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 18.07.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обособена позиция към обществена поръчка с предмет: Осигуряване на нощувки на участниците в Национален конкурс за песен „Бургас и морето“ – 2017г. по обособени позиции, както следва: Обособена Позиция 1 – нощувка със закуска –

  СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обособена позиция към обществена поръчка с предмет: Осигуряване на нощувки на участниците в Национален конкурс за песен "Бургас и морето" - 2017г. по обособени позиции, както следва: Обособена Позиция 1 - нощувка със закуска - 28.07 и 29.07.2017г. /две нощувки/ в 12 двойни стаи.; Обособена Позиция 2 - нощувка със закуска - 28.07 и 29.07.2017г. /две нощувки/ в 42 двойни стаи; Обособена Позиция 3 - нощувка със…

прочетете повече