Обществени поръчки -Профил на купувача

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техните

Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техните землища” към тръжна документация ”.   2010 г.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за продажба на лекарствени продукти на военноинвалиди, военнопострадалите и ветераните от войните съгласно Наредба № 1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплаща

Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за продажба на лекарствени продукти на военноинвалиди, военнопострадалите и ветераните от войните съгласно Наредба № 1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 от…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: Обезпечаване на нуждите на Община Бургас от хотелско настаняване.

  СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Обезпечаване на нуждите на Община Бургас от хотелско настаняване”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 12.04.2010 г. (понеделник), от 09, 30 часа, в административната сграда на Община Бургас,…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”. 2010 г.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Под

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. "Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Подкрепителна закуска в 10:00ч.; 3. Обяд; 4. Подкрепителна закуска в 16:00ч.; 5. Вечеря, съгласно…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 10 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 10 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”. 2010 г.  

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване и софтуер: ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Специализирано оборудване за кабинети; ЛОТ 3 – Компютърно и IT оборудване; ЛОТ 4 – Битово оборудване.

Възложител на обществената поръчка е ОБЩИНА БУРГАС, по Проект "Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас” – Договор BG161РО001/1.1-01/2007/029, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PО001/1.1–01/ 2007, «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на градски ареали» по …

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Доставка на консумативи за копирни машини съгласно приложена техническа спецификация. Позиция 2. Доставка на консумативи за принтери съгласно приложена техническа спе

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Позиция 1. Доставка на консумативи за копирни машини  съгласно приложена техническа спецификация. Позиция 2. Доставка на консумативи за принтери съгласно приложена техническа спецификация.”– гр.Бургас № 93-00-23/2010 г., че ценовите оферти на допуснатите до…

прочетете повече