Обществени поръчки -Профил на купувача

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на обект: „Канализация кв. Крайморие по ул. ”Черноморка” от о.т. 17 до о.т. 9 и по ул. „Бриз” от о.т. 9 до о.т. 6, кв. Кр

Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на обект: "Канализация кв. Крайморие по ул. ”Черноморка” от о.т. 17 до о.т. 9 и по ул. "Бриз” от о.т. 9 до о.т. 6, кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас” - № 92-0-85/2009 г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат оповестени на 16.10.2009…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "Актуализация- изменение на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Славейков", град Бургас".

  СЪОБЩЕНИЕ       Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Актуализация- изменение на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Славейков”, град Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 13.10.2009 г. (вторник), от 09,00 часа, в административната сграда на Община…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Община Бургас и изготвяне на аплик

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за сключван рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Община Бургас и изготвяне на апликационни документи за кандидатстване по Оперативните програми, финансирани от Структурните, Кохезионния и други…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 12 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 12 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.    2009 г.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в с. Маринка в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантс

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в с. Маринка в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в с. Равнец в съответствие с…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги - Изготвяне на предпроектно проучване, изработване на концепция за изграждане и управление на високотехнологичен бизнес инкубатор, както и проектиране на сгр

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Консултантски услуги - Изготвяне на предпроектно проучване, изработване на концепция за изграждане и управление на високотехнологичен бизнес инкубатор, както и проектиране на сгради в УПИ ІІ – 958,959 в кв. 13, кв. Акациите по плана на гр. Бургас и в УПИ І в кв. 44 по плана на ж.к.…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта се изработи с възможност за два етапа на изпъ

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к. "Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта се изработи с възможност за два етапа на изпълнение. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Актуализация на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Зорница", град Бургас"

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ   І. Описание на предмета на поръчката. 1. Предмет на обществената поръчка: Изготвяне на окончателен проект в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и  планове за обект "Актуализация на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Зорница”, град Бургас”. 2. Обособени…

прочетете повече