Обществени поръчки -Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния п

  Прекратявам горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради това, че не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори:        В определения срок за получаване на оферти, а именно 31.08.2017г. не е получена нито една  оферта за  участие…

прочетете повече

Възлагане на обществена поръчка, чрез покана до определени лица, с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект „КПС в УПИ I-312, м. „Локвата“/бивша м. Гьол Бою“/ в землището на кв. Рудник, гр. Бургас и тласкател до

ОБЩИНА БУРГАС На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 162 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 3, ал. 1, т.8 от Закон за авторското право и сродните му права, във връзка с чл. 12, ал. 1 и поради стартиране изпълнението на обект: "КПС в УПИ I-312, м. "Локвата"/бивша м. Гьол Бою"/ в землището на кв. Рудник, гр. Бургас и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ "Ветрен", в едно със Захранващ…

прочетете повече

Съобщение относно отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас": - ул."Отец Паисий" от о.т.68 до о.т. 79; - ул."Възраждане" от о.т.83 до о.т.249; -ул."Лермонтов" от о.т.247 до о.т.241 и от о.т.120 до о.т.248; -ул."Шипка" от о.т.73 до о.т.75; -ул."Константин Фотинов" от о.т.119 до о.т.203; -ул."Успенска" о.т.271-272-273-240;…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на стратегически документи на Община Бургас, по проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове”

  СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на стратегически документи на Община Бургас, по проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове" Обособена позиция 1- "Изготвяне на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2018-2023  година"; Обособена позиция 2 - "Изготвяне на стратегия  и повишаване…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по микроразплащанията чрез кратки текстови съобщения

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по микроразплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране", обявена с Решение  № 1672/29.06.2017 г. на Красимир Стойчев- Заместник-кмет при Община…

прочетете повече

Съобщение относно отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв. Долно езерово, гр. Бургас. Дублиращ отводнителен колектор по ул. „

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв. Долно езерово, гр. Бургас. Дублиращ отводнителен колектор по ул. "Младост" и по ул. "Георги Дълбошки"; Реконструкция мостово съоръжение при кръстовището на улици "Захари Зограф" и "Петко Д. Петков" по обособени позиции…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас"   Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 19.10.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26. Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.10.2017 г.…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2017 – 2019 г. по две обособени позиции: ОП1

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: :  Доставка на хранителни продукти за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2017 - 2019 г. по две обособени позиции: ОП1 - Доставка на замразени зеленчуци; ОП2 -  Доставка на риба и разфасовки, с уникален номер в Регистъра…

прочетете повече