Обществени поръчки -Профил на купувача

Процедура на договаряне без предварително обявление, по чл.79 ал1 т.1 от ЗОП, с предмет „Кетъринг за събитие „Европейски морски ден“

  Процедура на договаряне без предварително обявление, по чл.79 ал1 т.1 от ЗОП, с предмет: "Кетъринг за събитие "Европейски морски ден" Настоящата поръчка се възлага на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като са кумулативно са налице  и двете предпоставки - не са подадени оферти по ОП2  и липсва съществена промяна на първоначално обявените условия на поръчката. Предходната поръчка е открита процедура с предмет:…

прочетете повече

Съобщение за промяна в в датата за отваряне на офертите за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Структурно окабеляване и изграждане на видеонаблюдение за Професионална гимназия по компютъ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме за промяна в датата за отваряне на офертите за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: "Структурно окабеляване и изграждане на видеонаблюдение за Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр.…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви и съобщения, свързани с дейността на Община Бургас”

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви и съобщения, свързани с дейността на Община Бургас" гр. Бургас, 2018 г. На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни…

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Структурно окабеляване и изграждане на видеонаблюдение за Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас.“

Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: "Структурно окабеляване и изграждане на видеонаблюдение за Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас."  

прочетете повече

Възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет: „Създаване на благоприятни условия за предучилищно образование на деца чрез подобряване на социалната инфраструктура на ДГ „Теменуга”- с. Равнец, Община Бургас".

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за обществена поръчка, с предмет: "Създаване на благоприятни условия за предучилищно образование на деца чрез подобряване на социалната инфраструктура на ДГ "Теменуга"- с. Равнец, Община Бургас".                                                                     …

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: Организиране и провеждане на 6 концерта, 6 спортни мероприятия, 1 пленер за детска рисунка на тема "Дъга на толерантността", 1 уъркшоп за израбо

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: Организиране и провеждане на  6 концерта, 6 спортни мероприятия,  1 пленер за детска рисунка на тема "Дъга на толерантността", 1 уъркшоп за изработване на глинени изделия, традиционни костюми на етносите, изделия от прежда и декупаж, "Дни на отворените врати"…

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: Доставка на нови, оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по обособени позиции както следва:

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: Доставка на нови, оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на оригинални консумативи за принтери и МФУ. Обособена позиция № 2: Доставка на оригинални консумативи за копирни машини.  …

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни ф

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти"  обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени…

прочетете повече