Обществени поръчки -Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 182, АЛ1,Т.2 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

  Процедура на ПРЯКО договаряне, по реда на чл. 182, ал1,т.2 от ЗОП, с предмет: "Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел "Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда", Дирекция "Околна среда" при Община Бургас; Обособена позиция № 2: "Доставка на обувки за нуждите…

прочетете повече

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Извършване на възстановителни дейности по опорна дига на клетка 1, съоръжения и инсталации на обект: „Регионално депо „Братово-запад“ в резултат от настъпили неблагоприятни климатични услови

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 , т. 4 от ЗОП, с предмет:  "Извършване на възстановителни дейности по опорна дига на клетка 1, съоръжения и инсталации на обект: "Регионално депо "Братово-запад" в резултат от настъпили неблагоприятни климатични условия". Лице за контакт: Даниела Георгиева - Гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" тел.: 056/907242  

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти.

Дирекция "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет:        "Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти" гр. Бургас, 2017 г.   ВАЖНО!!! На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят предоставя…

прочетете повече

Процедура на договаряне без предаврително обяеление с предмет: Доставка и монтаж на ОВК съоръжения - подмяна на термопомпен агрегат.

  Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 , т. 4 от ЗОП, с предмет: "Доставка и монтаж на ОВК съоръжения - подмяна на термопомпен агрегат за ДГ "Чайка", гр. Бургас.". Лице за контакт: Даниела Георгиева - Гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" тел.: 056/907242  

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при Община Бургас по 3

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас по 3 обособени позиции:  ОП1 - Автомобил тип микробус 5+1 - за превоз на служители и разнос на храна, за нуждите на Детска…

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка на хигиенни и почистващи материали по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в Общините Бургас, Средец и Малко Търново”, по обособени позиции:

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка на хигиенни и почистващи материали по проект "Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в Общините Бургас, Средец и Малко Търново", по обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка на хигиенни и почистващи материали. Обособена позиция 2. Доставка на специфични медицински препарати, хигиенни материали и консумативи."…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пелети за Районна отоплителна централа (РОЦ) в ж.к. „М. Рудник“ за нуждите на ДГ „М. Звезда“, ОУ „Е. Пелин“ и СУ „К. Петканов“, в к-с „ М. Рудник“

  СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на пелети за Районна отоплителна централа (РОЦ) в ж.к. "М. Рудник" за нуждите на ДГ "М. Звезда",  ОУ "Е. Пелин" и СУ "К. Петканов", в к-с " М. Рудник" Прекратявам горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради това, че не е подадена…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП "Туризъм", находящи се на територията на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1. Прясна, замразена риба и морски деликатеси.…

прочетете повече