Обществени поръчки -Профил на купувача

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците в Международен фолклорен фестивал – 2017 г. по следните обособени позиции ОП 1: Осигуряване на пълен пансион от 21.08. до

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: "Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците в Международен фолклорен фестивал - 2017 г. по следните обособени позиции ОП 1: Осигуряване на пълен пансион от 21.08. до 26.08.2017г. /5 дни/ за 140 души и от 21.08 до 22.08.17 год. /1 ден/ за 15 души; ОП 2: Осигуряване на пълен пансион от 20.08. до 26.08. 2017г. /6 дни/ за 170 души."     Линк към  СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване…

прочетете повече

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: Осигуряване на нощувки на участниците в Национален конкурс за песен „Бургас и морето“ – 2017г. по обособени позиции, както следва: Обособена Позиция 1 – нощувка със закуска – 28.07 и 29.07.2017г. /две

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: Осигуряване на нощувки на участниците в Национален конкурс за песен "Бургас и морето" - 2017г. по обособени позиции, както следва: Обособена Позиция 1 - нощувка със закуска - 28.07 и 29.07.2017г. /две нощувки/ в 12 двойни стаи.;Обособена Позиция 2 - нощувка със закуска - 28.07 и 29.07.2017г. /две нощувки/ в 42 двойни стаи; Обособена Позиция 3 - нощувка със закуска - 27.07, 28.07 и 29.07.2017г. /три…

прочетете повече

Уведомление за спиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв.Долно езерово, гр. Бургас. Дублиращ отводнителен колектор по ул.“Младост“ и по ул.“Георги Д

                                                                        УВЕДОМЛЕНИЕВъв връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв.Долно езерово, гр. Бургас. Дублиращ отводнителен колектор по ул."Младост" и по ул."Георги Дълбошки"; Реконструкция…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Закупуване на 2 броя - нов репатриращ автомобил – тип „Паяк“ – доставка при условията на финансов лизинг“

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: Закупуване на 2 броя - нов репатриращ автомобил - тип "Паяк" -  доставка при условията на финансов лизинг"   гр. Бургас, 2017 г. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 17.07.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26. Офертите ще бъдат отворени…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците във Фестивал на пясъчните скулптури–2017г.,в периода между 10.06–01.07.17

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 29.05.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 30.05.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ относно: провеждане на жребий за определяне на изпълнител, между класираните на първо място оферти относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на

Комисията назначена да оцени и класира подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас" по седем обособени…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значени

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", събития от национално и местно значение част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината."…

прочетете повече

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците във Фестивал на пясъчните скулптури – 2017г., в периода между 10.06 – 01.07.2017г.

  Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците във Фестивал на пясъчните скулптури - 2017г., в периода между 10.06 - 01.07.2017г.       Лице за контакт: Валерия Даалова Ст. Юрисконсулт в Дирекция ОП   тел:056 907276 факс: 056 860912 Линк към съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/31129    

прочетете повече