Обществени поръчки -Профил на купувача

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни проекти на сградата на учебно-производствен комплекс „Младост“ към Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.“

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни проекти на сградата на учебно-производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров" - гр. Бургас."      

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“.

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".    

прочетете повече

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:„Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1:"Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП "Транспорт" ; Обособена позиция № 2:"Доставка на обувки за нуждите на ОП "Транспорт"; Обособена позиция № 3: "Доставка…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: Изработване на ПУП по обособени позиции, както следва:

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: Изработване на ПУП по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за нов гробищен парк в ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за осигуряване на достъпна среда за ЦСРИ, гр. Бургас, ул. Сан Стефано, 32“ по проект „Подобряване на ма

  Съобщение за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за осигуряване на достъпна среда за ЦСРИ, гр. Бургас, ул. Сан Стефано, 32" по проект "Подобряване на материалната база на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция", съвместна дейност между фонд "Социална закрила" към Министерството на…

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи се на територията на Община Бургас по обосо

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП "Туризъм", находящи се на територията на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1. Прясна, замразена риба и морски деликатеси. Месо и месни продукти. Мляко, млечни продукти и яйца. Хляб и хлебни…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва:

    ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за обществена поръчка, с предмет: Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на Община Бургас и второстепенните ù разпоредители с бюджети; Обособена…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на „ЦДГ №4 „Калинка“ кв.Рудник, изграждане на филиал кв.Черно море“, в УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Определяне на изпълнител за строителство на  "ЦДГ №4  "Калинка" кв.Рудник, изграждане на филиал кв.Черно море", в УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море - гр.Бургас и изграждане на довеждащия водопровод по одобрен проект "Уличен водопровод от о.т.426 до УПИ…

прочетете повече