Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Услуги по оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас " 2011 г.  

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: ”Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Лотове, както следва: ЛОТ 1: ОДЗ №9 "Делфин”; ЛОТ 2: ОДЗ №10 "Славейче”; ЛОТ 3: ЦДГ №1

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС, на основание чл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: ”Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Лотове, както следва: ЛОТ 1: ОДЗ №9 "Делфин”; ЛОТ 2: ОДЗ №10 "Славейче”; ЛОТ 3: ЦДГ №10 "Слънце” и ЛОТ 4: ЦДГ №31 "Веселушко” – гр. Бургас”,  че ценовите оферти…

прочетете повече

„Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост, съгласно списък”

ОБЩИНА БУРГАСДирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост, съгласно списък" 2011 г.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автобуси за масов градски транспорт, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция I – Дизелови съчленени (18 м) автобуси за масов градски транспорт; Обособена позиция I

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ” ДОКУМЕНТАЦИЯ   ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на автобуси за масов градски транспорт, разделена на  две обособени позиции: Обособена позиция I – Дизелови съчленени (18 м) автобуси за масов градски транспорт; Обособена позиция II  – Метанови (CNG) солови (12 м) автобуси за масов градски транспорт.”…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови, оригинални консумативи за копирни машини и принтери за нуждите на Община Бургас”.

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС, на основание чл. чл. 38, ал. 5 от НВМОП, уведомява участниците в обявения открит конкурс за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на нови, оригинални консумативи за копирни машини и принтери за нуждите на Община Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в конкурса лица ще бъдат отворени и оповестени на 15.04.2011 г. (петък), от 10:30 часа, в Административната сграда…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Транспортен подход към бл. 7 и 7 А, ж.к. „Славейков”, гр. Бургас в участъка от о.т. 1403-1400-1390 и кръстовището при о.т. 1400”.

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС, на основание чл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Транспортен подход към бл. 7 и 7 А, ж.к. "Славейков”, гр. Бургас в участъка от о.т. 1403-1400-1390 и кръстовището при о.т. 1400”,  че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 15.04.2011 г. (петък), от 10:00 часа, в административната сграда…

прочетете повече

Процедура за провеждане на КОНКУРС за избор на изпълнител на: "Вътрешно преустройство на база за приготвяне на храна за Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и обект за бързо хранене в сградата на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД с и

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС Р Е Ш Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 17 И СЛ. ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ОБЩИНА БУРГАС УЧАСТВА В УЧРЕДЯВАНЕТО И УПРАЖНЯВА ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА и т. 32  Протокол № 47 от заседание на Общински съвет Бургас   1. Отрива процедура за провеждане на КОНКУРС за избор на изпълнител на: "Вътрешно преустройство на база за приготвяне на храна за Детска млечна кухня, Домашен социален…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ЛОТ 1. Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Бургас, част от универсалната и неуниверсалната пощенска услуга и ЛОТ 2. Предоставяне на куриерски услуги”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ЛОТ 1. Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Бургас, част от универсалната и неуниверсалната пощенска услуга и ЛОТ 2. Предоставяне на куриерски услуги”. 2011 г.

прочетете повече