Обществени поръчки -Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта се изработи с възможност за два етапа на изпъ

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к. "Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта се изработи с възможност за два етапа на изпълнение. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Актуализация на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Зорница", град Бургас"

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ   І. Описание на предмета на поръчката. 1. Предмет на обществената поръчка: Изготвяне на окончателен проект в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и  планове за обект "Актуализация на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Зорница”, град Бургас”. 2. Обособени…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на обект: „Канализация кв. Крайморие по ул. ”Черноморка” от о.т. 17 до о.т. 9 и по ул. „Бриз” от о.т. 9 до о.т. 6, кв. Крайморие, гр

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на обект: "Канализация кв. Крайморие по ул. ”Черноморка” от о.т. 17 до о.т. 9 и по ул. "Бриз” от о.т. 9 до о.т. 6, кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас””.    2009 г.  

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ с предмет: "Изграждане на канализация в кв. "Долно Езерово" и канална помпена станция с тласкател до Пречиствателна станция за отпадни води - Бургас"

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на канализация в кв. "Долно Езерово" и канална помпена станция с тласкател до Пречиствателна станция за отпадни води - Бургас" Проект № 58111-100-291 "Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и тласкател до ПСОВ"Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: 58111-С100-29/23.12.2008…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално, кухненско и медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №3, Детска ясла №5, Домашен социален патронаж, Детска кух

СЪОБЩЕНИЕ           Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално кухненско и медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла № 3, Детска ясла № 5, Домашен социален патронаж, Детска кухня, НПО, ЦДГ № 20 "Златното ключе", ОДЗ №3 "Звънче" и ЦДГ…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Подкре

         СЪОБЩЕНИЕ              Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ "Ал. Г. Куджакафалията" - гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 21" - № 93-00-1218/2009 г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата…

прочетете повече

Съобщение за отваряне на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в УПИ V, кв. 18 по плана на зона „А”, ж.р. „Меден Рудник”, гр. Бургас”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, във връзка с чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с предмет "Проектиране на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в УПИ V, кв. 18 по плана на зона "А”, ж.р. "Меден Рудник”, гр. Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 15.09.2009…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка и аранжировка на букети, венци, кошници за протоколни нужди на Общината. Доставка на различни по вид и големина аранжировки от отрязан цвят, зеленина и

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка и аранжировка на букети, венци, кошници за протоколни нужди на Общината. Доставка на различни по вид и големина аранжировки от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали, предназначени за разполагане в представителните кабинети  и зали…

прочетете повече