Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Съобщение за отмяна на заседание относно открита процедура "Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационната мрежа на Бургас - Меден рудник"

СЪОБЩЕНИЕ С настоящото Ви уведомяваме, че отменяме оповестеното на 24.02.2011 г. съобщение за отваряне на ценовите оферти на допуснатите до участие в открита процедура "Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационната мрежа на Бургас - Меден рудник" за 28.02.2011 г. (понеделник), от 15,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови, оригинални консумативи за копирни машини и принтери за нуждите на Община Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”   ДОКУМЕНТАЦИЯ   ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Доставка на нови, оригинални консумативи за копирни машини и принтери за нуждите на Община Бургас”.   2011 г.

прочетете повече

съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационната мрежа на Бургас – Меден рудник”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационната мрежа на Бургас - Меден рудник", че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник” в гр. Бургас”:

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. "Меден рудник” в гр. Бургас”: 1) Главен източен канализационен колектор 2) Рехабилитация на водопроводната мрежа и ПС Победа 3) Водоснабдяване и канализация на Зона РЦ”,…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Проектиране на обект: Център за временно настаняване на бездомни хора в УПИ VІІІ, кв. 11 по плана на кв. „Акациите”, гр. Бургас, ул. „Китка” № 5”.

            СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. чл. 38, ал. 5 от НВМОП, уведомява участниците в обявеният открит конкурс за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Проектиране на обект: Център за временно настаняване на бездомни хора в УПИ VІІІ, кв. 11 по плана на кв. "Акациите”, гр. Бургас, ул. "Китка” № 5”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в конкурса лица ще…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за система със слънчеви колектори за БГВ и термопомпена система за отопление, с възможност за охлаждане и реализиране на обект:

ОБЩИНА БУРГАС, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за система със слънчеви колектори за БГВ и термопомпена система за отопление, с възможност за охлаждане и реализиране на обект: Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност  в ЦДГ №11 "Чайка”-к/с “М.Рудник-гр.Бургас.”,…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Изграждане и реконструкция на улично осветление, по обособени позиции: Обособена позиция 1: 1. Обект №1109 - „Реконструкция на улично осветление ул. „Транспортна”, ж.к. „Изгрев”,

ОБЩИНА БУРГАС, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изграждане и реконструкция на улично осветление, по обособени позиции: Обособена позиция 1: 1. Обект №1109 - "Реконструкция на улично осветление ул. "Транспортна”, ж.к. "Изгрев”, гр. Бургас”. Обособена позиция 2: 1. Обект №1107 - "Улично осветление на обслужваща улица…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Канализация и ПСОВ, гр. Българово, подобекти: 1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ, гр. Българово и 2. Канализация за битови отпадни води – гр. Българово – І етап”

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. чл. 38, ал. 5 от НВМОП, уведомява участниците в обявеният открит конкурс за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Канализация и ПСОВ, гр. Българово, подобекти: 1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ, гр. Българово и 2. Канализация за битови отпадни води – гр. Българово – І етап”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в конкурса лица ще бъдат отворени…

прочетете повече