Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас.“,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 17.12.2010 г. (петък), от 13,…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране, поетапна доставка, изграждане, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Интегрирана система за видеомониторинг и управление на градската среда в гр. Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, поетапна доставка, изграждане, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Интегрирана система за видеомониторинг и управление на градската среда в гр. Бургас”. 2010 г.

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:Предоставяне на услуги по застраховане на имотите – публична общинска собственост, компютърна и периферна техника, моторни превозни средства (МПС), люлки и пързалки, рекламно- указателни табели,

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по застраховане на имотите – публична общинска собственост, компютърна и периферна техника, моторни превозни средства (МПС), люлки и пързалки, рекламно- указателни табели, технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Извършване на рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник” в гр. Бургас”

                                                             ОБЩИНА БУРГАС                                                                  …

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за общетвена поръчка с предмет: Проектиране на ново осветление, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. чл. 38, ал. 5 от НВМОП, уведомява участниците в обявеният открит конкурс за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Проектиране на ново осветление, както следва: Обект 1. "Реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Бургас (сборен)” и Обект 2. "Улично осветление – с. Равнец”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в конкурса лица ще бъдат отворени…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за изпълнение на обект: „Продължение на улица „Янко Комитов” до улица „Струга” от о.т. 1394 – о.т. 213 – о.т. 219 до о.т. 232 по плана на Промишлена зона „Север”, гр. Бургас – I-ви етап

                                                                ОБЩИНА БУРГАС                                                                    …

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ЛОТ 1. „Реконструкция ограда на Приморски парк” и ЛОТ 2. „Огради на гробища”

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ЛОТ 1. "Реконструкция ограда на Приморски парк” и ЛОТ 2. "Огради на гробища” 2010 г.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на спортен комплекс в к-с „Славейков”, гр. Бургас”

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на спортен комплекс в к-с  "Славейков”, гр. Бургас” 2010 г.

прочетете повече