Обществени поръчки -Профил на купувача

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:„Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Подкрепителн

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:   "Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. "Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Подкрепителна закуска в 10:00ч.; 3. Обяд; 4. Подкрепителна закуска в 16:00ч.; 5. Вечеря, съгласно…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Подготовка на пилотен модел на ПЧП – "Изграждане на плувен и Спортен комплекс "Славейков”” и стъпки за прилагането му”.

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. чл. 38, ал. 4 от НВМОП, уведомява участниците в обявеният открит конкурс за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Подготовка на пилотен модел на ПЧП – "Изграждане на плувен и Спортен комплекс "Славейков”” и стъпки за прилагането му”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в конкурса лица ще бъдат отворени и оповестени на 25.02.2010 г. от 10,30 часа, в административната…

прочетете повече

Съобщение за отваряне на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „Укрепване на свлачище по ската зад летен театър в Приморски парк гр. Бургас, кв. 1, УПИ I”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: "Укрепване на свлачище по ската зад летен театър в Приморски парк гр. Бургас" кв. 1, УПИ I", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 25.02.2010 г. (четвъртък)…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Обезпечаване на нуждите на Община Бургас от хотелско настаняване”.

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обезпечаване на нуждите на Община Бургас от хотелско настаняване." 2010 г.

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Доставка на консумативи за копирни машини съгласно приложена техническа спецификация. Позиция 2. Доставка на консумативи за принтери съгласно приложена техническа спецификация”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:    "Позиция 1. Доставка на консумативи за копирни машини съгласно приложена техническа спецификация. Позиция 2. Доставка на консумативи за принтери съгласно приложена техническа спецификация”.     2010 г.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Позиция 1. Отпечатване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 2. Сгъване и пликоване на съобщения по ЗМДТ за данък върху

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Позиция 1. Отпечатване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 2. Сгъване и пликоване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 3. Разпространение на съобщения…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на Агломерация Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:   "Разработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на Агломерация Бургас”.     2010 г.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Велоалея и тротоар за пешеходци в участъка от ж.п. прелеза на бул. "Димитър Димов" до укритието за наблюдение на прици при "Атанасовското езеро".

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Велоалея и тротоар за пешеходци в участъка от ж.п. прелеза на бул. "Димитър Димов” до укритието за наблюдение на птици при "Атанасовското езеро” – гр.Бургас № 93-00-1870/2009 г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени…

прочетете повече