Обществени поръчки -Профил на купувача

„Упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството по чл. 166, ал. 1, т. 1 и чл. 168 от ЗУТ на общински обекти от І-ва до ІV-та категория” по позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад за оценка съответствието на общин

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството на общински обекти от І-ва до ІV-та категория" по позиции както следва:Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад за оценка съответствието на общински проекти от първа и втора категория, за всички…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " Подготовка на пилотен модел на ПЧП – „Изграждане на плувен и Спортен комплекс „Славейков”” и стъпки за прилагането му”

ОБЩИНА БУРГАС, Дирекция "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”,  МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ Подготовка на пилотен модел на ПЧП – "Изграждане на плувен и Спортен комплекс "Славейков”” и стъпки за прилагането му” Дейността се изпълнява в рамките на проект “Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район”, Финансиран по Оперативна…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи - СМР за обекти:

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строителни и монтажни работи - СМР за обекти:ЛОТ 1 - Изпълнение на СМР за обект: ОУ "Елин Пелин";ЛОТ 2 - Изпълнение на СМР за обект: ПГСАГ "Кольо Фичето;ЛОТ 3 - Изпълнение на СМР за обект: ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ "Иван Вазов";ЛОТ 4 - Изпълнение на СМР…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Отпечатване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 2. Сгъване и пликоване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижим

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:    "Позиция 1. Отпечатване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 2. Сгъване и пликоване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 3. Разпространение на съобщения…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за паркинг и обслужващи улици в ж.к. „Меден рудник” до блок 425 в съответствие с одобрен П

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за паркинг и обслужващи улици в ж.к. "Меден рудник” до блок 425 в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за паркинг…

прочетете повече

"Извършване на консултантски услуги за подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на мобилна станция за контрол качеството на въздуха в община Бургас.”

Община Бургас, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви отправя покана да представите  Оферта за изпълнение на следната поръчка: "Извършване на консултантски услуги за подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на мобилна станция за контрол качеството на въздуха в община Бургас” по проект: "BG0030 Мобилна лаборатория за интегрирано…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Корекция на източното дере кв.”Долно Езерово” – ІІ етап, кв. "Долно Езерово” – гр.Бургас”

Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Корекция на източното дере кв.”Долно Езерово” – ІІ етап, кв. "Долно Езерово” – гр.Бургас”- №93-00-1523/2009 г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 11.01.2010г. /понеделник/, 11:00ч. в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска"…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „Укрепване на свлачище по ската зад летен театър в Приморски парк гр. Бургас” кв. 1, УПИ I"

ОБЩИНА  БУРГАС, ДОКУМЕНТАЦИЯ относно: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: "Укрепване на свлачище по ската зад летен театър в Приморски парк гр. Бургас” кв. 1, УПИ I ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/1.4-03/2008: ”Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища…

прочетете повече