Обществени поръчки -Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване и софтуер: ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Специализирано оборудване за кабинети; ЛОТ 3 – Компютърно и IT оборудване; ЛОТ 4 – Битово оборудване.

Възложител на обществената поръчка е ОБЩИНА БУРГАС, по Проект "Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас” – Договор BG161РО001/1.1-01/2007/029, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PО001/1.1–01/ 2007, «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на градски ареали» по …

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Доставка на консумативи за копирни машини съгласно приложена техническа спецификация. Позиция 2. Доставка на консумативи за принтери съгласно приложена техническа спе

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Позиция 1. Доставка на консумативи за копирни машини  съгласно приложена техническа спецификация. Позиция 2. Доставка на консумативи за принтери съгласно приложена техническа спецификация.”– гр.Бургас № 93-00-23/2010 г., че ценовите оферти на допуснатите до…

прочетете повече

Покана за подаване на оферта за обществена поръчка с предмет: ”СМР и дейности по поддържане на светофарно-регулирани кръстовища и светлинна сигнализация “Бягащ пешеходец” на територията на Община Бургас” .

Покана за подаване на оферта за обществена поръчка с предмет:  ”СМР и дейности по поддържане на светофарно-регулирани кръстовища и светлинна сигнализация “Бягащ пешеходец” на територията на Община Бургас” .  

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас ”

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Услуги по оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас " 2010 г.    

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:„Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Подкрепителн

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:   "Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. "Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Подкрепителна закуска в 10:00ч.; 3. Обяд; 4. Подкрепителна закуска в 16:00ч.; 5. Вечеря, съгласно…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Подготовка на пилотен модел на ПЧП – "Изграждане на плувен и Спортен комплекс "Славейков”” и стъпки за прилагането му”.

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. чл. 38, ал. 4 от НВМОП, уведомява участниците в обявеният открит конкурс за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Подготовка на пилотен модел на ПЧП – "Изграждане на плувен и Спортен комплекс "Славейков”” и стъпки за прилагането му”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в конкурса лица ще бъдат отворени и оповестени на 25.02.2010 г. от 10,30 часа, в административната…

прочетете повече

Съобщение за отваряне на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „Укрепване на свлачище по ската зад летен театър в Приморски парк гр. Бургас, кв. 1, УПИ I”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: "Укрепване на свлачище по ската зад летен театър в Приморски парк гр. Бургас" кв. 1, УПИ I", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 25.02.2010 г. (четвъртък)…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Обезпечаване на нуждите на Община Бургас от хотелско настаняване”.

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обезпечаване на нуждите на Община Бургас от хотелско настаняване." 2010 г.

прочетете повече